PODRŽAN OD STRANE UN Women, Organizacije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, REALIZOVAN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

Uvođenje redovne obuke na temu rodne ravnopravnosti, ženskih ljudskih prava i sigurnosnih potreba žena kroz sistem stručnog usavršavanja pripadnika MUP RS

Dana 12.04.2012. godine održan je sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON sa predstavnicama Gender centra Vlade RS i međunarodne organizacije UN WOMEN. Na sastanku je dogovoreno da Mreža žena MUP RS i organizacija UN WOMEN pokrenu zajedničke aktivnosti koje će se odnositi na obuku pripadnika MUP RS na temu rodne ravnopravnosti, odnosno usvojen je prijedlog da organizacija UN WOMEN finansijski podrži više aktivnosti na promociji rodne ravnopravnosti u MUP RS, koje između ostalog uključuju sačinjavanje nastavnog plana i programa te priručnika za održivu obuku koja će biti namijenjena zaposlenima u MUP RS. Na sastanku je takođe dogovoreno da UN WOMEN finansijski podrže održavanje prve godišnje konferencije Mreže žena MUP RS – RS WPON.

 

Dana 03.12.2012. godine između Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ i organizacije UN WOMEN potpisan je Plan aktivnosti za saradnju na uvođenju redovne obuke na temu rodne ravnopravnosti, ženskih ljudskih prava i sigurnosnih potreba žena kroz sistem stručnog (specijalističkog) usavršavanja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Planom su određene aktivnosti, nosioci aktivnosti, odnosno osoblje predviđeno za realizaciju te određen vremenski period za realizaciju predmetnih aktivnosti. Ministar unutrašnjih poslova RS dao je saglasnost za realizaciju navedenih aktivnosti.

Planom aktivnosti za saradnju pri uvođenju redovne obuke na temu rodne rvnopravnosti, ženskih ljudskih prava i sigurnosnih potreba žena kroz sistem stručnog (specijalističkog) usavršavanja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske precizno su nefinisali potrebe u okviru ponuđene podrške, aktivnosti, vremenski period za provođenje aktivnosti (rokovi), nosioci aktivnosti (članice Mreže žena MUP RS koje će biti zadužene za realizaciju utvrđenih aktivnosti), te budžet kojim će Udruženje raspolagati za svaku od predviđenih aktivnosti a koji je obezbijeđen od strane UN WOMEN.

Utvrđeno je da je opšti cilj saradnje uvođenje obuke na temu rodne ravnopravnosti, ženskih ljudskih prava i sigurnosnih potreba žena za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, prvenstveno članica Mreže žena MUP RS – RS WPON koji će u finalizaciji dovesti do podizanja svijesti, sticanja znanja, vještina i usvajanja stavova o važnosti pitanja rodne ravnopravnosti i rodnozasnovanog nasilja među pripadnicima i pripadnicama policije Republike Srpske. Predviđeno je da ova saradnja i podrška osnaži Mrežu da organizuje ove obuke, privuče što veći broj potencijalnih članica, poboljša komunikaciju između članica te eventualno kod članica razvije vještine koje se odnose na obezbjeđivanje donatorskih sredstava. Očekivani ishod je da se uloga i značaj Mreže žena poveća u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Planom aktivnosti predviđena je realizacija sljedećih aktivnosti:

 1. Izrada nastavnog plana i programa na temu „Ženska ljudska prava i siguronosne potrebe žena u bezbjednosnom sektoru-obuka instruktorica“;
 2. Izrada priručnika na temu „Ženska ljudska prava i siguronosne potrebe žena u bezbjednosnom sektoru“;
 3. Obuka budućih instruktorica;
 4. Tenička podrška Mreži žena MUP RS – RS WPON;
 5. Prva međunarodna konferencija Mreže žena MUP RS – RS WPON.

