Senzibilizacija policijskih službenika i osnaživanje žrtava rodno zasnovanog nasilja kroz multisektorski pristup

Senzibilizacija policijskih službenika i osnaživanje žrtava rodno zasnovanog nasilja kroz multisektorski pristup

Senzibilizacija policijskih službenika i osnaživanje žrtava rodno zasnovanog nasilja kroz multisektorski pristup

PODRŽAN OD STRANE Američke ambasade u BiH, PROVEDEN OD STRANE Udruženja „Mreža žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON
Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“ je početkom 2013. godine apliciralo na konkursu koji je raspisan od strane Američke ambasade u BiH. Koncept Projekta osmislile su i izradile članice Mreže u skladu sa organizacijom i potrebama MUP RS, vezanim za problematiku nasilja u porodici na teritoriji Republike Srpske. Ovaj projekat je od strane Amabasade u potpunosti prihvaćen, te su Mreži žena odobrena novčana sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti u trajanju od 18 mjeseci koje se odnose na: praćenje problematike nasilja u porodici, prikupljanje podataka o predmetima nasilja u porodici i žrtvama, analiza prikupljenih podataka, angažovanje eksperata i izrada brošure o nasilju u porodicu za pripadnike policije i žrtve porodičnog nasilja, organizovanje edukacije za pripadnike policije i žrtve rodno zasnovanog nasilja, te finalna evaluacija projekta.

Direktor policije dao je saglasnost za realizaciju aktivnosti predviđenih projektom.
Dana 07.06.2013. godine potpisan je projekat između Mreže žena MUP RS – RS WPON i Američke ambasade u BiH pod nazivom „Sensitization of police officers and empowerment of gender based violence victims through a multi-sector approach“.

Projekat „Senzibilizacija policisjkih službenika i osnaživanje žrtava rodno zasnovanog nasilja kroz multisektorski pristup“ na području Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovan je u vremenskom periodu od 03. juna 2013. godine do 03. decembra 2014. godine. U skladu sa Planom i programom realizacije projekta, u osnovnim organizacionim jedinicama MUP RS, odnosno u svim centrima javne bezbjednosti, određene su osobe (analitičari, članice Mreže i stručni kadrovi policijski službenici) čiji je zadatak bio da prate stanje nasilja u porodici na područjima koje pokrivaju Centri. Prethodno su definisani parametri koje su timovi na čelu sa analitičarima pratili u periodu od 12 mjeseci. Na osnovu dobijenih rezultata, timovi su na svojim područjima odredili žrtve nasilja u porodici koje su dobrovoljno prošle edukaciju.

Edukacija se odnosi na oblasti pravnih procedura i načina sudskog epiloga, pravnu pomoć koje žrtve mogu dobiti, upoznavanje sa nadležnostima i obavezama Centara za socijalni rad, zdravstvene i psihološke tretmane koji se žrtvi mogu pružiti, odnosno na koje ima pravo te profesionalna odgovornost subjekata zaštite žrtava nasilja u porodici. Edukacija je provedena na području svih Centara javne bezbjednosti MUP RS. Predavači koji su vršili edukaciju su bili sudija, diplomirani socijalni radnik, ljekar specijalista porodične medicine te diplomirani pedagog-psiholog. U određenim edukacijama kao edukatori su učestvovali predstavnici programa ICITAP u Bosni i Hercegovini.

Sačinjen je upitnik efikasnosti postupanja policijskih službenika u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, koje će svaka žrtva ovog nasilja imati priliku da anonimno popuni i na osnovu kojih su vršene analize kvaliteta rada policijskih službenika u postupanju sa predmetima rodno zasnovanog nasilja.

Edukacija je provedena i za policijske službenike koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici. Ono što je važno napomenuti je to da je edukaciju u okviru ovog projekta prošao barem po jedan policijksi službenik iz svake policijske stanice na teritoriji Republike Srpske.

