ПРОЈЕКАТ ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ Америчке амбасаде у БиХ, ПРОВЕДЕН ОД СТРАНЕ Удружења „Мрежа жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - РС WПОН

Сензибилизација полицијских службеника и оснаживање жртава родно заснованог насиља кроз мултисекторски приступ

Удружење „Мрежа жена МУП РС-RS WPON“ је почетком 2013. године аплицирало на конкурсу који је расписан од стране Америчке амбасаде у БиХ. Концепт Пројекта осмислиле су и израдиле чланице Мреже у складу са организацијом и потребама МУП РС, везаним за проблематику насиља у породици на територији Републике Српске. Овај пројекат је од стране Амабасаде у потпуности прихваћен, те су Мрежи жена одобрена новчана средстава за спровођење пројектних активности у трајању од 18 мјесеци које се односе на: праћење проблематике насиља у породици, прикупљање података о предметима насиља у породици и жртвама, анализа прикупљених података, ангажовање експерата и израда брошуре о насиљу у породицу за припаднике полиције и жртве породичног насиља, организовање едукације за припаднике полиције и жртве родно заснованог насиља, те финална евалуација пројекта.
Директор полиције дао је сагласност за реализацију активности предвиђених пројектом.
Дана 07.06.2013. године потписан је пројекат између Мреже жена МУП РС – РС WПОН и Америчке амбасаде у БиХ под називом „Sensitization of police officers and empowerment of gender based violence victims through a multi-sector approach“.

Пројекат „Сензибилизација полицисјких службеника и оснаживање жртава родно заснованог насиља кроз мултисекторски приступ“ на подручју Министарства унутрашњих послова Републике Српске реализован је у временском периоду од 03. јуна 2013. године до 03. децембра 2014. године. У складу са Планом и програмом реализације пројекта, у основним организационим јединицама МУП РС, односно у свим центрима јавне безбједности, одређене су особе (аналитичари, чланице Мреже и стручни кадрови полицијски службеници) чији је задатак био да прате стање насиља у породици на подручјима које покривају Центри. Претходно су дефинисани параметри које су тимови на челу са аналитичарима пратили у периоду од 12 мјесеци. На основу добијених резултата, тимови су на својим подручјима одредили жртве насиља у породици које су добровољно прошле едукацију.

Едукација се односи на области правних процедура и начина судског епилога, правну помоћ које жртве могу добити, упознавање са надлежностима и обавезама Центара за социјални рад, здравствене и психолошке третмане који се жртви могу пружити, односно на које има право те професионална одговорност субјеката заштите жртава насиља у породици. Едукација је проведена на подручју свих Центара јавне безбједности МУП РС. Предавачи који су вршили едукацију су били судија, дипломирани социјални радник, љекар специјалиста породичне медицине те дипломирани педагог-психолог. У одређеним едукацијама као едукатори су учествовали представници програма ИЦИТАП у Босни и Херцеговини.

Сачињен је упитник ефикасности поступања полицијских службеника у случајевима родно заснованог насиља, које ће свака жртва овог насиља имати прилику да анонимно попуни и на основу којих су вршене анализе квалитета рада полицијских службеника у поступању са предметима родно заснованог насиља.

Едукација је проведена и за полицијске службенике који поступају у случајевима насиља у породици. Оно што је важно напоменути је то да је едукацију у оквиру овог пројекта прошао барем по један полицијкси службеник из сваке полицијске станице на територији Републике Српске.

Пројектом је предвиђено осмишљавање и штампање промотивних материјала –брошуре, који су намијењени жртвама родно заснованог насиља и професионалцима (првенствено припадницима полиције) који поступају у случајевима родно заснованог насиља.


Припрема материјала

Осмишљени су и сачињени обрасци и форме извјештаја за праћење поступања и документовања у случајевима кривичних дјела „насиље у породици или породичној заједници“ које су попуњавали полицијски службеници МУП-а РС. Обрасци за документовање садрже информације о догађају, податке о жртви, податке о осумњиченом, податке о симптомима и унтрашњим повредама, начину извршења и узроцима насиља у породици, као и додатне информације о жртвама.
Сачињен је упитник за жртве насиља у породици који садржи информације, односно одговоре жртве о поступку полицијских службеника, социјалних и медицинских радника са њом. Ове податке жртве насиља у породици давале су добровољно.