Ovako sačinjen Plan aktivnosti potpisan je dana 03.12.2012. godine između Mreže žena MUP RS – RS WPON i organizacije UN WOMEN, čime je i formalno uspostavljena saradnja između ove dvije organizacije i otvoren put za realizaciju aktivnosti dogovorenih i Planom predviđenih aktivnosti.

 

Nastavni plan i program

Svi nastavni planovi i programi obuka koji se sprovode u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske moraju biti u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Republike Srpske, kao i Pravilnikom o stručnom usavršavanju policijskih službenika i ostalih zaposlenih u Ministarstvu, te sačinjeni po modularnom konceptu (ovaj koncept se primjenjuje od školske 2012/2013 godine i Policijska akademija u Republici Srpskoj je prva koja ovaj koncept primjenjuje u BiH).

 

Takođe, svi nastavni planovi i programi obuka koji se redovno provode (osnovna i specijalistička obuka) moraju biti odobreni i potpisani od strane Ministra unutrašnjih poslova i predstavljaju pravni akt (dokument) Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Nastavnim planom i programom razrađeni su moduli na osnovu kojih će se sačiniti Priručnik za obuku instruktorica koje će dalje vršiti obuku na lokalnom nivou, odnosno u svojim organizacionim jedinicama. Preciznije, nastavni plan i program razrađen je kroz sljedeće dijelove:

1. Uvodni dio;
2. Svrha obuke;
3. Cilj obuke;
4. Ciljna grupa;
5. Ishodi obuke;
6. Specifični ishodi obuke;
7. Zadaci obuke;
8. Nastavne metode i sredstva;
9. Trajanje obuke;
10. Programske sadržaje obuke i
11. Prelazne i završne odredbe.

Nastavni Plan i program potpisan je od strane Ministra unutrašnjih poslova RS dana 05.03.2013. godine.

 

Priručnik za polaznike obuke instruktorica „Rodna ravnpravnost, ženska ljudska prava i sigurnosne potrebe žena

Priručnik je izrađen u skladu sa metodologijom naloženom u nastavnom planu i programu koji je u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Republike Srpske i Pravilnikom o stručnom usavršavanju, kao i sa međunarodnim standardima za zaštitu ženskih ljudskih prava, a sadržajno obuhvata zakonsku i podzakonsku regulativu i principe i standarde postupanja policijskih službenika/ca i ostalih zaposlenih u MUP RS iz oblasti definisanih modulima.

 

Priručnik sadržajno obuhvata sljedeće module:

Modul 1: Metodologija izvođenja nastave

Ovaj modul predviđa da buduće instruktorice usvoje potrebna znanja i vještine koje su neophodne za samostalnu realizaciju nastave odnosno obuke u svojim organizacionim jedinicama. Ovaj modul sastoji se od sljedećih modularnih jedinica:
1. Principi učenja odraslih;
2. Nastavne metode u radu sa odraslima;
3. Komunikacija i smetnje u komunikaciji.

Modul 2: Mreža žena i sprovođenje Akcionog plana za implementaciju Rezolucije UN 1325

Ovaj modul predviđa da buduće instruktorice usvoje potrebna znanja i vještine koje se odnose na zadatke čiji su nosioci aktivnosti entitetska Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovaj modul sastoji se od sljedećih modularnih jedinica:
1. Osnovni pojmovi iz oblasti rodno zasnovanog nasilja;
2. Međunarodni i domaći dokumenti;
3. Akcioni plan BiH za implementaciju rezolucije UN 1325.

Modul 3: Uloga i značaj policije u istragama krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja – uvođenje principa rodne ravnopravnosti

Ovaj modul predviđa da buduće instruktorice usvoje potrebna znanja i vještine koje se odnose na krivičnopravni aspekt rodno zasnovanog nasilja, intervenciju, dokazivanje i pravilno dokumentovanje ovih krivičnih djela te vođenje razgovora sa žrtvom rodno zasnovanog nasilja. Ovaj modul sastoji se od sljedećih modularnih jedinica:

 1. Krivičnopravni aspekt rodno zasnovanog i seksualnog nasilja;
 2. Intervencija policijskih službenika/ca, dokazivanje i dokumentovanje krivičnog dijela;
 3. Psihološki aspekt vođenja razgovora sa žrtvom rodno zasnovanog nasilja.

