PODRŽAN OD STRANE MISIJE OSCE U BIH, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

Nasilje u porodici – Edukacija policijskih službenika

Dana 10.03.2016. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ na poziv organizacije Misije OSCE u BiH održale su sastanak sa predstavnicima misije OSCE u BiH. Tom prilikom Udruženju „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ upućen je poziv na saradnju u vidu realizacije projekta koji bi obuhvatio edukaciju policijskih službenika MUP-a RS iz svih Centara javne bezbjednosti na temu nasilja u porodici. Mreži žena MUP RS ponuđena je podrška u realizaciji projekta koji bi obuhvatio edukaciju određenog broja policijskih službenika iz oblasti nasilja u porodici. 

Projektne aktivnosti obuhvatile bi angažovanje kompetentnih edukatora, organizaciju i održavanje edukacija za policijske službenike na temu nasilja u porodici na teritoriji svih CJB MUP-a RS. 

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom.

Projekat „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ na području Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovan je u vremenskom periodu od 16. juna 2016. godine do 16. decembra 2016. godine za policijske službenike 6 Centara javne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i to: CJB Trebinje, Istočno Sarajevo, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Banja Luka.

Projekat „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ uključuje tri glavna modula sa evaluacijom kroz praktični dio: 

  1. Dokumentovanje i procesuiranje slučajeva nasilja u porodici;
  2. Intervencija policijskih službenika i kontrola njihovog postupanja;
  3. Specifičnosti komunikacije policijskih službenika sa žrtvama porodičnog nasilja – Kognitivne tehnike obavljanja razgovora sa žrtvom i izvršiocem nasilja u porodici

U skladu sa Projektom, edukatori za tri modula i to tužilac Tužilaštva BiH, predstavnik Jeidnice za profesionalne standarde MUP RS kao i pedagog – psiholog.

Svi troškovi koji su nastali realizacijom ovog projekta pokriveni su iz sredstava odobrenog granta. 

U poređenju sa bilo kojom vrstom kriminaliteta ili prekršaja, nasilje u porodici ima specifičan uticaj i dalokosežne posljedice na buduće generacije i društvo u cjelini. Stoga da bi se razbilo destruktivno djelovanje ovih djela na širu društvenu zajednicu policija se mora permanentno usavršavati u ovoj oblasti. Zato ključni fokus obuke jeste na policijskim službenicima, posebno na policijskom znanju, vještinama i sposobnostima.

Ciljnu grupu čine policijski službenici koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici sa teritorije MUP RS.

Edukacijama za policijske službenike na temu nasilja u porodici u okviru projekta „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ koji je sprovela „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ a koji je finansijski podržan od strane misije OSCE u BiH prisustvovalo je ukupno 72 policijska službenika (54 muškog i 18 ženskog pola) koji kroz svakodnevne poslove i zadatke postupaju u slučajevima nasilja u porodici, tužioci Okružnih javnih tužilaštava Banja Luka i Doboj i stručni saradnik tužioca Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina. 

Dana 15.07.2016. godine u hotelu „Nar“ u Trebinju održana je predmetna edukacija za policijske službenike CJB Trebinje. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika pripadnika CJB Trebinje (10 policijskih službenika muškog i 2 ženskog pola). 

Dana 19.08.2016. godine u hotelu „Board“ na Jahorini, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Istočno Sarajevo. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika pripadnika CJB Istočno Sarajevo (8 policijskih službenika muškog i 4 ženskog pola). 

Dana 14.10.2016. godine u pansionu „Ima dana“ u Bijeljini, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Bijeljina. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika pripadnika CJB Bijeljina (7 policijskih službenika muškog i 5 ženskog pola). 

Dana 07.11.2016. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Doboj. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (11 policijskih službenika muškoga i 1 ženskog pola). 

Dana 18.11.2016. godine u hotelu „Monument“ na Kozari, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Prijedor. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (10 policijskih službenika muškog i 2 ženskog pola). 

Dana 05.12.2016. godine u hotelu „Palas“ u Banjoj Luci, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Banja Luka. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (8 policijskih službenika muškog i 4 ženskog pola). Edukaciji je također prisustvovao i predstavnik Misije OSCE u BiH Joeri Maas. 

Metodološko povezivanje tretiranja problematike nasilja u porodici kroz tri aspekta dalo je željene rezultate u obukama realizovanim za potrebe centara javne bezbjednosti MUP RS jer su ankete pokazale da će senzibilizacija policijskih službenika prilikom saslušavanja žrtvi nasilja u porodici uticati na kvalitetnije dokumentovanje prekršaja i krivičnih djela nasilja u porodici (modul: „Specifičnosti komunikacije policijskih službenika sa žrtvama porodičnog nasilja – Kognitivne tehnike obavljanja razgovora sa žrtvom i izvršiocem nasilja u porodici“).

