PODRŽAN OD STRANE F I G A P programa, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

Prevencija nasilja putem interneta kao oblik zaštite djevojčica od seksualne eksploatacije

Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“ je sredinom 2014. godine apliciralo na konkursu koji je raspisan od strane Agencije za ravnopravnost polova BiH. Koncept Projekta osmislile su i izradile članice Mreže u skladu sa organizacijom i potrebama dijela MUP RS, odnosno teritorija gradova Banja Luka i Prijedor. Projekat je od strane Agencije za ravnopravnost polova BiH u potpunosti prihvaćen, te su Mreži žena MUP RS odobrena novčana sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti u trajanju od 9 mjeseci koje se odnose na: angažovanje autora za izradu brošure za učenice osnovnih škola na temu zaštite djevojčica od iskorišćavanja na internetu, izradu brošure, pripremu i izradu ulaznih i izlaznih testova za učenice koje će prisustvovati edukaciji, angažovanje predavača – edukatora za realizaciju nastave u osnovnim školama na području gradova Banja Luka i Prijedor, analizu ulaznih i izlaznih anketa te finalnu evaluaciju projekta.

 

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom.

Dana 02.10.2014. godine potpisan je projekat između Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH pod nazivom „Prevencija nasilja putem interneta kao oblik zaštite djevojčica osnovnoškolskog uzrasta od seksualne eksploatacije“.

 

O projektu

Projekat „Prevencija nasilja putem interneta kao oblik zaštite djevojčica osnovnoškolskog uzrasta od seksualne eksploatacije“ na području Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovan je u vremenskom periodu od 01. oktobra 2014. godine do 30. juna 2015. godine.

 

U skladu sa Projektom, angažovani su autori za izradu brošure za učenice osnovnih škola na temu zaštite djevojčica od iskorišćavanja na internetu, brošura je pripremljena i odštampana; sačinjeni su ulazni i izlazni testova za učenice koje su prisustvovle edukaciji. Angažovani su predavači – edukatori za realizaciju nastave u osnovnim školama, te su predavanja za učenice održana u 10 osnovnih škola na teritoriji gradova Banja Luka i Prijedor. Po završennim edukacijama izvršena je analiza projekta, odnosno kvalitativna i kvantitativna analiza ulaznih i izlaznih anketa te finalna evaluaciju projekta sa preporukama za naredni period.

Svi troškovi koji su nastali realizacijom ovog projekta pokriveni su iz sredstava odobrenog granta.

 

Procjena potrebe za projektom

U MUP RS evidentiran je neznatan broj krivičnih djela iz oblasti zloupotreba maloljetnih lica putem interneta i društvenih mreža. Takođe, uočen je sve veći broj prijava različitih oblika zloupotreba maloljetnih lica putem društvenih mreža, posebno djevojčica sa akcentom na seksualno zlostavljanje od strane njima poznatih ili nepoznatih lica. Praksa, javno mnenje, te informacije kako iz medija tako i iz obrazovnih institiucija ukazuju na orgoman društveni problem po pitanju zloupotreba djevojčica osnovnoškoslkog uzrasta putem informaciono komunikacionih tehnologija. Pravna regulativa nedovoljno reguliše ovu oblast, a prevencija u smislu direktonog rada sa populacijom osnovnoškolskog uzrasta gotovo da i ne postoji.

 

Kvalitativnom analizom prijavljenih slučajeva u MUP RS uočljivo je da su, u najvećem broju prijavljenih slučajeva, žrtve maloljetne djevojčice. Daljom analizom te obavljenim infomativnom razgovorima sa istima dolazimo do zaključka da žrtve prilikom objavljivanja predmetnih fotografija i sadržaja na društvenim mrežama nisu shvatale opasnosti kojima su potencijalno izložene uzimajući u obzir brzinu kojom se šire informacije dostupne na internetu.

Žrtve najčešće nisu bile svjesne širokog dijapazona manipulacija ličnim podacima od strane velikog broja njima poznatih ili nepoznatih osoba (hakovanje profila, fotomontaže, objavljivanje video klipova, snimaka sačinjenih mobilnim telefonima, animacije, itd.).

Sve ukazuje na činjenicu da djevojčice osnovnoškolskog uzratsta doprinose sopstvenoj viktimizaciji eksploatacijom svojih nedoličnih fotografija na društvenim mrežama. Navedenom u prilog govori i formirana Facebook stranica “Drolje osnovnih i srednjih škola” koja je izazvala burnu rekaciju javnosti ali i trauma kod djevojčica i njihovih porodica čije su fotografije objavljene na navedenoj stranici. Shodno tome, može se konstatovati da je humana sigurnost ove rizične grupe na izuzetno niskom nivou i da su neophodni projekti ove vrste koji će za rezultat imati povećanje humane sigurnosti, odnosno podizanje nivoa svijesti kod djevojčica o opasnostima manipulacije njihovim ličnim podatacima na društvenim mrežama a koje one same čine dostupnim javnosti kao i potencijalnim opasnostima da iste postanu žrtve trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije.

 

Ciljna grupa projekta

Ciljnu grupu čine djevojčice osnovnoškolskog uzrasta.

 

Posredni korisnici ovog projekta su zaposleni u obrazovnim institucijama (školsko osoblje, učitelji, nastavnici, pedagoško-psihološka služba škole) kao i roditelji ciljne grupe odnosno učenica osnovnoškolskog uzrasta.

 

Organizovanje edukacije za djevojčice u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Banja Luke i Prijedora

Predavanje „Zaštita djevojčica od seksualnog iskorišćavanja na internetu“ je održano za 463 djevojčice petog razreda u osnovnim školama na teritoriji Banje Luke i Prijedora.