Ovaj Priručnik je namijenjen budućim instruktoricama članicama Mreže za provođenje redovne obuke na lokalnom nivou, odnosno u svim organizacionim jedinicama Ministarstva, kao i svim pripadnicima Ministarstva čiji se redovni poslovi i zadaci odnose na programske sadržaje Priručnika.

 

Obuka budućih instruktorica

Planom aktivnosti predviđena je obuka za buduće instruktorice (trening trenera) nakon koje će buduće instruktorice usvojiti znanja, vještine i stavove koji se definišu u nastavnom planu i programu, a čiji sadržaj je obrađen u Pručniku. Ova znanja, vještine i stavovi neophodni su trenerima/trenericama za dalje kvalitetno prenošenje znanja ostalim zaposlenim u Ministarstvu na lokalnom nivou. Predviđeno je da se obuka provodi u svim Centrima javne bezbjednosti iz razloga ekonomičnosti, redovnosti i održivosti (ukoliko bi se obuka realizovala na Policijskoj akademiji, svaki dolazak u Banja Luku iziskuje troškove prevoza, smještaja, ishrane i sl., te višednevno odsustvovanje sa posla, što znatno umanjuje broj potencijalnih polaznika i polaznica obuke).

 

Takođe je predviđeno da insturktorice budu članice Mreže žena iz svih osnovnih organizacionih jedinica, odnosno Centara javne bezbjednosti. Angažovanje instruktorica – pripadnica Ministarstva koje su ujedno i članice Mreže doprinijeće tome da se kod svih članica pojača osjećaj pripadnosti Mreži, omasovljavanje i aktualizacija pitanja i problema koje su od značaja za poboljšanje uloge i statusa žena u policiji. Takođe, ovakav način realizacije obuke dovešće do veće tranparentnosti u komunikaciji među članicama Mreže i uopšteno među pripadnicima i pripadnicama Ministarstva, te će isti otvorenije i iskrenije iznijeti aktuelne probleme koji su u vezi sa rodnom perspektivom.

Dana 12.09.2013. godine, u skladu sa Planom aktivnosti, u prostorijama Uprave za policijsko obrazovanje za polaznice, za buduće instruktorice, članice Mreža žena MUP RS RS – WPON, uz podršku organizacije UN WOMEN organizovana je obuka instruktorica „Rodna ravnopravnost, ženska ljudska prava i sigurnosne potrebe žena“.

Obuka je relizovana za 14 (četrnaest) polaznica, predstavnica centara javne bezbjednosti MUP RS.

Obuku su pohađele po 3 (tri) polaznice iz CJB Bijeljina, CJB Doboj, CJB Istočno Sarajevo i CJB Trebinje i 2 (dvije) polaznice iz CJB Banja Luka.

Pored polaznica, svečanom otvaranju obuke prisustvovali su Ministar unutrašnjih poslova RS Radislav Jovičić, Direktor policije Gojko Vasić i Regionalni projektni menadžer za žene, mir i bezbjednost na zapadnom Balkanu (UN WOMEN) Edwin Berry, autorke Priručnika, te predstavnici više medijskih kuća iz Republike Srpske, koji su o ovom događaju izvijestili putem televizije i novinskih članaka.

 

Tehnička podrška

Planom aktivnosti predviđeno je da se Mreži žena MUP RS za realizaciju cjelokupnog projekta od strane organizacije UN WOMEN obezbijedi tehnička podrška koja se odnosi na nabavku i dodjelu:

 

 • Pet (5) laptop kompjutera (za svaki Centar javne bezbjednosti);
 • Jedan (1) projektor (za potrebe održavanja obuka na Policijskoj akademiji);
 • Jedan (1) digitalni fotoaparat i
 • Petnaest (15) USB stikova.

