Buđenje proljeća – Radionica brige o sebi, Bečići

Buđenje proljeća – Radionica brige o sebi, Bečići

U vremenskom periodu od 25.03. – 28.03.2018. godine, predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON, prisustvovale su radionici brige o sebi, koja je organizovana za pripadnike organizacija koje se bave ženskim pravima iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Republike Crne Gore u hotelu “Splendid” u Bečićima.

Radionica je održana u cilju razumijevanja feminističke politike brige o sebi, odnosno pružanja podrške aktivistkinja da nastave da rade vrlo važan posao, da imaju posvećenost i motivaciju, koji su ključni za rad sa ljudima u ranjivoj poziciji, a to su uglavnom korisnici njihovog rada. Osnovna ideja je bila da se ljudima koji pomažu drugima pruži određeni prostor i vrijeme kako bi oni obnovili i regenerisali sebe. Radionica je u okviru regionalnog programa „Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama“ okupila 70 aktivistkinja feminističkih organizacija iz četiri države sa područja bivše Jugoslavije – Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Bijeljine, Trebinja, Niša, Vranja, Leskovca, Beograda, Pančeva, Nikšića, Podgorice, Kotora…

Učesnice su imale priliku da se kroz interaktivne radionice uzajamno upoznaju kroz razmjenu iskustava u radu sa žrtvama nasilja, te da iz toga kreiraju viziju programa izgradnje kapaciteta brige o sebi i kolektivne brige, na individualnom, organizacionom i regionalnom planu.

 

Radionica “Uloga policije u borbi protiv nasilja u porodici i zaštita žrtava“, Banja Luka

U vremenskom periodu od 14-15.09.2017. godine predstavnica Udruženja “Mreža žena MUP RS – RS WPON” učestvovala je kao izlagač na radionici “Uloga policije u borbi protiv nasilja u porodici i zaštita žrtava“ koja je organizovana u Banja Luci od strane TAIEX – instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Cilj radionice je diskutovanje o efikasnim mjerama koje preduzima policija u borbi protiv nasilja u porodici i zaštiti žrtava. Glavni fokus je na tehnikama intervijua i zaštiti žena i djece. Pored toga, radionica se bavi efikasnom primjenom postojećeg zakonodavstva, harmonizacijom zakona protiv nasilja u porodici koji su na snazi u entitetima i Istambulskom konvencijom, prikupljanjem statističkih podataka i međunstitucionalnom saradnjom.

Na radionici su predstavljene realizovane aktivnosti Mreže žena MUP RS na sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici.

Radionica, OSCE Banja Luka

Dana 09.08.2017. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ kao panelista-izlagač učestvovala je na radionici koja je za 25 predstavnika organizacija civilnog društva organizovana od strane Misije OSCE u BiH na temu „Nasilje u porodici kao bezbjednosna prijetnja“.

Radionica Sremski Karlovci

Radionica Sremski Karlovci

U vremenskom periodu od 17.04.2017. do 20.04.2017. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je kao izlagač na radionici posvećenoj formiranju Inicijativnog odbora za uspostavljanje Mreže žena u MUP Republike Srbije koja je organizovana od strane MUP-a Srbije i Švedske policije u Srbiji. Na radionici je podjelila iskustava na razvijanju Mreže žena MUP RS – RS WPON za 20 predstavnika MUP-a Republike Srbije, koji će biti nosioci budućih aktivnosti na formiranju Asocijacije/Mreže.

Više informacija na: http://moismeu.rs/index.php/vesti/vesti-spap-ii/229-radionica-posvecena-formiranju-inicijativnog-odbora-za-uspostavljanje-mreze-zena-u-mup-republike-srbije

 

Radionice u okviru IPA 2010 u CJB Trebinje, Bijeljina i Banja Luka

U toku marta 2014. godine u okviru IPA projekta 2010, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i udruženja Mreža žena MUP RS-RS WPON, u CJB Bijeljina (5. mart 2014. godine), Banja Luka (6. mart 2014. godine) i Trebinje (26.mart 2014. godine),  realizovane su radionice na temu “Rodna ravnopravnost, ženska prava i bezbjednosne potrebe žena”. Na ovim radionicama učestvovalo je po 12 predstavnika iz svakog od tri navedena centra.

U svojstvu predavača na radionicama učestvovali su predstavnici MUP-a RS, kao i predstavnice nevladinog sektora.

Udruženje žena sudija

Udruženje žena sudija

Dana 23.06.2012. godine predstavnica Mreže žena MUP RS i predsjedavajuća Mreže žena MUP RS učestvovala je kao predavač na sesiji “Introduction to advocacy and the power of women’s advocacy” na radionici “Izgradnja kapaciteta Udruženja žena sudija Bosne i Hercegovine u oblasti zagovaranja”. Ova radionica je održana u hotelu Blanka na Vlašiću, a organizovana je od strane Atlantske inicijative i DCAF u saradnji sa Udruženjem žena sudija u BiH.

Nakon izlaganja uslijedila je diskusija u kojoj su učesnice radionice pokazale veliku zainteresovanost za aktivnosti Mreže žena MUP RS i WPON. Formiranje i postojanje WPON-a kao i Mreže žena MUP RS veoma je pozitivno ocijenjeno od strane učesnika radionice, kao značajan korak u ostvarivanju principa rodne ravnopravnosti u policijskim službama.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/WPON-Chair-Shares-Experience-and-Results-of-WPON-with-the-Association-of-Women-Judges-in-BiH/