 

Nakon završenih izlaganja predavača slijedile su diskusije u kojima su učesnici edukacija imali priliku da iznesu svoja iskustva u sa zloupotrebama putem interneta te da postave pitanja predavačima o svemu što bi ih eventualno interesovalo iz ove oblasti.
Svim učesnicima edukacija podijeljene su brošure na temu „Zaštita djevojčica od iskorišćavanja na internetu“ koja je sačinjena za potrebe ovih edukacija kroz projekat.

Prije početka edukacije učenici su popunjavali ulazne ankete, a po završetku edukacije većina učesnici su ispunili izlazne upitnike, odnosno anketne upitnike za evaluaciju obuke koji čine sastavni dio ukupne evaluacije svih obuka kao i projekta u cjelini. Kreirane su dvije vrste anketnih upitnika – ulazni i izlazni.

Ulazni upitnik je popunilo 228 djevojčica koje su pohađale predavanje.

 

Kratak prikaz rezultata

 • Sve anketirane djevojčice imaju otvoren profil na fejsbuku (64% duže od pola godine, 14% između pola godine i godinu a 22% duže od godinu dana) iako iste imaju oko 10 godina a fejsbuk zabranjuje otvaranje profila mlađima od 14 godina;
 • Oko 20% anketiranih djevojčica ne poznaje sve osobe koje ima za „prijatelje“ na fejsbuku;
 • 99% anketiranih djevojčica izjavile su da njihovi roditelji znaju da one imaju ovoren profil na fejsbuku;
 • 10% anketiranih djevojčica izjasnilo se da njihovi roditelji nikad ne pregledaju njihov profil, 35% da rodielji redovno pregledaju njihov profil, 32% povremeno a 24% možda, ali one to ne znaju;
 • Oko 73% anketiranih djevojčica provodi do sat vremena dnevno, oko 17% do dva sata, a oko 10% anketiranih provodi preko dva sata dnevno na fejsbuku;
 • Oko 7% anketiranih djevojčica izjasnilo se da ne zna da postoje opasnosti na fejsbuku;
 • Oko 11% djevojčica saznalo je za opasnosti putem fejsbuka tako što su im drugarice ispričale da im se nešto neugodno desilo;
 • Oko 10% anketiranih djevojčica doživjelo je neku neprijatnost na fejsbuku i da su dobile neku poruku koja ih je uplašila;
 • Oko 93% djevojčica izjavile su da ne znaju šta znače pojmovi SEKSTING i GRUMING;
 • 99% anketiranih djevojčica izjasnile su se da im je predavanje pomoglo da shvate da fejsbuk ima loših strana te da će ubuduće biti opreznije;
 • 95% anketianih učenica su na predavanjima naučile šta znači SEKSTING i GRUMING;
 • Na pitanje, koliko ti je predavanje o Zaštiti privatnosti ograničavanjem vidljivosti fotografija pomoglo da naučiš kako to uraditi i da shvatiš da postoji potreba za ograničavanjem vidljivosti, 72% anketiranih izjasnilo se da im je mnogo pomoglo, 27% da im je pomoglo, a oko 1% da im nije pomoglo;
 • 97% djevojčica će ubuduće za prijatelje prihvatati samo osobe koje lično poznaju;
 • 97% anketiranih djevojčica su se izjasnile da neće prihvatiti sastanak o druženje u gradu sa nepoznatom osobom koju su upoznali putem fejsbuka;
 • 96% anketiranih djevojlica su se izjasnile da će prijaviti neprijatnosti ukoliko im se dogode putem fejsbuka (rodieljima, drugaricama, nastavnicima) a 4% su se izjasnile da neće prijavljivati i da će problem riješiti same;
 • 93% anketiranih predavanja su ocijenile ocjenom „odličan“, 3% „vrlo dobar“, 2% „dobar“, a 2% ocjenom „zadovoljava“ i „loše“;

 

Zaključci i preporuke

 • Predavanju na temu „Zaštita djevojčica od seksualnog iskorišćavanja na internetu“ je pohađalo – su prisustvovale 463 djevojčice petog razreda osnovnih škola na teritoriji gradova Banje Luka i Prijedor;
 • Do 50 prijatelja na fejsbuku ima 45,77%, anketiranih djevojčica, od 50 do 100 prijatelja ima 18,66%, do 150 prijatelja ima 20%, a preko 150 prijatelja ima 15,55% anketiranih djevojčica;
 • 93,42% anketiranih zna da postoje opasnosti na internetu, najveći broj je rekao da su ih na opasnosti upozorili roditelji;
 • Značajno je istaći da su djevojčice shvatile da korisničko ime i lozinku ne treba dati svakom. Samo 2,55% njih je reklo da će ih dati prijateljima sa fejsbuka ili drugaricama iz razreda;
 • Imajući u vidu odgovore djevojčica i činjenicu da je samo 1,26% djevočica reklo da im predavanje nije pomoglo da shvate loše strane Fejsbuka, može se zaključiti da je u potpunosti ostvaren cilj predavanja, a samin tim i postavljeni zadaci;
 • O kvalitetu održanog predavanja govore ocjene predavača i predavanja, a odlučnu ocjenu dalo 93,28% djevojčica;

Obzirom na rezultate izlazne ankete i postignute ciljeve, možemo zaključiti da je cilj projekta u potpunosti ostvaren te da je u cilju prevencije nasilja putem interneta i seksualnog zlostavljanja maloljetnica potrebno nastaviti sa edukacijom ciljne grupe na temu zaštite od iskorišćavanja putem interneta!!!

Sadržaj