Projekti

Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža

O Projektu Projekat „Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža“ realizovan je u vremenskom periodu od 31.12.2019. godine do 31.07.2020. godine.Prije početka edukacija koncipirani su ulazni i izlazni testovi za potrebe polaznika edukacija, odnosno kao alati za mjerenje kako stavova, tako i usvojenih znanja i vještina tokom edukacije.Teme koje obrađivane na predmetnoj edukaciji su sljedeće: – „Dokumentovanje i procesuiranje slučajeva nasilja u porodici“;– „Intervencija policijskih službenika i kontrola njihovog postupanja u predmetima rodno zasnovanog nasilja“;– „Zaprimanje prijava i istrage rodnozasnovanih krivičnih djela putem društvenih mreža“. Ciljna grupa projekta Ciljna grupa projekta su polciijski službenici Ministarstva unutrašnjih…

Opširnije

Sprečavanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece

PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – RS WPON Sprečavanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece Iako svakodnevna iskustva iz gradova širom Bosne i Hercegovine govore govore u prilog tome da se djeca romske nacionalnosti često javljaju kao žrtve raznih vidova asocijalnog ponašanja, posebno da su često žrtve prekršaja u vidu prosjačenja, nadležne institucije ne raspolažu pozdanim statističkim i analitičkim podacima koji bi ukazale na to u kojoj mjeri je ovaj problem rasprostranjen u BiH. Takođe, romska djeca se pojavljuju kao žrtve krivičnih djela u oblasti navođenja na prosjačenje, trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije i…

Opširnije

Nasilje u porodici i rodno zasnovana krivična djela putem društvenih mreža– Edukacija policijskih službenika

Tokom 2016. i 2017. godine uz saglasnost Ministra unutrašnjih poslova i uz finansijsku podršku Misije OEBS u BiH koja je ponuđena Udruženju „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, realizovani je projekti „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ i „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika rukovodilaca“. Ovim projektom realizovano je 12 edukacija na teritoriji svih CJB, a edukaciju je prošlo ukupno 144 policijska službenika. Analiza evaluacionih upitnika, kao i izvještaja nakon realizovanog projekta, pokazala je da su navedeni projekti veoma dobro prihvaćeni i ocijenjen, kako od strane policijskih službenika – polaznika edukacija, tako i edukatora (predstavici MUP RS…

Opširnije

Nasilje u porodici – Edukacija policijskih službenika rukovodilaca

Tokom 2016. godine uz saglasnost Ministra unutrašnjih poslova i uz finansijsku podršku Misije OSCE u BiH koja je ponuđena Udruženju „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, realizovan je projekat „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“. Ovim projektom realizovano je 6 edukacija na teritoriji svih CJB, a edukaciju je prošlo ukupno 72 policijska službenika.   Analiza evaluacionih upitnika, kao i izvještaja nakon realizovanog projekta, pokazala je da je navedeni projekat veoma dobro prihvaćen i ocijenjen, kako od strane policijskih službenika – polaznika edukacija, tako i edukatora (predstavici MUP RS i Tužilaštva), te od strane donatora – Misije OSCE u…

Opširnije

One ne trpe nasilje – nemoj ni ti

Tokom 2017. godine Udruženje „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, apliciralo je na pozivu Fondacije za osnaživanje žena BiH za učešće u edukativnom programu za nevladine organizacije fokusirane na rad sa marginalizovanim ženama u lokalnoj zajednici „Odnosi sa javnošću i inicijative u zajednici – od promocije do kampanje“ sa prijedlogom projekta jednodnevne uličn kampanje protiv nasilja u porodici pod nazivom „One ne trpe nasilje – nemoj ni ti“. Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom.  Dana 27.03.2017. godine potpisan je projekat između Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ i Fondacije…

Opširnije

Nasilje u porodici – Edukacija policijskih službenika

Dana 10.03.2016. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ na poziv organizacije Misije OSCE u BiH održale su sastanak sa predstavnicima misije OSCE u BiH. Tom prilikom Udruženju „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ upućen je poziv na saradnju u vidu realizacije projekta koji bi obuhvatio edukaciju policijskih službenika MUP-a RS iz svih Centara javne bezbjednosti na temu nasilja u porodici. Mreži žena MUP RS ponuđena je podrška u realizaciji projekta koji bi obuhvatio edukaciju određenog broja policijskih službenika iz oblasti nasilja u porodici.  Projektne aktivnosti obuhvatile bi angažovanje kompetentnih edukatora, organizaciju i održavanje edukacija za…

Opširnije

Senzibilizacija i edukacija nastavno-pedagoškog kadra osnovnih škola u oblasti krivičnih djela protiv braka i porodice

Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“ je tokom septembra 2015. godine apliciralo na konkursu koji je raspisan od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Koncept Projekta osmislile su i izradile članice Mreže u skladu sa organizacijom i potrebama dijela MUP RS, odnosno teritorija CJB Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje. Projekat je od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske u potpunosti prihvaćen, te su Mreži žena MUP RS odobrena novčana sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti u trajanju od 6 mjeseci koje se odnose na: izradu brošure za ciljnu grupu – nastavno – pedagoški kadar u osnovnim školama…

Opširnije

Prevencija seksualnog nasilja putem interneta nad djevojčicama prigradskih područja

Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“ je sredinom 2015. godine apliciralo na konkursu koji je raspisan od strane grada Banja Luka sa prijedlogom projekta „Prevencija seksualnog nasilja putem interneta nad djevojčicama prigradskih područja“. Koncept Projekta osmislile su i izradile članice Mreže u skladu sa organizacijom i potrebama dijela MUP RS, odnosno teritorije grada Banja Luka. Projekat je od strane grada Banja Luka u potpunosti prihvaćen, te su Mreži žena MUP RS odobrena novčana sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti u trajanju od 4 mjeseca koje se odnose na: angažovanje autora za izradu brošure, izradu brošure za učenike, izradu ulaznih i izlaznih…

Opširnije

Projekat „Opremanje kancelarije za rad policije sa ranjivim grupama (djeca, žene, žrtve nasilja, manjinske grupe)

Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“ je sredinom 2014. godine apliciralo na konkursu koji je raspisan od strane norveške ambasade u BiH a koji se odnosio na pomoć ove Ambasade poplavljenim područjima u BiH 2014. godine Koncept Projekta osmislile su i izradile članice Mreže u skladu sa potrebama poplavljenog CJB Doboj, a odnosio se na opremanje jedne kancelarije u CJB Doboj za rad policije sa ranjivim grupama stanovništva. Projekat je od strane norveške ambasade u BiH u potpunosti prihvaćen, te su Mreži žena MUP RS odobrena novčana sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti u trajanju od 4 mjeseca koje se odnose…

Opširnije

Prevencija nasilja putem interneta kao oblik zaštite djevojčica od seksualne eksploatacije

Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“ je sredinom 2014. godine apliciralo na konkursu koji je raspisan od strane Agencije za ravnopravnost polova BiH. Koncept Projekta osmislile su i izradile članice Mreže u skladu sa organizacijom i potrebama dijela MUP RS, odnosno teritorija gradova Banja Luka i Prijedor. Projekat je od strane Agencije za ravnopravnost polova BiH u potpunosti prihvaćen, te su Mreži žena MUP RS odobrena novčana sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti u trajanju od 9 mjeseci koje se odnose na: angažovanje autora za izradu brošure za učenice osnovnih škola na temu zaštite djevojčica od iskorišćavanja na internetu, izradu brošure,…

Opširnije

Senzibilizacija policijskih službenika i osnaživanje žrtava rodno zasnovanog nasilja kroz multisektorski pristup

Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“ je početkom 2013. godine apliciralo na konkursu koji je raspisan od strane Američke ambasade u BiH. Koncept Projekta osmislile su i izradile članice Mreže u skladu sa organizacijom i potrebama MUP RS, vezanim za problematiku nasilja u porodici na teritoriji Republike Srpske. Ovaj projekat je od strane Amabasade u potpunosti prihvaćen, te su Mreži žena odobrena novčana sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti u trajanju od 18 mjeseci koje se odnose na: praćenje problematike nasilja u porodici, prikupljanje podataka o predmetima nasilja u porodici i žrtvama, analiza prikupljenih podataka, angažovanje eksperata i izrada brošure o…

Opširnije

Uvođenje redovne obuke na temu rodne ravnopravnosti, ženskih ljudskih prava i sigurnosnih potreba žena kroz sistem stručnog usavršavanja pripadnika MUP RS

Dana 12.04.2012. godine održan je sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON sa predstavnicama Gender centra Vlade RS i međunarodne organizacije UN WOMEN. Na sastanku je dogovoreno da Mreža žena MUP RS i organizacija UN WOMEN pokrenu zajedničke aktivnosti koje će se odnositi na obuku pripadnika MUP RS na temu rodne ravnopravnosti, odnosno usvojen je prijedlog da organizacija UN WOMEN finansijski podrži više aktivnosti na promociji rodne ravnopravnosti u MUP RS, koje između ostalog uključuju sačinjavanje nastavnog plana i programa te priručnika za održivu obuku koja će biti namijenjena zaposlenima u MUP RS. Na sastanku je takođe dogovoreno…

Opširnije