Projektom je predviđeno osmišljavanje i štampanje promotivnih materijala –brošure, koji su namijenjeni žrtvama rodno zasnovanog nasilja i profesionalcima (prvenstveno pripadnicima policije) koji postupaju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja.

Priprema materijala
Osmišljeni su i sačinjeni obrasci i forme izvještaja za praćenje postupanja i dokumentovanja u slučajevima krivičnih djela „nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“ koje su popunjavali policijski službenici MUP-a RS. Obrasci za dokumentovanje sadrže informacije o događaju, podatke o žrtvi, podatke o osumnjičenom, podatke o simptomima i untrašnjim povredama, načinu izvršenja i uzrocima nasilja u porodici, kao i dodatne informacije o žrtvama.

Sačinjen je upitnik za žrtve nasilja u porodici koji sadrži informacije, odnosno odgovore žrtve o postupku policijskih službenika, socijalnih i medicinskih radnika sa njom. Ove podatke žrtve nasilja u porodici davale su dobrovoljno.

Sačinjen je obrazac (tabela) za prikupljanje podataka o događajima nasilja u porodici koji se odnosie na prikupljanje podataka o predmetima nasilja u porodici (prekršaji i krivična djela) u trajanju od 12 mjeseci (broj događaja nasilja u porodici, broj prekršaja, broj krivičnih djela, polna, starosna struktura izvršilaca i žrtava nasilja u porodici, porodični odnosi izvršioca i žrtve, prisustvo maloljetnih lica nasilju, preduzete radnje od strane policije prema izvršiocu i žrtvi).

Uputstvo za realizaciju projekta
S obzirom na kompleksnost aktivnosti koje su predviđene kroz realizaciju ovog projekta, te broj pripadnika MUP-a RS koji su angažovani na realizaciji ovog projekta, pristupili smo sačinjavanju Uputstva za realizaciju projekta. Dana 21.09.2013. godine održan je sastanak koordinatora projekta sa predstavnicima Centara javne bezbjednosti koji su od strane svojih rukovodilaca imenovani kao koordinatori timova koji su formirani u svakom Centru javne bezbjednosti. Koordinatorima timova je obrazložen način realizacije projekta i prikupljanja podataka.
Formiranje timova za praćenje događaja nasilja u porodici
U skladu sa Planom realizacije ovog projekta, odmah po dobijanju odobrenja za realizaciju Projekta od strane Direktora policije, formirani su timovi za praćenje događaja nasilja u porodici. Njih su činili predstavnici Ministarstva iz svake policisjke stanice na nivou Centara javne bezbjednosti MUP-a RS, kao i po jedan analitičar iz svakog CJB koji je zadužen za koordinaciju svim aktivnostima i objedinjavanje svih prikupljenih podataka te njihovo dostavljanje osobama zaduženim za realizaciju Projekta.

Na ovaj način, na teritoriji MUP RS angažovano je ukupno 72 pripadnika Ministarstva koji su bili aktivno uključeni u realizaciji ovog projekta.

Prikupljanje podataka o događajima nasilja u porodici (prekršajna i krivična djela)
Tokom 12 mjeseci (počev od jula 2013. godine, zaključno sa junom 2014. godine) prikupljani su podaci prema ranije utvrđenoj metodologiji a koji se odnose na događaje nasilja u porodici i to: broj događaja nasilja u porodici, broj prekršaja, broj krivičnih djela, polna i starosna struktura izvršilaca i žrtava nasilja u porodici, porodični odnosi izvršioca i žrtve, prisustvo maloljetnih lica nasilju, preduzete radnje od strane policije prema izvršiocu i žrtvi. Ovi podaci prikupljani su na teritoriji cijele Republike Srpske, u svim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova RS.
Podrška obilježavanju 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici
U okviru ovog Projekta, svoj doprinos i podršku dali smo i obilježavanju 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici. U vremenskom periodu novembar-decembar 2013. godine sačinjeni su i distribuirani promotivni posteri „One ne trpe nasilje – nemoj ni ti“ u 87 organizacionih jedinica MUP RS povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici.

