Radionica, OSCE Banja Luka

Dana 09.08.2017. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ kao panelista-izlagač učestvovala je na radionici koja je za 25 predstavnika organizacija civilnog društva organizovana od strane Misije OSCE u BiH na temu „Nasilje u porodici kao bezbjednosna prijetnja“.

Skupština udruženja RS WPON

Skupština udruženja RS WPON

Dana 16.06.2017. godine, održana je skupština Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“. Skupštinom je predsjedavala predsjednica Skupštine koja je otvorila zasjedanje i dala uvodnu riječ. Pored članica Mreže, Skupštini je prisustvovala i Elmaja Bavčić kao predstavnica OSCE misije u BiH uz čiju finansijsku podršku je i organizovana Skupština.

Predsjednica Upravnog odbora prezentovala je aktivnosti i ostvarene rezultate Udruženja, te podnijela finasijski izvještaj koji je jednoglasno usvojen.

Usvojen je novi Statut Udruženja, te odabrani Upravljački organi (Skupština, Uravni i Nadzorni odbor). Takođe, formirana su nova radna tijela u okviru Udruženja i to Odbor za promociju i informisanje, Odbor za rodna pitanja i ulogu žena u MUP te Odbor za sport i kulturu.

 

Konferencija „Uspostavljanje mreže žena policajaca u Ukrajini“

Konferencija „Uspostavljanje mreže žena policajaca u Ukrajini“

U vremenskom periodu od 07-09.06.2017. godine predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovala je u radu konferencije „Uspostavljanje mreže žena policajaca u Ukrajini“ koja se održava u Kijevu, Ukrajina.

Konferencija je organizovana od strane Programa za podršku policijskoj obuci kanadske Vlade u Ukrajini i na istoj, pored predstavnika Nacionalne policije Ukrajine učestvuju predstavnice međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP).

Prisutnima na konferenciji obratili su se ambasador Kanade u Ukrajini Roman Waschuk, kao i zamjenica ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anastasija Deeva.

Predstavnica MUP RS je na ovoj konferenciji prisutnima izložila projekte koji su realizovani od strane Mreže žena MUP RS – RS WPON od njenog osnivanja 2011. godine do danas.

Aktivnosti koje su realizovane od strane Udruženja  Mreže žena MUP RS – RS WPON visoko su ocijenjene od strane učesnika koneferencije. Prenesena iskustva u formiranju Mreže žena MUP RS i realizaciji projekata poslužiće uzor formiranju i daljim aktivnostima mreže žena policajaca u Ukrajini.

 

Konferencija „Žene u policiji – značaj umrežavanja“, Beograd

Konferencija „Žene u policiji – značaj umrežavanja“, Beograd

U vremenskom periodu od 24-25.10.2016. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je u na konferenciji „Žene u policiji – značaj umrežavanja“ koja je u organizaciji Misije OSCE u Srbiji i Švedske policije u Srbiji organizovana u Beogradu, Republika Srbija.

Predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ održala je prezentaciju o aktivnostima i realizovanim projektima Mreže žena MUP RS.

Na konferenciji su svoja iskustva o umrežavanju žena policijskih službenika predstavili predstavnici asocijacije žena policajaca  Velike Britanije, Nemačke, Estonije, Švedske, Federacije BiH, kao i predstavnice Internacionalne mreže žena policajaca i regionalne – Baltičko-nordijske mreže.

Više informacija dostupno na: http://moismeu.rs/index.php/vesti/vesti-spap-ii/236-konferencija-o-umrezavanju-zena-u-policijama-evropskih-zemalja

 

Okrugli sto „Žene, mir i sigurnost u Republici Srpskoj“, Banja Luka

Okrugli sto „Žene, mir i sigurnost u Republici Srpskoj“, Banja Luka

Dana 12.05.2016. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovale su kao izlagači na Okruglom stolu pod nazivom „Žene, mir i sigurnost u Republici Srpskoj“, koji je za učenice završnih razreda srednjih škola organizovan u Banjaluci. Okrugli sto organizovan je od strane Udruženja za pomoć djeci i žena žrtvama porodičnog nasilja „Ženski centar“ Trebinje, u okviru projekta „Žene, mir i sigurnost u Republici Srpskoj“.

Na Okruglom stolu predstavnice Mreže žena MUP RS održale su prezentaciju o ulozi i značaju žena u policijskim službama te su o statusu žena policijskih službenika razgovarale sa učesnicama Okruglog stola.

Radionica „Uvođenje rodne agende u MUP Srbije 2016-2018. godine“, Beograd

Radionica „Uvođenje rodne agende u MUP Srbije 2016-2018. godine“, Beograd

U vremenskom periodu od 07.-08.04.2016. godine, predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovala je na radionici pod nazivom „Uvođenje rodne agende u MUP Srbije 2016-2018. godine“ na kojoj je održla izlaganje o Mreži žena MUP RS – RS WPON. Radionica je održana u Beogradu u organizaciji MUP-a Republike Srbije i Policije Švedske u Srbiji. Radionica je održana za članove Tima za implementaciju projekta „Uvođenje rodne agende u MUP Srbije 2016-2018. godine“ koji čine predstavici MUP-a Republike Srbije.

Pored članova implementacionog tima radionici je prisustvovao pomoćnik direktora za strateško planiranje, ljudske resurse, stručno usavršavanje i ostale poslove policije MUP-a Republike Srbije.10

Predstavnica MUP RS je na konferenciji održala prezentaciju o aktivnostima Mreže žena MUP RS – RS WPON i projektima koji su realizovani od strane Mreže žena MUP RS od njenog osnivanja do danas a uz podršku domaćih i međunarodnih organizacija.

Na radionici su učestvovale i predstavnice Mreže žena policajaca u BiH te MUP-a Republike Hrvatske koje su takođe održale prezentacije i izlaganje o iskustvima MUP-a Federacije BiH te MUP-a Republike Hrvatske.

Cilj održanih prezentacija je podrška uspostavljanju Asocijacije/Mreže žena policajaca Republike Srbije, kako bi se čuo glas zaposlenih žena u MUP i imao uticaja na donošenje odluka koje se tiču poslovnih procesa u MUP  i poslova policije uopšte.

Više informacija na: http://moismeu.rs/index.php/projekti/spap-ii/37-srpski/projekti/spap-ii/217-rodna-agenda