Сачињен је образац (табела) за прикупљање података о догађајима насиља у породици који се односие на прикупљање података о предметима насиља у породици (прекршаји и кривична дјела) у трајању од 12 мјесеци (број догађаја насиља у породици, број прекршаја, број кривичних дјела, полна, старосна структура извршилаца и жртава насиља у породици, породични односи извршиоца и жртве, присуство малољетних лица насиљу, предузете радње од стране полиције према извршиоцу и жртви).


Упутство за реализацију пројекта

С обзиром на комплексност активности које су предвиђене кроз реализацију овог пројекта, те број припадника МУП-а РС који су ангажовани на реализацији овог пројекта, приступили смо сачињавању Упутства за реализацију пројекта. Дана 21.09.2013. године одржан је састанак координатора пројекта са представницима Центара јавне безбједности који су од стране својих руководилаца именовани као координатори тимова који су формирани у сваком Центру јавне безбједности. Координаторима тимова је образложен начин реализације пројекта и прикупљања података.


Формирање тимова за праћење догађаја насиља у породици

У складу са Планом реализације овог пројекта, одмах по добијању одобрења за реализацију Пројекта од стране Директора полиције, формирани су тимови за праћење догађаја насиља у породици. Њих су чинили представници Министарства из сваке полицисјке станице на нивоу Центара јавне безбједности МУП-а РС, као и по један аналитичар из сваког ЦЈБ који је задужен за координацију свим активностима и обједињавање свих прикупљених података те њихово достављање особама задуженим за реализацију Пројекта.
На овај начин, на територији МУП РС ангажовано је укупно 72 припадника Министарства који су били активно укључени у реализацији овог пројекта.
 

Прикупљање података о догађајима насиља у породици (прекршајна и кривична дјела)

Током 12 мјесеци (почев од јула 2013. године, закључно са јуном 2014. године) прикупљани су подаци према раније утврђеној методологији а који се односе на догађаје насиља у породици и то: број догађаја насиља у породици, број прекршаја, број кривичних дјела, полна и старосна структура извршилаца и жртава насиља у породици, породични односи извршиоца и жртве, присуство малољетних лица насиљу, предузете радње од стране полиције према извршиоцу и жртви. Ови подаци прикупљани су на територији цијеле Републике Српске, у свим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова РС.


Подршка обиљежавању 16 дана активизма против насиља у породици

У оквиру овог Пројекта, свој допринос и подршку дали смо и обиљежавању 16 дана активизма против насиља у породици. У временском периоду новембар-децембар 2013. године сачињени су и дистрибуирани промотивни постери „Оне не трпе насиље – немој ни ти“ у 87 организационих јединица МУП РС поводом 16 дана активизма против насиља у породици.
Промотивни постери су истакнути су на видна мјеста у свим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова РС.


Ангажовање професионалаца за израду брошуре за полицијске службенике и брошуре за жртве насиља у породици

Пројектом је предвиђена израда брошуре за полицијске службенике која ће служити као водич за полицијске службенике како исправно поступати у случајевима насиља у породици. Брошура за жртве насиља у породици намијењена је жртвама те информисању истих о њиховим правима. С обзиром на то да је пројекат фокусиран на мултидисциплинарни приступ, за израду ових брошура ангажовали смо представнике различитих институција који се баве проблематиком насиља у породици и то судија Основног суда у Бањој Луци, дипломирани социјални радник Центра за социјални рад Бања Лука, специјалиста породичне медицине Дома здравља у Бањој Луци и педагог-психолог са Управе за полицијско образовање у Бањој Луци.


Брошура за полицијске службенике


Ангажовање професионалаца за израду брошуре за полицијске службенике и брошуре за жртве насиља у породици.


Брошура за жртве насиља у породици


Брошура за жртве насиља у породици намијењена жртвама породичног насиља састоји се из четири поглавља.
Прво поглавље односи се на оснаживање жена жртава породичног насиља те на професионалну одговорност субјеката заштите те обухвата појам насиља над женом, анализу питања зашто жене трпе насиље и зашто остају у ситуацији насиља, професионалну одговорност код породичног насиља те опште принциое рада са злостављаном женом.

Друго поглавље односи се на оштећена лица у предметима насиља у породици и садржи одредбе прекршајног законодавства (Закон о заштити од насиља у породици), те одредбе кривичног законодавства (Кривични закон у Републици Срспкој), као и одредбе Закона о заштити свједока у кривичном поступку.

Треће поглавље односи се на иновативне приступе у раду са жртвама породичног насиља и садржи информације о центрима за социјални рад као субјектима заштите жртава, мобилном тиму, начину заштите жртава у дане викенда и празника, обавезе и дужности представника центара за социјални рад код акутног насиља, смјештају жртве у сигурну кућу, плаћање трошкова казне и суда, додјели старатељства над дјецом те како спријечити родно засновано насиље.