Promotivni posteri su istaknuti su na vidna mjesta u svim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Angažovanje profesionalaca za izradu brošure za policijske službenike i brošure za žrtve nasilja u porodici
Projektom je predviđena izrada brošure za policijske službenike koja će služiti kao vodič za policijske službenike kako ispravno postupati u slučajevima nasilja u porodici. Brošura za žrtve nasilja u porodici namijenjena je žrtvama te informisanju istih o njihovim pravima. S obzirom na to da je projekat fokusiran na multidisciplinarni pristup, za izradu ovih brošura angažovali smo predstavnike različitih institucija koji se bave problematikom nasilja u porodici i to sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci, diplomirani socijalni radnik Centra za socijalni rad Banja Luka, specijalista porodične medicine Doma zdravlja u Banjoj Luci i pedagog-psiholog sa Uprave za policijsko obrazovanje u Banjoj Luci.
Brošura za policijske službenike
Brošura je namijenjena policijskim službenicima koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici sadrži pet poglavlja.

Prvo poglavlje odnosi se na informacije o Udruženju „Mreža žena Minisarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – RS WPON“.

Drugo poglavlje odnosi se na procesuiranje predmeta nasilja u porodici, odnosno preporuke, dokazni materijal, pripremu svjedoka za davanje iskaza, postupanje u slučaju odustajanja žrtve od svjedočenja, provjera postojanja ranijih prijava nasilja u porodici, provjera prekršajnog kažnjavanja, psihičko nasilje, te optuženje za kvalifikovani oblik djela.

Treće poglavlje odnosi se na inovativne pritupe u radu sa žrtvama porodičnog nasilja, odnosno ulogu centara za socijalni rad (službi socijalne zaštite) kod akutnog nasilja te opisu i analizi uloge mobilnog tima u postupanju u slučajevima nasilja u porodici.

Četvrto poglavlje odnosi se na medicinski aspekt nasilja u porodici, odnosno posljedice nasilja po zdravlje žrtve, kliničke indikatore – pokazatelje nasilja u porodici, indikatore ponašanja žrtve nasilja u porodici, klinički znaci nasilja i uticaj na djecu te mjesta identifikacije žrtava nasilja.

Peto poglavlje odnosi se na specifičnosti komunikacije policijskih službenika a žrtvama porodičnog nasilja, odnosno načela postupanja policijskih službenika te savjete za poboljšanje aktivnog slušnja policijskih službenika kad je u pitanju obavljanje razgovora sa žrtvom porodičnog nasilja.

Brošura za žrtve nasilja u porodici
Brošura za žrtve nasilja u porodici namijenjena žrtvama porodičnog nasilja sastoji se iz četiri poglavlja.

Prvo poglavlje odnosi se na osnaživanje žena žrtava porodičnog nasilja te na profesionalnu odgovornost subjekata zaštite te obuhvata pojam nasilja nad ženom, analizu pitanja zašto žene trpe nasilje i zašto ostaju u situaciji nasilja, profesionalnu odgovornost kod porodičnog nasilja te opšte princioe rada sa zlostavljanom ženom.

Drugo poglavlje odnosi se na oštećena lica u predmetima nasilja u porodici i sadrži odredbe prekršajnog zakonodavstva (Zakon o zaštiti od nasilja u porodici), te odredbe krivičnog zakonodavstva (Krivični zakon u Republici Srspkoj), kao i odredbe Zakona o zaštiti svjedoka u krivičnom postupku.