Pred početak obuke u prisusutvu Ministra unutrašnjih poslova RS i Direktora policije RS, Mreži žena MUP RS uručena je tehnička oprema, kao što je Planom aktivnosti i predviđeno.

Oprema je distribuirana po organizacionim jedinicama MUP RS na način na koji je to predviđeno Planom aktivnosti.

 

Prva međunarodna konferencija Mreže žena MUP RS – RS WPON

Dana 10.12.2012. godine u prostorijama Administrativnog centra Vlade RS održana je prva međunarodna godišnja konferencija Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

 

Osnovna svrha Konferencije je promocija Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ te promocija smjernica za rodno osjetljivu policijsku praksu. Mreža žena policajaca jugoistočne Evrope (WPON) razvila je smjernice za rodno osjetljivu policijsku praksu sa posebnim osvrtom na privlačenje, selekciju i profesionalni razvoj žena u policiji. Smjernice su zamišljene kao priručnik za rukovodioce svih nivoa u policiji i identifikuju niz konkretnih mjera i predlažu poboljšane načine postupanja u oblasti regrutovanja, selekcije i profesionalnog razvoja žena u policiji, prvenstveno uz korišćenje postojećih resursa i bez velikih organizacionih promjena.

Konferenciju su otvorili gđa Indira Rogić, predsjednica Skupštine Mreže, ministar unutrašnjih poslova RS Stanislav Čađo i gđa Vibeke Lilloe, ambasadorka Kraljevine Norveške u BiH.

Prezentacije su održale Jane Townsley, predsjednica međunarodnog udruženja žena u policiji (IAWP), Anita Wieman, viša savjetnica (koordinatorka) u Evropskoj Mreži žena u policiji (ENP), Bojana Balon, koordinatorka projekta Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope (WPON) i Sanja Sumonja, predsjednica Upravnog odbora Mreže žena MUP RS – RS WPON. Izlagači na konferenciji su ujedno i osobe koje su u i izvan granica svojih država prepoznate u zalaganju za promovisanje ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prije svega za jačanje uloge žene u sistemu bezbjednosti i izgradnji mira. One su i profesionalno angažovane na ovom polju, a prepoznate su po svom angažmanu kako na evropskom tako i na međunarodnom planu.

Pored predstavnika međunarodnih udruženja IAWP, ENP i WPON, ambasade Norveške u BiH, konferenciji su prisustvoali predstavnici i predstavnice MUP-a Republike Srbije, Vlade RS, Gender centra Vlade RS, Ministarstva bezbjednosti BiH, grada Banja Luka, NVO „Žene ženama“ iz Sarajeva i „Budućnost“ iz Modriče, UNDP/SEESAC, ICITAP, OSCE, UN WOMEN, predstavnici odbora jednakih mogućnosti te MUP-a RS.

Konferencija je bila izvrsna prilika da se saslušaju iskustva sličnih afirmisanih udruženja iz inostranstva, a samim tim i usvoje primjeri pozitivne prakse.
Konferencija je, prije svega, pomogla domaćoj i međunarodnoj afirmaciji Mreže žena MUP RS kao nedavno formiranom Udruženju. Bila je to izvrsna prilika da se susretnu predstavnici/ce različitih institucija, udruženja, međunarodnih i nevladinih organizacija iz BiH, regiona i inostranstva koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, da se razmijene iskustva na ovom polju, razmotre mogućnosti i uspostave kontakti za buduću saradnju.

Za sve učesnike/ce konferencije obezbijeđeni su promotivni materijali (kese, flajeri, olovke, blokovi, majice i USB stikovi). Sve troškove konferencije (organizacija, usluge prevođenja, ručak i osvježenje za učesnike i učesnice, promotivni materijali) obezbijedile su organizacije UN WOMEN i UNDP/SEESAC.

Sadržaj