ПРОЈЕКАТ ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ МИСИЈ Е ОСЦЕ У БИХ, ПРОВЕДЕН ОД СТРАНЕ Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - RS WPON

Насиље у породици – Едукација полицијских службеника руководилаца

Током 2016. године уз сагласност Министра унутрашњих послова и уз финансијску подршку Мисије ОСЦЕ у БиХ која је понуђена Удружењу „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“, реализован је пројекат „Насиље у породици – едукација полицијских службеника“. Овим пројектом реализовано је 6 едукација на територији свих ЦЈБ, а едукацију је прошло укупно 72 полицијска службеника.
Анализа евалуационих упитника, као и извјештаја након реализованог пројекта, показала је да је наведени пројекат веома добро прихваћен и оцијењен, како од стране полицијских службеника – полазника едукација, тако и едукатора (представици МУП РС и Тужилаштва), те од стране донатора – Мисије ОСЦЕ у БиХ. Као резултат квалитетне имплементације пројекта, од стране представника Мисије ОСЦЕ у БиХ Удружењу је понуђен наставак сарадње и током 2017. године у виду сличних едукација за полицијске службенике средњег руководног кадра на територији РС, будући да су полазници претходних едукација указали на потребу за истим.

Министар унутрашњих послова дао је сагласност за потписивање пројекта и реализацију активности предвиђених пројектом.


О пројекту

Пројекат „Насиље у породици – едукација полицијских службеника руководилаца“ на подручју Министарства унутрашњих послова Републике Српске реализован је у временском периоду од 01. јуна 2017. године до 30. новембра 2017. године за полицијске службенике свих Полицијских управа на територији МУП РС, и то Полицијске управе Требиње, Источно Сарајево, Фоча, Бијељина, Зворник, Добој, Градишка, Приједор, Бања Лука и Мркоњић Град.
Пројекат „Насиље у породици – едукација полицијских службеника“ укључује три главна модула са евалуацијом кроз практични дио:

Документовање и процесуирање случајева насиља у породици;
Интервенција полицијских службеника и контрола њиховог поступања;
Специфичности комуникације полицијских службеника са жртвама породичног насиља – Когнитивне технике обављања разговора са жртвом и извршиоцем насиља у породици
У складу са Пројектом, едукатори за три модула и то тужилац Тужилаштва БиХ, представник Службе за заштиту интегритета и законитости у раду МУП РС као и педагог – психолог.

Сви трошкови који су настали реализацијом овог пројекта покривени су из средстава одобреног гранта.


Процјена потребе за пројектом

Анализом проведених едукација те анкетних упитника који су попуњавали полазници едукација „Насиље у породици – едукација полицијских службеника“ током 2016. године а који је подржан од стране Мисије OSCE у БиХ, утврђено је да је препорука већег броја полицијских службеника да би исту едукацију током 2017. године требали проћи руководиоци у полицијским станицама. Зато кључни фокус обуке јесте на полицијским службеницима – руководиоцима нижег и средњег руководног ранга, посебно на полицијском знању, вјештинама и способностима.


Циљна група пројекта

Циљну групу чине полицијски службеници – руководиоци (нижи и средњи руководни кадар) у полицијским станицама, односно непосредни руководиоци полицијских службеника који су поступају у случајевима насиља у породици са територије МУП РС.

Организовање едукација за полицијске службенике на територији МУП РС

Едукацију у оквиру пројекта „Насиље у породици – едукација полицијских службеника руководилаца“ прошло је укупно 71 полицијски службеник МУП РС – 8 жена и 63 мушкарца.
Едукацијама за полицијске службенике руководиоце на тему насиља у породици у оквиру пројекта „Насиље у породици – едукација полицијских службеника руководилаца“ који је спровела „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“ а који је финансијски подржан од стране мисије ОСЦЕ у БиХ присуствовало је укупно 71 полицијски службеник (63 мушког и 8 женског пола), односно непосредни руководиоци полицијских службеника који кроз свакодневне послове и задатке поступају у случајевима насиља у породици.

Дана 14.07.2017. године у хотелу „СЛ Индустрy“ у Требињу одржана је едукација за полицијске службенике Полицијске управе Требиње на тему насиља у породици у оквиру пројекта „Насиље у породици – едукација полицијских службеника“ који проводи Удружење „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“ а који је финансијски подржан од стране мисије ОСЦЕ у БиХ. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника нижег и средњег руководног кадра и инспектора припадника ПУ Требиње. Едукацију су одржали припадници МУП РС и тужилаштва БиХ.

Дана 18.08.2017. године у хотелу „Боард“ на Јахорини, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике ПУ Источно Сарајево и ПУ Фоча. Обуци је присуствовало 11 полицијских службеника припадника ПУ Источно Сарајево и ПУ Фоча. Едукацију су одржали припадници МУП РС и тужилаштва БиХ.