Treće poglavlje odnosi se na inovativne pristupe u radu sa žrtvama porodičnog nasilja i sadrži informacije o centrima za socijalni rad kao subjektima zaštite žrtava, mobilnom timu, načinu zaštite žrtava u dane vikenda i praznika, obaveze i dužnosti predstavnika centara za socijalni rad kod akutnog nasilja, smještaju žrtve u sigurnu kuću, plaćanje troškova kazne i suda, dodjeli starateljstva nad djecom te kako spriječiti rodno zasnovano nasilje.

Četvrto poglavlje odnosi se na medicinske aspekte nasilja i porodici i sadrži informacije o posljedicama nasilja po zdravlje žrtava, ulogu ljekara i drugih zdravstvenih radnika, identifikaciju žrtava nasilja u zdravstvenom sistemu, postupcima zdravstvenih radnika te njihovim zadacima.

Organizovanje edukacije za pripadnike policije i žrtve nasilja u porodici
U momentu pisanja ovog projekta i apliciranja Američkoj ambasadi u BiH, MUP RS je u svojoj organizacionoj strukturi imao pet Centara javne bezbjednosti (CJB Banja Luka, Doboj, Istočno Sarajevo, Bijeljina i Trebinje). Naknadno je, nakon što je realizacija projekta uveliko trajala, formiran još jedan Centar javne bezbjednosti – Prijedor. Ovaj CJB Prijedor nije bio obuhvaćen planom za održavanje edukacija za policijske službenike i žrtve nasilja u porodici. Prema ranije utvrđenom Planu i programu realizacije ovog projekta, edukacije su bile planirane za CJB Banja Luka, Doboj, Istočno Sarajevo, Bijeljina i Trebinje.

Međutim, zbog nemilih događaja u Bosni i Hercegovini tokom maja 2014. godine, odnosno poplava koje su zadesile ovaj region i posljedica koje su nastupile u Doboju, došlo je do promjene plana, tako da je edukacija koja je planirana za žrtve nasilja u porodici sa teritorije CJB Doboj održana za žrtve nasilja u porodici sa teritorije CJB Prijedor.

Teme edukacija za policijske službenike u svim Centrima javne bezbjednosti bile su sljedeće:
– Nasilje u porodici u krivičnim i prekršajnim predmetima;
– Inovativni pristupi u radu sa žrtvama porodičnog nasilja;
– Medicinski aspekti porodičnog nasilja;
– Specifičnosti komunikacije policijskih službenika sa žrtvama porodičnog nasilja.

Teme edukacije za žrtve nasilje u porodici bile su sljedeće:
– Oštećena lica u predmetima nasilja u porodici;
– Inovativni pristupi u radu sa žrtvama porodičnog nasilja;
– Medicinski aspekti porodičnog nasilja;
– Osnaživanje žena žrtava porodičnog nasilja – profesionalna odgovornost subjekata zaštite.

U skladu sa projektom kao edukatori angažovani su profesionalci iz različitih oblasti i to:
– Sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci;
– Diplomirani socijalni radnik Centra za -socijalni rad Banja Luka
– Specijalista porodične medicine u Domu zdravlja u Banjoj Luci i
-Diplomirani psiholog-pedagog, Uprava za policijsko obrazovanje MUP RS.

Nakon završenih izlaganja predavača slijedile su diskusije u kojima su učesnici seminara imali priliku da iznesu svoja iskustva u radu na predmetima porodičnog nasilja te da dobiju savjete i sugestije na način postupanja u ovim predmetima. Žrtve nasilja u porodici su takođe imale priliku da se osvrnu na lična iskustva, postupanje predstavnika različitih institucija, kao i da iz prve ruke dobiju savjete i sugestije na postavljena pitanja, najčešće iz oblasti pravne regulative.

Svim učesnicima edukacija podijeljeni su promotivni materijali (blok, olovka kao i brošura za policijske službenike na teme koje su bile obuhvaćene izlaganjem koja je sačinjena za potrebe ovih edukacija kroz projekat). Za žrtve nasilja u porodici pored promotivnih materijala pripremljene su i podijeljene brošure namijenjene žrtvama nasilja u porodici.

