ПРОЈЕКАТ ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ Ф О Н Д А Ц И Ј Е З А О С Н А Ж И В А Њ Е Ж Е Н А У Б И Х, ПРОВЕДЕН ОД СТРАНЕ Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - РС WПОН

Оне не трпе насиље – немој ни ти

Током 2017. године Удружење „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“, аплицирало је на позиву Фондације за оснаживање жена БиХ за учешће у едукативном програму за невладине организације фокусиране на рад са маргинализованим женама у локалној заједници „Односи са јавношћу и иницијативе у заједници – од промоције до кампање“ са приједлогом пројекта једнодневне уличн кампање против насиља у породици под називом „Оне не трпе насиље – немој ни ти“.

Министар унутрашњих послова дао је сагласност за потписивање пројекта и реализацију активности предвиђених пројектом.

Дана 27.03.2017. године потписан је пројекат између Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ и Фондације за оснаживање жена у БиХ „Оне не трпе насиље – немој ни ти“.


О пројекту

Пројекат „Насиље у породици – едукација полицијских службеника руководилаца“ реализован је дана 27.04.2017. године у Бањој Луци на начин да су полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука мушког и женског пола заједно са представницима Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ грађанима дијелили промотивне мини-брошура на тему насиља у породици које су прије тога припремљене за овај пројекат. У брошурама су наведени облици насиља у породици (прекршај и кривично ђело), те законска обавеза пријављивања кривичног ђела у циљу упознавања грађана са истим, те њиховог анимирања да полицији пријаве свако сазање о насиљу у породици.


Процјена потребе за пројектом

Kонвенцијом Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и у породици (поглавље ИИИ, члановима 12-17) предвиђено је осигуравање да општа јавност буде потпуно информисана о свим облицима насиља које жене трпе, било да се ради о породичном или неким другим видовима насиља. Чланом 13. Kонвенције посебно је наглашена улога подизања свијести о насиљу над женама кроз редовно провођење кампања, односно подизања свијести на свим нивоима, укључујући полицију, у циљу разумијевања шире јавности о различитим манифестацијама свих видова насиља обухваћених Kонвенцијом, њихових посљедица по ђецу и потреби да се такво насиље спријечи.

Поред активне улоге невладиних организација на превенцији насиља над женама Kонвенција проширује обавезу на ширење конкретних информација о доступним владиним мјерама превенције. То подразумијева масовну дистрибуцију летака или постављање плаката с информацијама или интернетских материјала са информацијама о услугама које нуде полиција или локална заједница, информације о контактима локалних, регионалних или националних служби као што су телефонске линије за помоћ или склоништа и многе друге. Полиција дакле има обавезу учешћа у јавним кампањама, публиковању брошура и медијских прилога за подизање свијести јавности о облицима насиља над женама и породичног насиља, како самостално, тако и у партнерству са другим актерима.

Циљ ових кампања треба да буде подизање свијести јавности о потреби пријављивања сваке сумње на насиље над женама у било којем облику у циљу превентивног ђеловања, кажњавања извршилаца, смањења тзв. тамне бројке (случајеви који постоје али нису пријављени, односно скривени су). Такође, шира јавност и грађани треба да буду упознати о законским одредбама, инкриминацији одређених врста насиља као кривичних ђела или прекршаја као и обавезама поступања, како полиције тако и других друштвених актера у циљу спречавања насиља над женама.


Циљна група пројекта

Циљну групу чине сви грађани који имају или могу имати сазнања о томе да је неко лице изложено било којем облику насиља у породици.


Постигнути резултати

Реализацијом ове и сличних кампања жртве насиља и грађани се упознају са облицима насиља над женама те законском обавезом да је сваки грађанин дужан да пријави свако насиље, односно сваку сумњу да је нека особа жртва било којег облика насиља.

Активним учешћем полицијских службеника у оваквим јавним кампањама, грађани, а посебно жртве насиља додатно се оснажују да свако сазнање или сваку сумњу да је неко лице жртва насиља пријаве полицији те тако ђелују на откривање и спречавање насиља.

Посебан значај оваквих кампања има откривање тзв. „тамне бројке“ насиља – случајева који постоје а који никад раније нису пријављени ни органима гоњења нити било којој другој релевантној институцији која се бави проблематиком насиља над женама.

Садржај