ПРОЈЕКАТ ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА, ПРОВЕДЕН ОД СТРАНЕ Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - РС WПОН

Превенција сексуалног насиља путем интернета над дјевојчицама приградских подручја

Удружење „Мрежа жена МУП РС-RS WPON“ је средином 2015. године аплицирало на конкурсу који је расписан од стране града Бања Лука са приједлогом пројекта „Превенција сексуалног насиља путем интернета над дјевојчицама приградских подручја“. Концепт Пројекта осмислиле су и израдиле чланице Мреже у складу са организацијом и потребама дијела МУП РС, односно територије града Бања Лука. Пројекат је од стране града Бања Лука у потпуности прихваћен, те су Мрежи жена МУП РС одобрена новчана средстава за спровођење пројектних активности у трајању од 4 мјесеца које се односе на: ангажовање аутора за израду брошуре, израду брошуре за ученике, израду улазних и излазних тестова за ученике, ангажовање предавача – едукатотара за реализацију наставе, реализацију предавања у основним школама приградског подручја града Бања Лука, анализу улазних и излазних анкетних тестова те финалну евалуацију пројекта.
Министар унутрашњих послова дао је сагласност за потписивање пројекта и реализацију активности предвиђених пројектом.

Дана 26.08.2015. године потписан је пројекат између Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ и града Бања Лука „Превенција сексуалног насиља путем интернета над дјевојчицама приградских подручја“.


О пројекту

Пројекат „Превенција сексуалног насиља путем интернета над дјевојчицама приградских подручја“ на подручју града Бања Лука реализован је у временском периоду од 01. септембра 2015. године до 31. децембра 2015. године.
У складу са Пројектом, ангажовани су аутори за израду брошуре за ученице основних школа на тему превенције сексуалног насиља путем интернета, брошура је припремљена и одштампана; сачињени су улазни и излазни тестова за ученице које су присуствовле едукацији. Ангажовани су предавачи – едукатори за реализацију наставе у основним школама, те су предавања за ученице одржана у 6 приградских основних школа на територији града Бања Лука. По завршенним едукацијама извршена је анализа пројекта, односно квалитативна и квантитативна анализа улазних и излазних анкета те финална евалуацију пројекта.

Сви трошкови који су настали реализацијом овог пројекта покривени су из средстава одобреног гранта.


Процјена потребе за пројектом

У данашње вријеме насиље путем интернета за дјецу уопште, а посебно за дјевојчице представља нормалан вид комуникације и они уопште и не препознају да се ради о једној врсти насиља (cyber bullying) чиме доприносе сопственој виктимизацији. Образовни систем се, на жалост, још увијек не бави овом проблематиком, а посебно не садржи превенцију од злоупотреба путем интернета. У највећем броју случајева дјеца су информатички писменија од њихових родитеља, а често и учитеља и наставника, поготово у приградским подручјима. Због непостојања довољне превенције, овом проблематиком се углавном баве полицијски органи и то у вријеме кад је већ наступила посљедица по дијете односно кад је потребно дјеловати репресивно према починиоцу насиља. Полицијска пракса је показала да у великом броју случајева родитељи пријављују догађај тек кад су малољетним дјевојчицама упућене пријетње или захтјеви за остваривање интимног контакта од стране непознате особе путем неке од друшвтених мрежа. До тог момента често је већ код дјевојчице наступила нека врста трауме.
Основни циљ пројекта је смањење броја злоупотреба интернета и друштвених мрежа код дјевојчица које путем друштвених мрежа и информационо комуникационих технологија објављују своје, најчешће обнажене фотографије и личне податке. Специфични циљеви пројекта су оснаживање дјевојчица и формирање ставова о опасностима и заштити путем друштвених мрежа кроз едукацију од стране стручњака за сајбер криминал.


Циљна група пројекта

Циљну групу чине дјевојчице основношколског узраста које похађају школе у приградским подручјима града Бања Лука. Циљна група је одабрана на основу анализе анкета претходних сличних пројеката.
Посредни корисници овог пројекта су запослени у образовним институцијама (школско особље, учитељи, наставници, педагошко-психолошка служба школе) као и родитељи циљне групе односно ученица основношколског узраста.

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕДУКАЦИЈА ЗА ДЈЕВОЈЧИЦЕ У ОСНОВНИМ ПРИГРАДСКИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БАЊА ЛУКА

У складу са приједлогом пројекта, у 6 основних школа у приградским насељима у Бањој Луци одржана су предавања за дјевојчице петих и шестих разреда основних школа, те за неке од наставника у основним школама на тему Превенције сексуалног насиља над дјевојчицама путем интернета. Едукације су одржане у сљедећим основним школама: ош „Милан Ракић“ у Карановцу, ОШ „Милан Ракић“ у Новоселији, ОШ „Бранислав Нушић“ у Српским топлицама, ОШ „Петар Кочић „ у Колима, ОШ „Петар Кочић“ у Стричићима, ОШ „Ђура Јакшић“ у Шарговцу.

Учесницима едукација подијељене су брошуре намијењене дјеци, родитељима и ученицима.

Ученицама које су присуствовале едукацији подијељени су улазни и излазни упитници, те је на основу анализе истих утврђен ниво знања о опасностима путем интернета које су исте усвојиле на едукацијама.

Едукацијама је присуствовало 210 ученица и 21 особа – наставни кадар у основним школама у којима су едукације реализоване.


Кратак приказ резултата

Пројекат је утицао на подизање свијести код дјевојчица основних школа из приградских насеља града Бањалука да схвате опасности које потенцијално пријете са друштвене мреже Facebook, уколико се неопрезно користи. Чак 93% анкетираних дјевојчица има отворен профил на овој друштвеној мрежи, па је самим тим значај овог вида превенције изузетно значајан, посебно ако се има у виду чињеница да ће дјевојчице које преласком из основне у средњу школу прелазе из приградске у градску средину, гдје ће бити даље од родитеља и самим тим изложене већој могућности експлоатације путем интернета.


Закључци и препоруке

Овај вид директног преветнивног рада са малољетницима у виду радионица је веома битан и незамјењив у превенцији друштвено неприхватљивог понашања младих. Поред веома позитивно оцијењених предавања од стране самих корисница, тј. ученица, предавања су изузетно позитивно оцијењена и од стране руководства школа у којима су реализована са напоменом да је потребно одржати континуитет оваквог превентивног рада и са наредним генерацијама.
Реализоане активности су у складу са чланом 17 Конвенције о правима дјетета УН, те у складу са чланом 9 став 2 Факултативног протокола о продаји дјеце, дјечијој проституцији и дјечијој порнографији уз конвенцију о правима дјетета.

Садржај