Дана 04.09.2017. године у хотелу „Новак“ у Зворнику, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике ПУ Бијељина и ПУ Зворник. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника припадника ПУ Бијељина и ПУ Зворник. Едукацију су одржали припадници МУП РС и тужилаштва БиХ.

Дана 29.09.2017. године у хотелу „Кардиал“ у Теслићу, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике ПУ Добој. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника припадника ПУ Добој. Едукацију су одржали припадници МУП РС и тужилаштва БиХ.
Дана 23.10.2017. године у хотелу „Монумент“ на Козари, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике ПУ Градишка и ПУ Приједор. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника припадника ПУ Градишка и ПУ Приједор. Едукацију су одржали припадници МУП РС и тужилаштва БиХ.

Дана 13.11.2017. године у хотелу „Босна“ у Бањој Луци, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике ПУ Бања Лука и ПУ Мркоњић Град. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника припадника ПУ Бања Лука и ПУ Мркоњић Град. Едукацију су одржали припадници МУП РС и тужилаштва БиХ.


Постигнути резултати

Методолошко повезивање третирања проблематике насиља у породици кроз три аспекта дало је жељене резултате у обукама реализоване за потребе Полицијских управа Требиње, Источно Сарајево, Фоча, Бијељина, Зворник, Добој, Градишка, Приједор, Бања Лука и Мркоњић Град јер су анкете показале да ће сензибилизација полицијских службеника приликом саслушавања жртви насиља у породици утицати на квалитетније документовање прекршаја и кривичних дјела насиља у породици (модул: „Специфичности комуникације полицијских службеника са жртвама породичног насиља – Когнитивне технике обављања разговора са жртвом и извршиоцем насиља у породици“).
Највећа активност полазника запажена је током реализације модула „Документовање и процесуирање случајева насиља у породици“ од стране тужиоца који је и током дискусије разјаснио недомуице полицијских службеника везане прикупљање доказа потребних за подизање оптужнице, даље поступање полицијских службеника уколико тужилац донесе наредбу о неспровођењу или обустави истраге, као и доказивање у прекршајном поступку. Кроз модул „Интервенција полицијских службеника и контрола њиховог поступања“, полицијским службеницима су представљени конкретни предмети у којима је вођен унутрашњи и дисциплински поступак против полицијских службеника који су се појављивали у улози извршиоца насиља у породици или дисциплински процесуираних због неправилности учињених приликом документовања кривичних и прекршајних предмета насиља у породици. Сврха наведног је била директно указивање на посљедице по полицијске службенике које су извјесне у предоченим или сличним случајевима. Током дискусије, као и кроз анкете, полазници обука су изнијели конкретне примјере позитивне и негативне комуникација са поступајућим тужиоцима, те различитости поступања тужилаца, као потребу да полицијски руководиоци прођу исту или сличну обуку.

Током трајања едукација запажена је изузетна активност полазника едукација, укључивање у излагање, активан приступ, постављање питања, изношење примјера из праксе чија групна анализа од стране едукатора и полазника доприноси унапређењу поступања у наредним сличним ситуацијама. Током едукација уочено је примјетно квалитетније анимирање полазника едукација, што је вјероватно посљедица искуства стеченог на реализацији пројекта током 2016. године а који је подржан од стране Мисије ОСЦЕ у БиХ.


Закључци и препоруке


Закључци који су од стране организатора едукација, односно Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“ изведени на основу записничких биљешки током сваке едукације понаособ, анализе спроведног анкетирања полицијских службеника – полазника обуке и издвојених мишљења едукатора су сљедеће:
Иако је чланом 12 став 4 Закона о заштити од насиља у породици предвиђено да о извршеном насиљу полиција одмах обавјештава надлежног тужиоца и уз извјештај доставља прикупљене доказе и обавјештења о томе, представници неких ОЈТ сматрају да о насиљу у породици нема потребе да се одмах обавјештава тужилац, посебно кад су у питању касни ноћни сати, што код поступајућих полицијских службеника ствара проблем одговорности о томе да исти „сами себи дају за право да суде о тежини почињеног насиља и квалификовања истог“;


Горе наведена ситуација доводи и до проблема приликом лишења слободе лица које је починило насиље у породици – да ли је разлог лишења слободе прекршај или кривично дјело што доводи до практичних проблема – ако лице лишено слободе због околности које указују да ће поновити прекршај или довршити покушани прекршај, полиција не може одмах привести у суд, починилац прекршаја се може задржати најдуже до 12 часова. Кад је у питању извршење кривичног дјела, лице лишено слободе може се задржати до 24 часа;