Четврто поглавље односи се на медицинске аспекте насиља и породици и садржи информације о посљедицама насиља по здравље жртава, улогу љекара и других здравствених радника, идентификацију жртава насиља у здравственом систему, поступцима здравствених радника те њиховим задацима.


Организовање едукације за припаднике полиције и жртве насиља у породици


У моменту писања овог пројекта и аплицирања Америчкој амбасади у БиХ, МУП РС је у својој организационој структури имао пет Центара јавне безбједности (ЦЈБ Бања Лука, Добој, Источно Сарајево, Бијељина и Требиње). Накнадно је, након што је реализација пројекта увелико трајала, формиран још један Центар јавне безбједности – Приједор. Овај ЦЈБ Приједор није био обухваћен планом за одржавање едукација за полицијске службенике и жртве насиља у породици. Према раније утврђеном Плану и програму реализације овог пројекта, едукације су биле планиране за ЦЈБ Бања Лука, Добој, Источно Сарајево, Бијељина и Требиње.
Међутим, због немилих догађаја у Босни и Херцеговини током маја 2014. године, односно поплава које су задесиле овај регион и посљедица које су наступиле у Добоју, дошло је до промјене плана, тако да је едукација која је планирана за жртве насиља у породици са територије ЦЈБ Добој одржана за жртве насиља у породици са територије ЦЈБ Приједор.

Теме едукација за полицијске службенике у свим Центрима јавне безбједности биле су сљедеће:
– Насиље у породици у кривичним и прекршајним предметима;
– Иновативни приступи у раду са жртвама породичног насиља;
– Медицински аспекти породичног насиља;
– Специфичности комуникације полицијских службеника са жртвама породичног насиља.

Теме едукације за жртве насиље у породици биле су сљедеће:
– Оштећена лица у предметима насиља у породици;
– Иновативни приступи у раду са жртвама породичног насиља;
– Медицински аспекти породичног насиља;
– Оснаживање жена жртава породичног насиља – професионална одговорност субјеката заштите.

У складу са пројектом као едукатори ангажовани су професионалци из различитих области и то:
– Судија Основног суда у Бањој Луци;
– Дипломирани социјални радник Центра за -социјални рад Бања Лука
– Специјалиста породичне медицине у Дому здравља у Бањој Луци и
-Дипломирани психолог-педагог, Управа за полицијско образовање МУП РС.

Након завршених излагања предавача слиједиле су дискусије у којима су учесници семинара имали прилику да изнесу своја искуства у раду на предметима породичног насиља те да добију савјете и сугестије на начин поступања у овим предметима. Жртве насиља у породици су такође имале прилику да се осврну на лична искуства, поступање представника различитих институција, као и да из прве руке добију савјете и сугестије на постављена питања, најчешће из области правне регулативе.

Свим учесницима едукација подијељени су промотивни материјали (блок, оловка као и брошура за полицијске службенике на теме које су биле обухваћене излагањем која је сачињена за потребе ових едукација кроз пројекат). За жртве насиља у породици поред промотивних материјала припремљене су и подијељене брошуре намијењене жртвама насиља у породици.

По завршетку едукације сви учесници су испунили анкетне упитнике за евалуацију обуке који чине саставни дио укупне евалуације свих обука као и пројекта у цјелини. Креиране су двије врсте анкетних упитника – једна за полицијске службенике и једна за жртве насиља у породици.

Дана 21.02.2014. године у хотелу Интегра у Добоју одржана је едукација за полицијске службенике припаднике ЦЈБ Добој. Едукацији су присуствовала по два полицијска службеника и службенице из свих полицијских станица ЦЈБ Добој, односно укупно 18 полицијских службеника.

Дана 14.03.2014. године у хотелу Пирг, Станишићи, Бијељина, одржана је едукација за полицијске службенике ЦЈБ Бијељина на тему насиља у породици.

Поред редовних едукатора предавања за полицијске службенике као и за жртве насиља у породици одржао је и гдин Роберт Мyерс, тренинг координатор програма ИЦИТАП на тему – Насиље у породици Америчка искуства. Едукацији су присуствовали полицијски службеници и службенице из свих полицијских станица ЦЈБ Бијељина, односно укупно 14 полицијских службеника.

Дана 15.03.2014. године хотелу Пирг одржана је едукација за жртве насиља у породици на тему насиља у породици. Едукацији је присуствовало укупно 9 жртава насиља у породици са територије ЦЈБ Бијељина.

