ПРОЈЕКАТ ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ УН Wомен, Организације Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена, РЕАЛИЗОВАН ОД СТРАНЕ Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - RS WPON

Увођење редовне обуке на тему родне равноправности, женских људских права и сигурносних потреба жена кроз систем стручног усавршавања припадника МУП РС

Дана 12.04.2012. године одржан је састанак представница Мреже жена МУП РС – RS WPON са представницама Гендер центра Владе РС и међународне организације UN WOMEN. На састанку је договорено да Мрежа жена МУП РС и организација UN WOMEN покрену заједничке активности које ће се односити на обуку припадника МУП РС на тему родне равноправности, односно усвојен је приједлог да организација UN WOMEN финансијски подржи више активности на промоцији родне равноправности у МУП РС, које између осталог укључују сачињавање наставног плана и програма те приручника за одрживу обуку која ће бити намијењена запосленима у МУП РС. На састанку је такође договорено да UN WOMEN финансијски подрже одржавање прве годишње конференције Мреже жена МУП РС – RS WPON.

Дана 03.12.2012. године између Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ и организације UN WOMEN потписан је План активности за сарадњу на увођењу редовне обуке на тему родне равноправности, женских људских права и сигурносних потреба жена кроз систем стручног (специјалистичког) усавршавања припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Планом су одређене активности, носиоци активности, односно особље предвиђено за реализацију те одређен временски период за реализацију предметних активности. Министар унутрашњих послова РС дао је сагласност за реализацију наведених активности.

Планом активности за сарадњу при увођењу редовне обуке на тему родне рвноправности, женских људских права и сигурносних потреба жена кроз систем стручног (специјалистичког) усавршавања припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске прецизно су нефинисали потребе у оквиру понуђене подршке, активности, временски период за провођење активности (рокови), носиоци активности (чланице Мреже жена МУП РС које ће бити задужене за реализацију утврђених активности), те буџет којим ће Удружење располагати за сваку од предвиђених активности а који је обезбијеђен од стране UN WOMEN.

Утврђено је да је општи циљ сарадње увођење обуке на тему родне равноправности, женских људских права и сигурносних потреба жена за запослене у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, првенствено чланица Мреже жена МУП РС – RS WPON који ће у финализацији довести до подизања свијести, стицања знања, вјештина и усвајања ставова о важности питања родне равноправности и роднозаснованог насиља међу припадницима и припадницама полиције Републике Српске. Предвиђено је да ова сарадња и подршка оснажи Мрежу да организује ове обуке, привуче што већи број потенцијалних чланица, побољша комуникацију између чланица те евентуално код чланица развије вјештине које се односе на обезбјеђивање донаторских средстава. Очекивани исход је да се улога и значај Мреже жена повећа у самом Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

Планом активности предвиђена је реализација сљедећих активности:

  • Израда наставног плана и програма на тему „Женска људска права и сигуроносне потребе жена у безбједносном сектору-обука инструкторица“;
  • Израда приручника на тему „Женска људска права и сигуроносне потребе жена у безбједносном сектору“;
  • Обука будућих инструкторица;
  • Теничка подршка Мрежи жена МУП РС – RS WPON;
  • Прва међународна конференција Мреже жена МУП РС – RS WPON.
  • Овако сачињен План активности потписан је дана 03.12.2012. године између Мреже жена МУП РС – RS WPON и организације UN WOMEN, чиме је и формално успостављена сарадња између ове двије организације и отворен пут за реализацију активности договорених и Планом предвиђених активности.

Наставни план и програм

Сви наставни планови и програми обука који се спроводе у Министарству унутрашњих послова Републике Српске морају бити у складу са Законом о унутрашњим пословима Републике Српске, као и Правилником о стручном усавршавању полицијских службеника и осталих запослених у Министарству, те сачињени по модуларном концепту (овај концепт се примјењује од школске 2012/2013 године и Полицијска академија у Републици Српској је прва која овај концепт примјењује у БиХ).
Такође, сви наставни планови и програми обука који се редовно проводе (основна и специјалистичка обука) морају бити одобрени и потписани од стране Министра унутрашњих послова и представљају правни акт (документ) Министарства унутрашњих послова РС.

Наставним планом и програмом разрађени су модули на основу којих ће се сачинити Приручник за обуку инструкторица које ће даље вршити обуку на локалном нивоу, односно у својим организационим јединицама. Прецизније, наставни план и програм разрађен је кроз сљедеће дијелове:

1. Уводни дио;
2. Сврха обуке;
3. Циљ обуке;
4. Циљна група;
5. Исходи обуке;
6. Специфични исходи обуке;
7. Задаци обуке;
8. Наставне методе и средства;
9. Трајање обуке;
10. Програмске садржаје обуке и
11. Прелазне и завршне одредбе.