Najveća aktivnost polaznika zapažena je tokom realizacije modula „Dokumentovanje i procesuiranje slučajeva nasilja u porodici“ od strane tužioca koji je i tokom diskusije razjasnio nedoumice policijskih službenika vezane za prikupljanje dokaza potrebnih za podizanje optužnice, dalje postupanje policijskih službenika ukoliko tužilac donese naredbu o nesprovođenju ili obustavi istrage, kao i dokazivanje u prekršajnom postupku. Kroz modul „Intervencija policijskih službenika i kontrola njihovog postupanja“, policijskim službenicima su predstavljeni konkretni predmeti u kojima je vođen unutrašnji i disciplinski postupak protiv policijskih službenika koji su se pojavljivali u ulozi izvršilaca nasilja u porodici ili disciplinski procesuiranih zbog nepravilnosti učinjenih prilikom dokumentovanja krivičnih i prekršajnih predmeta nasilja u porodici. Svrha navednog je bila direktno ukazivanje na posljedice po policijske službenike koje su izvjesne u predočenim ili sličnim slučajevima. 

Nadalje, bitno je akcentirati da je posebnost obuke postignuta zbog ostvarivanja direktnog kontakta i razmjene podataka i mišljenja između policijskih službenika i tužioca, a nivo diskusije je značajno podignut u realizovanim edukacijama za pripadnike CJB Banja Luka, Doboj i Bijeljina zbog aktivnog učešća predstavnika Okružnih javnih tužilaštava.

Preporuke koje su od strane organizatora edukacija, odnosno Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ izvedene na osnovu zapisničkih bilješki tokom svake edukacije ponaosob, analize sprovednog anketiranja policijskih službenika – polaznika obuke i izdvojenih mišljenja edukatora su sljedeće:

  1. S obzirom da je poseban doprinos projektu dalo učešće tužioca u ulozi predavača, kao i sudjelovanje tužilaca na edukacijama za policijske službenike CJB Banja Luka, Doboj i Bijeljina, policijski službenici su izrazili potrebu za dužim trajanjem edukacija, po mogućnosti dvodnevnim, ili naknadnim okruglim stolovima kako bi mogli izložiti problematiku u postupanju kod konkretnih, specifičnih predmeta nasilja u porodici, te dobiti konkretne upute i sugestije za postupanja u sličnim situacijama od tužilaca lično;
  2. Iskazano je stanovište da bi se ovom problematikom trebali baviti, odnosno da bi rad na ovoj problematici dodatno unaprijedilo formiranje posebnih odsjeka u okviru policijskih stanica koji bi se bavili problematikom krivičnih djela iz oblasti braka i porodice, te maloljetnicima kao žrtvama i izvršiocima krivičnih djela, budući da su ovi segmenti rada kroz policijsku praksu veoma usko povezani;
  3. Potencirana je stresnost rada policijskog službenika u slučajevima nasilja u porodici, posebno kad su žrtve djeca, kao i nedostatak psihologa s kojim bi policijski službenici bili u mogućnosti da obave razgovor. S tim u vezi, preporuka je da se za policijske službenike u policijskim stanicama koji se bave problematikom nasilja u porodici, posebno sa maloljetnicim žrtvama ovih krivičnih djela, obezbijedi barem periodično prisustvo psihologa (zaposlenog u MUP RS ili vaninstitucionalno angažovanog) sa kojim bi policijski službenici bili u mogućnosti da povremeno obave razgovor radi psihološkog rasterećenja u vezi sa zadacima i poslovima koje obavljaju;
  4. Predloženo je da se inicira da kaznena politika prema počiniocima krivičnih djela i prekršaja nasilja u porodici bude strožija. Nije utvrđeno na koji način i od koga bi ova inicijativa potekla; 
  5. Na preporuku tužioca edukatora da policijski službenici prate sudske procese, odnosno suđenja u predmetima u kojima su isti postupali, policijski službenici su se izjasnili da oni ne prate suđenja iz objektivnih razloga koji se uglavnom odnose na to da ih od strane sudova i tužilaštava ne obavještavaju kad su suđenja zakazana, zatim zbog nedostatka vremena, udaljenosti suda od policijskih stanica (nekad i po više desetina kilometara u jednom pravcu). S tim u vezi je i preporuka da se u narednom periodu iznađe način (putem sugestije u vidu dopisa i sl.) rukovodnim radnicima da u okviru svojih policijskih stanica razmotre mogućnost uvođenja prakse da se policijskim službenicima koji rade na predmetima nasilja u porodici omogući prisustvo suđenjima u ovim predmetima;
  6. U vezi sa prethodnom preporukom, na edukacijama je od strane policijskih službenika ukazivano i na probleme u zastupanju prekršajnih predmeta, posebno u pogledu potrebne stručnosti radnika koji zastupa zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. S tim u vezi preporuka je da se u policijskim stanicama odrede policijski službenici koji će se dodatno usavršiti i koji će na najbolji mogući način zastupati prekršajne predmete iz oblasti nasilja u porodici na sudovima;
  7. Policijski službenici svih Centara javne bezbjednosti u anketama su predložili da rukovodni radnici u policijskim stanicama obavezno trebaju proći ovakav vid obuke i da bi to u mnogome dalo rezultate kod efektnosti i efikasnosti u postupanju.