Sprečavanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece

PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON
O PROJEKTU

U okviru projekta „Sprečavanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece“ realizovane su sljedeće aktivnosti:

  • izrada brošure na temu „Sprečavnje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece“, za potrebe policijskih službenika/ca, kadeta/kinja Policijske akademije i studenata/kinja Fakulteta bezbjednosnih nauka,
  • izrada ulaznih i izlaznih anketa za poalznike edukacija, organizacija i realizacija radionice za potrebe studenata/kinja Fakulteta bezbjednosnih nauka;
  • organizacija i realizacija radionice za potrebe policijskih službenika/ica Policijskih uprava za organizovani i teski kriminalitet, Doboj, Banja Luka i Gradiška i Policije Brčko Distrikta, MUP-a Tuzlanskog kantona, MUP-a Zenickog kantona;
  • organizacija i realizacija ulične kampanje u Doboju; organizacija i realizacija radionice za potrebe kadeta/inja Policijske akademije; organizacija i realizacija radionice za potrebe policijskih službenika/ica Policijskih uprava Istočno Sarajevo, Foča i Trebinje i Brcko distrikta; MUP-a Bosansko podrinjskog kantona, MUP-a Tuzlanskog kantona;
  • rganizacija i realizacija ulične kapmanje u Trebinju;
  • organizacija i realizacija ulične kampanje u Istočnom Sarajevu;
  • Analiza ulaznih i izlaznih upitnika – mjerenje promjene stavova kod ucesnika eduacija;
  • Analiza evaluacionih uitnika – ocjenjivanje kompetencija predavaca i izbora tema za edukacije.

Dana 22.04.2019. godine, na Fakultetu bezbjednosnih nauka u Banja Luci, održana je prva edukacija za studente/ice. Edukaciji je prisustvovalo 21 sudent, od čega 20 žena i 1 muškarac. Edukacija se realizovala tokom jednog radnog dana i sve predviđene teme su prezentovane uz predviđenu zajedničku diskusiju predavača i polaznika.

Dana 27.05.2019. godine, u Doboju, hotelu „Park“ održana edukacija za policijske službenike i službenice Policijski uprava Doboj, Banja Luka i Gradiška, kao i policijske službenice Policije Brčko Distrikta, MUP-a Tuzlanskog kantona, MUP-a Zenickog kantona. Edukaciji je prisustvovalo 20 polaznika, od čega 13 mušakaraca i 7 žena.

 Dana 28.05.2019. godine, u gradu Doboju održana je ulična kampanja.

 Dana 13.06.2019. godine, u Banja Luci, hotelu „Palas“, održana je edukacija za kadete i kadetkinje Policijske akademije.

 Dana 27.06.2019. godine, na Jahorini, hotelu „Bord“ realizovana je druga edukacija za potrebe polcijskih službenika i službenica Policijskih uprava Istočno Sarajevo, Foča i Trebinje, kao i policijske službenice Policije Brčko Distrikta MUP-a Bosansko podrinjskog kantona, MUP-a tuzlanskog kantona. Edukaciji je prisustvovalo 20 policijskih službenika/ca, od čega 6 muškaraca i 14 žena.

 Dana 30.06.2019. godine realizovana je ulična kampanja za potrebe građana i građanki Trebinja. Kampanju je organizovale predstavnice Mreže i policijski službenici i službenice Policijske uprave Trebinje.

 Dana 12.08.2019. godine, u Istočnom Sarajevu, kao posljednja aktivnost projekta, realizovana je ulična kampanja za potrebe građana i građanki Istočnog Sarajeva. Kampanju su organizovale  predstavnice Mreže i Policijske uprave Istočno Sarajevo, a prethodno je ista najavljena od strane Odjeljenja za informisanje Sluzbe Ministarstva unutrasnjih poslova RS.

CILJNA GRUPA PROJEKTA

Ciljna grupa projekta su policijski službenici, kadeti Policijske akademije MUP-a RS, studenti Fakulteta bezbjednosnih nauka, kao i građani opština Istočno Sarajevo, Doboj i Trebinje.

UTICAJ PROJEKTA

Sami početak projekta je podrazumijevao ostvarivanje partnerstva i saradnje sa NVO „Romani Ćej“, te su predstavnice udruženja, kao i druge osobe angažovane na projektu dobili priliku da bliže upoznaju program i rad romske organizacije i steknu nova znanja o romskoj zajednici. Stoga, već samo partnerstvo dovelo je do promjene stavova i podizanja nivoa senzibilizacije članica udruženja. Dodatnom uticaju i ojačavanju saradnje doprinio je proces snimanja zajedničkog video-klipa, u organizaciji menadžmenta projekta „Dijalog za budućnost“ .

Studenti i akademci – budući policijski službenici pokazali su veliku zainteresovanost za teme edukacija, postavljali su mnogo pitanja a posebno su značajnim ocijenili prisustvo predstavnice romske populacije na edukaciji. Ovakvim aktivnostima i edukacijama itekako se može uticati na podizanje nivoa i svijesti i promjenu negativnih stavova te smanjenje predrasuda prema romskoj populaciji, sto je od posebno značaja kad se radi o budućim predstavnicima društvenog sistema koji treba da postupaju u slučajevima diskriminacije romske populacije.

Na edukacijama policijski službenici međusobno su razmjenjivali iskustva, na konkretnim primjerima iz prakse nastojalo se doći do najboljeg mogućeg rješenja, kako bi se ubuduće još bolje postupalo. Veoma je značajan uticaj saradnje između MUP-a RS i predstavnika drugih MUP-ova iz Federacije BiH i Brčko Distrikta koji su imali priliku razmijeniti iskustva u radu i postupanju sa ovom populacijom.

Poseban uticaj ostvaren je uličnim kampanjama koje su prevazišle očekivanja organizatorica kampanja. O uticaju kampanja na građane, jasno govori i medijska zainteresovanost i činjenica da su aktivnosti projekta, posebno kampanje objavljivane na desetinama portala. Posmatrano sa stanovišta rodnog uticaja, uicaj je ravnopravno raspoređen kako na žene, tako i na muškarce.

Predstavnici organizacija iz drugih zemalja kontaktirali su predstavnicu partnerskog Udruženja „Romska djevojka – Romani Ćej“ te su se raspitivali o dinamici i načinu realizacije ovog projekta jer se aktivnosti ovog tipa realizuju prvi put u širem regionu.

Kao rezultat projekta, predstavnici Udruženja „Romska djevojka – Romani Ćej“ odlučili su da se više posveti i da više rade na očuvanju romske kulture, tradicije kao i da posvete više rada o slučajevima dikriminacije i predrasudama o romskoj populaciji.