Наставни План и програм потписан је од стране Министра унутрашњих послова РС дана 05.03.2013. године.


Приручник за полазнике обуке инструкторица „Родна равнправност, женска људска права и сигурносне потребе жена

Приручник је израђен у складу са методологијом наложеном у наставном плану и програму који је у складу са Законом о унутрашњим пословима Републике Српске и Правилником о стручном усавршавању, као и са међународним стандардима за заштиту женских људских права, а садржајно обухвата законску и подзаконску регулативу и принципе и стандарде поступања полицијских службеника/ца и осталих запослених у МУП РС из области дефинисаних модулима.

 

Приручник садржајно обухвата сљедеће модуле:

Модул 1: Методологија извођења наставе

Овај модул предвиђа да будуће инструкторице усвоје потребна знања и вјештине које су неопходне за самосталну реализацију наставе односно обуке у својим организационим јединицама. Овај модул састоји се од сљедећих модуларних јединица:
1. Принципи учења одраслих;
2. Наставне методе у раду са одраслима;
3. Комуникација и сметње у комуникацији.

Модул 2: Мрежа жена и спровођење Акционог плана за имплементацију Резолуције УН 1325

Овај модул предвиђа да будуће инструкторице усвоје потребна знања и вјештине које се односе на задатке чији су носиоци активности ентитетска Министарства унутрашњих послова. Овај модул састоји се од сљедећих модуларних јединица:
1. Основни појмови из области родно заснованог насиља;
2. Међународни и домаћи документи;
3. Акциони план БиХ за имплементацију резолуције УН 1325.

Модул 3: Улога и значај полиције у истрагама кривичних дјела родно заснованог насиља – увођење принципа родне равноправности

Овај модул предвиђа да будуће инструкторице усвоје потребна знања и вјештине које се односе на кривичноправни аспект родно заснованог насиља, интервенцију, доказивање и правилно документовање ових кривичних дјела те вођење разговора са жртвом родно заснованог насиља. Овај модул састоји се од сљедећих модуларних јединица:

  1. Кривичноправни аспект родно заснованог и сексуалног насиља;
  2. Интервенција полицијских службеника/ца, доказивање и документовање кривичног дијела;
  3. Психолошки аспект вођења разговора са жртвом родно заснованог насиља.

Овај Приручник је намијењен будућим инструкторицама чланицама Мреже за провођење редовне обуке на локалном нивоу, односно у свим организационим јединицама Министарства, као и свим припадницима Министарства чији се редовни послови и задаци односе на програмске садржаје Приручника.


Обука будућих инструкторица

Планом активности предвиђена је обука за будуће инструкторице (тренинг тренера) након које ће будуће инструкторице усвојити знања, вјештине и ставове који се дефинишу у наставном плану и програму, а чији садржај је обрађен у Пручнику. Ова знања, вјештине и ставови неопходни су тренерима/тренерицама за даље квалитетно преношење знања осталим запосленим у Министарству на локалном нивоу. Предвиђено је да се обука проводи у свим Центрима јавне безбједности из разлога економичности, редовности и одрживости (уколико би се обука реализовала на Полицијској академији, сваки долазак у Бања Луку изискује трошкове превоза, смјештаја, исхране и сл., те вишедневно одсуствовање са посла, што знатно умањује број потенцијалних полазника и полазница обуке).
Такође је предвиђено да инстуркторице буду чланице Мреже жена из свих основних организационих јединица, односно Центара јавне безбједности. Ангажовање инструкторица – припадница Министарства које су уједно и чланице Мреже допринијеће томе да се код свих чланица појача осјећај припадности Мрежи, омасовљавање и актуализација питања и проблема које су од значаја за побољшање улоге и статуса жена у полицији. Такође, овакав начин реализације обуке довешће до веће транпарентности у комуникацији међу чланицама Мреже и уопштено међу припадницима и припадницама Министарства, те ће исти отвореније и искреније изнијети актуелне проблеме који су у вези са родном перспективом.

Дана 12.09.2013. године, у складу са Планом активности, у просторијама Управе за полицијско образовање за полазнице, за будуће инструкторице, чланице Мрежа жена МУП РС – RS WPON, уз подршку организације UN WOMEN организована је обука инструкторица „Родна равноправност, женска људска права и сигурносне потребе жена“.

Обука је релизована за 14 (четрнаест) полазница, представница центара јавне безбједности МУП РС.