Дана 25.04.2014. године одржана је едукација за полицијске службенике ЦЈБ Требиње на тему насиља у породици. Едукацији су присуствовали полицијски службеници и службенице из свих полицијских станица ЦЈБ Требиње, односно укупно 13 полицијских службеника.

Дана 26.04.2014. године хотелу Платани одржана је едукација за жртве насиља у породици на тему насиља у породици. Едукацији је присуствовало укупно 9 жртава насиља у породици са територије ЦЈБ Требиње.

Дана 05.09.2014. године одржана је едукација за полицијске службенике ЦЈБ Источно Сарајево на тему насиља у породици. Едукацији су присуствовали полицијски службеници и службенице из свих полицијских станица ЦЈБ Источно Сарајево, односно укупно 13 полицијских службеника. Поред редовних едукатора предавања за полицијске службенике као и за жртве насиља у породици одржао је и гдин Цхарлес Беннетт, директор програма ИЦИТАП на тему – Жене у полицији – заузимање мјеста које им припада.

Дана 06.09.2014. године хотелу Боард на Јахорини одржана је едукација за жртве насиља у породици на тему насиља у породици. Едукацији је присуствовало укупно 6 жртава насиља у породици са територије ЦЈБ Источно Сарајево.

Дана 13.09.2014. године у мотелу Атлантис у Приједору одржана је едукација за жртве насиља у породици на тему насиља у породици. Едукацији је присуствовало укупно 13 жртава насиља у породици са територије ЦЈБ Приједор.

Дана 01.11.2014. године хотелу Видовић у Бањој Луци одржана је едукација за жртве насиља у породици на тему насиља у породици. Едукацији је присуствовало укупно 10 жртава насиља у породици са територије ЦЈБ Бања Лука.

Дана 19.11.2014. године у Управи за полицијско образовање у Бањој Луци одржана је едукација за полицијске службенике ЦЈБ Бања Лука на тему насиља у породици. Едукацији су присуствовали полицијски службеници и службенице из свих полицијских станица ЦЈБ Бања Лука, односно укупно 16 полицијских службеника. Поред редовних едукатора предавања за полицијске службенике као и за жртве насиља у породици одржао је и гдин Цхарлес Беннетт, директор програма ИЦИТАП на тему – Жене у полицији – заузимање мјеста које им припада.

Овом обуком уједно је и свечано обиљежен завршетак пројекта „Сенситизатион оф полице оффицерс анд емпоwермент оф гендер басед виоленце вицтимс тхроугх а мулти-сецтор аппроацх“, који је Мрежа жена МУП РС у посљедњих 18 мјесеци проводила на територији Републике Српске. Након уводног обраћања учесницима едукације и гостима, руководиоцима Министарства који су подржали пројекат, представницима програма ИЦИТАП, координаторима тимова из свих Центара јавне безбједности, као и едукаторима од стране шредсједнице Скупштине Мреже жена МУП РС подијељене су захвалнице за изузетан допринос успјешној реализацији овог пројекта.

Дакле, едукацијама у оквиру овог пројекта присуствовали су представици пет Центара јавне безједности (Добој, Бијељина, Требиње, Источно Сарајево и Бања Лука) односно едукацију је прошло укупно 74 (39 мушкараца и 35 жена) полицијских службеника из укупно 58 полицијских станица са територије Републике Српске.

Едукацијама су присуствовале укупно 42 жртве насиља (41 жена и 1 мушкарац) у породици са територије Републике Српске.


Састанак са министром унутрашњих послова РС и директором програма ИЦИТАП


Увиђајући величину и значај пројекта на тему насиља у породици који Мрежа жена МУП РС проводи уз подршку Америчке амбасаде у БиХ, дана 24.09.2014. године представнице Мреже жена МУП РС позване су на састанак са Министром унутрашњих послова РС. Састанку су, поред министра Радислава Јовичића те представница Мреже жена присуствовали и предстваници програма ИЦИТАП за БиХ на челу са директором Цхарлесом Беннеттом. Господин Беннетт је на састанку изразио дивљење, захвалност те снажну подршку активностима које Мрежа жена МУП РС проводи, посебно кад је у питању рад са жртвама насиља у породици.
Министар унутрашњих послова РС такође је изразио снажну подршку пројектним активностима, као и опредјељеност Министарства да и убудуће подржи овакве и сличне пројекте у реализацији Мреже жена МУП РС.

Садржај