Дакле проблем је у недостатку комуникације између тужилаштва и полиције, у смислу да полицајци једноставно не знају када и у којим ситуацијама треба да одмах зову тужиоце а када не. Приједлог рјешења је састанак шефова тужилаштва и полиције, да се договори уједначено поступање;


Највећи проблем полиције је квалификовање НуП као КД или прекршаја, због чињенице да је то у нашем законодавству ријешено на такав начин. Ту дилему требају отклонити тужилаштва и полиција, односно тужилаштва треба да прецизирају полицији разлике између КД и прекршаја;


Законом о заштити од насиља у породици, потписаним протоколом субјеката заштите, Правилницима и другим подзаконским актима, јасно и прецизно су дефинисане обавезе и улоге субјеката заштите, између осталих и припадника МУП-а РС од самог почетка односно запримања пријаве до реализације заштитних мјера. И поред наведеног а кроз реализоване семинаре и обуке полицијских службеника, евидентно је различито поступање које се манифестује од једне до друге полицијске управе, односно од полицијске станице до полицијске станице различитих градова;


Кроз присутну инетеракцију са полазницима семинара (средњи и нижи руководни кадар) уочава се непринципијелност у поступању а која се првенствено огледа у следећем: по пријавама насиља у породици негдје поступају униформисани полицијски службеници а негдје криминалистички инспектори, о запримљеној пријави и утврђеним чињеницама негдје се обавијештава ОЈТ а негдје не обавјештава телефоном већ се исти обавјештавају подношењем извјештаја, полицијски службеници самостално врше процјену и доносе одлуке да ли се ради о прекршају или кривичном дјелу, у складу са тим без обавијештавања тужилаштва подносе Захтјеве за покретање прекршајних поступака.
Препоруке које су од стране организатора едукација, односно Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“ изведене на основу записничких биљешки током сваке едукације понаособ, анализе спроведног анкетирања полицијских службеника – полазника обуке и издвојених мишљења едукатора су сљедеће:

Из присутне интеракције видљиво је да полицијски службеници жуде за оваквим видовима обука које морају имати елементе континуираности, гдје се истима пружа неограничена могућност разговора са тужиоцима и другим предавачима на семинару у циљу непосредног разјашњења недоумица које су имали у досадашњем раду и размјену искустава која је од непроцјењивог значаја;
Обавезно одржати или по потреби одржавати састанке између главних тужилаца, шефова одјељења у тужилаштвима и руководних радника полицијских управа, како би се у директној координацији разријешиле недоумице у поступању полицијских службеника те формирала униформна правна пракса;
Организовати едукације полицијских службеника по разним линијама рада, гдје би искључиви предавачи били тужиоци из надлежних тужилаштава а који иначе најчешће поступају по извјештајима које подносе поједине организационе јединице МУП-а (едукацију за инспекторе са крвних и сексуалних деликата да држе тужиоци који најчешће раде по тим предметима и сл.);


Организовати и инсистирати на обавезном присуству полицијских службеника суђењима која се одржавају, нарочито у ситуацијама када је оптужница подигнута на основу извјештаја одређене организационе јединице. Све ово је битно како би полицијски службеници у судницама могли видјети гдје најчешће гријеше и на који начин браниоци нападају њихов рад, како би касније предуприједили такве или сличне грешке;


Подстицати непосреднију сарадњу између тужилаца и полицијских инспектора у смислу изналажења могућности да тужиоци, што је чешће могуће присуствују истражним радњама које обављају полицијски службеници по њиховим наредбама (нпр. присуствовање препознавањима лица и предмета организованим у сједиштима полицијских управа, саслушањима свједока и узимањима изјава од осумњичених и слично) а све како би тужиоци на лицу мјеста били у могућности да надгледају законитост и ефикасност провођења појединих мјера те да сугеришу на које начине да се поправи предузимање истих. Све ово би било од великог значаја у успостављању једнаке праксе у поступању;
Лицима којима се изрекну новчане казне због прекршаја Насиља у породици, када наведену не плате иста се евидентира у регистру неплаћених казни и послије пет година се брише, тако да фактичка санкција извршиоцима за наведени прекршај буде немогућност регистровања возила, продужења возачке дозволе итд. Да би се ово избјегло и да би изречена новчана санкција постигла своју сврху треба предложити измјене законских прописа у смислу да судови код изрицања новчане казне одређују рок у којем је исту обавезно платити уз пријетњу да ће се иста након наведеног рока замијенити казном затвора;
С обзиром на чињеницу да над извршиоцима прекршаја насиља у породици који имају пребивалиште у Федерацији БиХ а наведени прекршај изврше на територији Републике Српске, није могуће принудно извршити новчану казну јер то одбијају надлежни органи ФБиХ, због неусклађености законских прописа који то не дозвољавају у ФБиХ, потребно је упутити иницијативу надлежним органима ФБиХ ради измјене прописа како би наведени проблем био превазиђен.

Садржај