Обуку су похађеле по 3 (три) полазнице из ЦЈБ Бијељина, ЦЈБ Добој, ЦЈБ Источно Сарајево и ЦЈБ Требиње и 2 (двије) полазнице из ЦЈБ Бања Лука.

Поред полазница, свечаном отварању обуке присуствовали су Министар унутрашњих послова РС Радислав Јовичић, Директор полиције Гојко Васић и Регионални пројектни менаџер за жене, мир и безбједност на западном Балкану (UN WOMEN) Едwин Беррy, ауторке Приручника, те представници више медијских кућа из Републике Српске, који су о овом догађају извијестили путем телевизије и новинских чланака.


Техничка подршка

Планом активности предвиђено је да се Мрежи жена МУП РС за реализацију цјелокупног пројекта од стране организације УН WОМЕН обезбиједи техничка подршка која се односи на набавку и додјелу:
Пет (5) лаптоп компјутера (за сваки Центар јавне безбједности);
Један (1) пројектор (за потребе одржавања обука на Полицијској академији);
Један (1) дигитални фотоапарат и
Петнаест (15) УСБ стикова.
Пред почетак обуке у присусутву Министра унутрашњих послова РС и Директора полиције РС, Мрежи жена МУП РС уручена је техничка опрема, као што је Планом активности и предвиђено.

Опрема је дистрибуирана по организационим јединицама МУП РС на начин на који је то предвиђено Планом активности.


Прва међународна конференција Мреже жена МУП РС – RS WPON

Дана 10.12.2012. године у просторијама Административног центра Владе РС одржана је прва међународна годишња конференција Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“.
Основна сврха Конференције је промоција Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“ те промоција смјерница за родно осјетљиву полицијску праксу. Мрежа жена полицајаца југоисточне Европе (WПОН) развила је смјернице за родно осјетљиву полицијску праксу са посебним освртом на привлачење, селекцију и професионални развој жена у полицији. Смјернице су замишљене као приручник за руководиоце свих нивоа у полицији и идентификују низ конкретних мјера и предлажу побољшане начине поступања у области регрутовања, селекције и професионалног развоја жена у полицији, првенствено уз коришћење постојећих ресурса и без великих организационих промјена.

Конференцију су отворили гђа Индира Рогић, предсједница Скупштине Мреже, министар унутрашњих послова РС Станислав Чађо и гђа Вибеке Лиллое, амбасадорка Краљевине Норвешке у БиХ.

Презентације су одржале Јане Тоwнслеy, предсједница међународног удружења жена у полицији (ИАWП), Анита Wиеман, виша савјетница (координаторка) у Европској Мрежи жена у полицији (ENP), Бојана Балон, координаторка пројекта Мреже жена полицајаца југоисточне Европе (WPON) и Сања Сумоња, предсједница Управног одбора Мреже жена МУП РС – RS WPON. Излагачи на конференцији су уједно и особе које су у и изван граница својих држава препознате у залагању за промовисање женских људских права, родне равноправности и прије свега за јачање улоге жене у систему безбједности и изградњи мира. Оне су и професионално ангажоване на овом пољу, а препознате су по свом ангажману како на европском тако и на међународном плану.

Поред представника међународних удружења ИАWП, ЕНП и WПОН, амбасаде Норвешке у БиХ, конференцији су присуствоали представници и представнице МУП-а Републике Србије, Владе РС, Гендер центра Владе РС, Министарства безбједности БиХ, града Бања Лука, НВО „Жене женама“ из Сарајева и „Будућност“ из Модриче, UNDP/SEESAC, ICITAP, OSCE, UN WOMEN, представници одбора једнаких могућности те МУП-а РС.

Конференција је била изврсна прилика да се саслушају искуства сличних афирмисаних удружења из иностранства, а самим тим и усвоје примјери позитивне праксе.
Конференција је, прије свега, помогла домаћој и међународној афирмацији Мреже жена МУП РС као недавно формираном Удружењу. Била је то изврсна прилика да се сусретну представници/це различитих институција, удружења, међународних и невладиних организација из БиХ, региона и иностранства које се баве питањима родне равноправности, да се размијене искуства на овом пољу, размотре могућности и успоставе контакти за будућу сарадњу.

За све учеснике/це конференције обезбијеђени су промотивни материјали (кесе, флајери, оловке, блокови, мајице и УСБ стикови). Све трошкове конференције (организација, услуге превођења, ручак и освјежење за учеснике и учеснице, промотивни материјали) обезбиједиле су организације УН ЊОМЕН и UNDP/SEESAC.

Садржај