ПРОЈЕКАТ ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ, ПРОВЕДЕН ОД СТРАНЕ Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - РС WПОН

Сензибилизација и едукација наставно-педагошког кадра основних школа у области кривичних ђела против брака и породице

Удружење „Мрежа жена МУП РС-RS WPON“ је током септембра 2015. године аплицирало на конкурсу који је расписан од стране Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске. Kонцепт Пројекта осмислиле су и израдиле чланице Мреже у складу са организацијом и потребама дијела МУП РС, односно територија ЦЈБ Добој, Источно Сарајево и Требиње. Пројекат је од стране Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске у потпуности прихваћен, те су Мрежи жена МУП РС одобрена новчана средстава за спровођење пројектних активности у трајању од 6 мјесеци које се односе на: израду брошуре за циљну групу – наставно – педагошки кадар у основним школама те организацију и реализацију едукација.
Министар унутрашњих послова дао је сагласност за потписивање пројекта и реализацију активности предвиђених пројектом.

Дана 11.11.2015. године донесено је Рјешење Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске којим се одобрава исплата Удружењу „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ исплата средстава на име реализације пројекта „Сензибилизација и едукација наставно-педашког кадра основних школа у области кривичних ђела против брака и породице“.


О пројекту

Пројекат „Превенција насиља путем интернета као облик заштите ђевојчица основношколског узраста од сексуалне експлоатације“ на подручју Министарства унутрашњих послова Републике Српске реализован је у временском периоду од 09. септембра 2016. године до 28. фебруара 2017. године.
У складу са Пројектом, ангажовани су аутори за израду брошуре за наставно-педагошки кадар основних школа, припремљена је и одштампана брошура, те је у оквиру пројекта реализовано укупно 6 едукативних радионица којима је присуствовало укупно 85 особа – наставно педагошког кадра у Основним школама у сљедећим градовима: Добој, Требиње, Љубиње, Билећа и Рогатица.
На одржаним радионицама присутнима као и осталом школском кадру подијељене су информативне брошуре које су сачињене у оквиру овог пројекта.

Сви трошкови који су настали реализацијом овог пројекта покривени су из средстава одобреног гранта.


Процјена потребе за пројектом

Група кривичних ђела против брака и породице, према Kривичном закону РС обухвата сљедећа кривична ђела: двобрачност, омогућавање закључења недозвољеног брака, ванбрачна заједница са малољетним лицем, одузимање малољетног лица, промјена породичног стања, запуштање и злостављање малољетног лица, насиље у породици или породичној заједници, кршење породичних обавеза и избјегавање давања издржавања.

Према наведеном видљиво је да су најчешће потенцијалне жртве ових кривичних ђела управо ђеца, а према члану 221, став 2 Закона о кривичном поступку РС, нормирана је обавеза наставницима, васпитачима и др. да уколико сазнају или оцијене да постоји сумња да је малољетно лице жртва сексуалног, физичког или неког другог злостављања, о тој сумњи одмах обавијесте овлашћено службено лице или тужиоца. Али, и поред нормиране обавезе, према извјештајима ОСЦЕ-а у БиХ није поднесена ниједна пријава против наведених за непријављивање насиља у породици. Један од разлога непријављивања, сасвим сигурно јесте и у недовољној информисаности и едукованости наставника и педагога у овој области.

Стога, овакав начин едукације може директно утицати на спречавање и сузбијање побројаних кривичних ђела против брака и породице.

Такође, да би се остварио у крајњој линији очекивани резултат у спречавању и сузбијању ових кривичних ђела, потребно је и на овај начин ојачати сарадњу између полиције и школских установа.

Група кривичних ђела против брака и породице, према Kривичном закону РС обухвата -сљедећа кривична ђела: двобрачност, омогућавање закључења недозвољеног брака, ванбрачна заједница са малољетним лицем, одузимање малољетног лица, промјена породичног стања, запуштање и злостављање малољетног лица, насиље у породици или породичној заједници, кршење породичних обавеза и избјегавање давања издржавања.

Према наведеном видљиво је да су најчешће потенцијалне жртве ових кривичних ђела управо ђеца, а према члану 221, став 2 Закона о кривичном поступку РС, нормирана је обавеза наставницима, васпитачима и др. да уколико сазнају или оцијене да постоји сумња да је малољетно лице жртва сексуалног, физичког или неког другог злостављања, о тој сумњи одмах обавијесте овлашћено службено лице или тужиоца. Али, и поред нормиране обавезе, према извјештајима ОСЦЕ-а у БиХ није поднесена ниједна пријава против наведених за непријављивање насиља у породици. Један од разлога непријављивања, сасвим сигурно јесте и у недовољној информисаности и едукованости наставника и педагога у овој области.

Стога, овакав начин едукације може директно утицати на спречавање и сузбијање побројаних кривичних ђела против брака и породице.


Циљна група пројекта

Циљну групу чине наставно-педагошки кадар из 6 основних школа на територији ЦЈБ Добој, Источно Сарајево и Требиње.
Општи циљ пројекта је спречавање и сузбијање кривичних дјела из области кривичних дјела против брака и породице кроз сензибилизацију и едукацију наставника и педагога у основним школама.

Специфични циљеви пројекта су:

Препознавање врста и облика кривичних дјела из области дјела против брака и породице од стране циљне групе;
Промјена ставова код циљне групе кроз усвајање знања и вјештина на едукацијама;
Оснаживање циљне групе за пријављивање кривичних дјела органима гоњења уколико уоче да су ученици или чланови њихових породица жртве;
Заштита дјеце – жртава кривичних дјела из области брака и породице кроз адекватну реакцију институција и процесуирање извршилаца ових кривичних дјела.


Организовање едукације за наставно педагошки кадар у основним школама на територији ЦЈБ Добој, Источно Сарајево и Требиње

Едукативним радионицама у оквиру овог пројекта присуствовало је укупно 85 особа – наставно педагошког кадра у Основним школама у сљедећим градовима: Добој, Требиње, Љубиње, Билећа и Рогатица.
Дистрибуирано је укупно 200 брошура које су у оквиру овог пројекта израђене за потребе реализације пројекта.


Закључци и препоруке

Циљеви пројекта у потпусности су остварени. Због великог интересовања реализован је већи број радионица од оног који је предвиђен пројектом, и већи број наставно-педагошког кадра је присуствовао радионицама од броја који је пројектом био предвиђен.
Поред упознавања наставно-педагошког кадра са кривичним дјелима из области брака и породице и начинима поступања у случају да посумњају да је дијете жртва истог, Основним школама у којима је пројекат реализован подијељене су информативне брошуре, тако да ће и остали наставно-педагопки кадар који није присуствовао радионицама бити у прилици да се упозна са овом проблематиком.

Поред овога, успостављен је контакт и очекујемо развијање боље сарадње између припадника полиције и Основних школа у којима је пројекат реализован, а што треба да резултира бољом кривично-правном заштитом дјеце и малољетника, посебно у ситуацијама кад постоји сумња да су исти жртве или свједоци неког од кривичних дјела.

Садржај