Prijem u američkoj ambasadi

Dana 09.12.2014. godine, predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON prisustvovale su prijemu povodom obilježavanja globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici koji je održan u rezidenciji Američkog ambasadora u BiH u Sarajevu. Prijemu su prisustvovale  i druge zvanice sa teritorije Bosne i Hercegovine. Tom prilikom razmijennjena su iskustva i prezentovani rezultati dosadašnjeg rada institucija na temu nasilja nad ženama.

Ženska politička akademija, Sarajevo

Ženska politička akademija, Sarajevo

Predstavnice Mreže žena MUP RS učestvovale su u radu Ženske političke akademije koja je održana u Sarajevu u vremenskom periodu od 19-22.06.2014. godine u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. Predstavice Mreže žena MUP RS su u okviru Drugog modula koji se bavio tematskom cjelinom „Rod i izgradnja mira“ održale predavanja polaznicama Ženske političke akademije na temu „Rodna pitanja u policiji“. Iste su polaznice Akademije upoznale sa položajem žena u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS, dugogodisnjim iskustvom bavljenjem policijskim poslovima, te sa aktivnostima Mreže žena policajaca JI Evrope, kao i aktivnostima Mreže žena MUP RS.

Više informacija dostupno na: http://hcabl.org/zavren-drugi-modul-enske-akademije/

Memorandum o razumijevanju NVO 2013

Memorandum o razumijevanju NVO 2013

Dana 29.10.2013. godine, u zgradi UN, u Sarajevu, predstavnica Mreze zena MUP RS prisustvovala je potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između Koordinacionog odbora za praćenje provođenja Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini i sljedećih nevladinih organizacija: Medica Zenica, Žene ženama – Sarajevo, Forum žena Bratunac, HORIZONTI Tuzla, Žena BiH- Mostar, Žene s Une – Bihać, Lara, Bijeljina, Budućnost, Modriča, Mreža žena policajaca BiH, Mreža žena Ministarstva unutrašnjih poslova RS, KULT, Sarajevo, Vive žene, Tuzla.

Definisano je da su strane potpisnice Memoranduma o razumijevanju saglasne su da se njihova saradnja zasniva na principu uzajamnog dogovaranja, razumijevanja i potrebe zajedničkog rada baziranog na provođenju Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini za period 2014 – 2017 (u daljem tekstu 1325 Akcioni plan).

Strane potpisnice Memoranduma o razumijevanju su se saglasile da će u okviru dogovorenih  aktivnosti na implementaciji  1325 Akcionog plana u svemu poštivati dogovoreno partnerstvo.

Partnerstvo i saradnja ogledaće se u praksi dogovorenog djelovanja i obaveznoj razmjeni informacija koje se odnose na sadržaj ugovorenog partnerstva i prema potrebi informacija koje su vezane za sve ostale aktivnosti na implementaciji 1325 Akcionog plana.

Međusobna saradnja naročito će se ogledati i postojat će u slijedećim poljima djelovanja

  • Redovne konsultacije, minimalno dva puta godišnje, će se održavati između Koordinacionog odbora i nevladinih Organizacija potpisnica ovog Memoranduma pogotovo prilikom izrade izvještaja za Vijeće ministara BiH o provedbi 1325 Akcionog plana
  • Nevladine organizacije će dobiti poziv od Koordinaciog odbora sa relevantnim uputstvima i materijalima minimum xx dana prije održavanja redovnih konsultacija
  • Po potrebi, uz redovne konsultacije dodatne konsultacije se mogu obaviti i elektronskim putem
  • Nevladine organizacije će na redovnoj osnovi, godišnje, slati informacije o provedenim aktivnostima relevantnim za provedbu 1325 Akcionog plana
  • 1325 Akcioni plan web stranica će biti ažurirana redovno po primitku informacija od nevladinih organizacija o provedbi aktivnosti vezanim za 1325 Akcioni plan
  • Nevladine organizacije potpisnice Memoranduma se obavezuju da će održavati redovan kontakt sa ostalim relevantnim nevladinim organizacijama u svojim regijama kako bi ih periodično informisali o konsultacijama sa Koordinacionim odborom i kako bi dodatni prikupljali relevantne informacije o njihovim aktivnostima koje doprinose provođenju 1325 Akcionog plana.