Po završetku edukacije svi učesnici su ispunili anketne upitnike za evaluaciju obuke koji čine sastavni dio ukupne evaluacije svih obuka kao i projekta u cjelini. Kreirane su dvije vrste anketnih upitnika – jedna za policijske službenike i jedna za žrtve nasilja u porodici.

Dana 21.02.2014. godine u hotelu Integra u Doboju održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Doboj. Edukaciji su prisustvovala po dva policijska službenika i službenice iz svih policijskih stanica CJB Doboj, odnosno ukupno 18 policijskih službenika.

Dana 14.03.2014. godine u hotelu Pirg, Stanišići, Bijeljina, održana je edukacija za policijske službenike CJB Bijeljina na temu nasilja u porodici.

Pored redovnih edukatora predavanja za policijske službenike kao i za žrtve nasilja u porodici održao je i gdin Robert Myers, trening koordinator programa ICITAP na temu – Nasilje u porodici Američka iskustva. Edukaciji su prisustvovali policijski službenici i službenice iz svih policijskih stanica CJB Bijeljina, odnosno ukupno 14 policijskih službenika.

Dana 15.03.2014. godine hotelu Pirg održana je edukacija za žrtve nasilja u porodici na temu nasilja u porodici. Edukaciji je prisustvovalo ukupno 9 žrtava nasilja u porodici sa teritorije CJB Bijeljina.

Dana 25.04.2014. godine održana je edukacija za policijske službenike CJB Trebinje na temu nasilja u porodici. Edukaciji su prisustvovali policijski službenici i službenice iz svih policijskih stanica CJB Trebinje, odnosno ukupno 13 policijskih službenika.

Dana 26.04.2014. godine hotelu Platani održana je edukacija za žrtve nasilja u porodici na temu nasilja u porodici. Edukaciji je prisustvovalo ukupno 9 žrtava nasilja u porodici sa teritorije CJB Trebinje.

Dana 05.09.2014. godine održana je edukacija za policijske službenike CJB Istočno Sarajevo na temu nasilja u porodici. Edukaciji su prisustvovali policijski službenici i službenice iz svih policijskih stanica CJB Istočno Sarajevo, odnosno ukupno 13 policijskih službenika. Pored redovnih edukatora predavanja za policijske službenike kao i za žrtve nasilja u porodici održao je i gdin Charles Bennett, direktor programa ICITAP na temu – Žene u policiji – zauzimanje mjesta koje im pripada.

Dana 06.09.2014. godine hotelu Board na Jahorini održana je edukacija za žrtve nasilja u porodici na temu nasilja u porodici. Edukaciji je prisustvovalo ukupno 6 žrtava nasilja u porodici sa teritorije CJB Istočno Sarajevo.

Dana 13.09.2014. godine u motelu Atlantis u Prijedoru održana je edukacija za žrtve nasilja u porodici na temu nasilja u porodici. Edukaciji je prisustvovalo ukupno 13 žrtava nasilja u porodici sa teritorije CJB Prijedor.

Dana 01.11.2014. godine hotelu Vidović u Banjoj Luci održana je edukacija za žrtve nasilja u porodici na temu nasilja u porodici. Edukaciji je prisustvovalo ukupno 10 žrtava nasilja u porodici sa teritorije CJB Banja Luka.

Dana 19.11.2014. godine u Upravi za policijsko obrazovanje u Banjoj Luci održana je edukacija za policijske službenike CJB Banja Luka na temu nasilja u porodici. Edukaciji su prisustvovali policijski službenici i službenice iz svih policijskih stanica CJB Banja Luka, odnosno ukupno 16 policijskih službenika. Pored redovnih edukatora predavanja za policijske službenike kao i za žrtve nasilja u porodici održao je i gdin Charles Bennett, direktor programa ICITAP na temu – Žene u policiji – zauzimanje mjesta koje im pripada.

Ovom obukom ujedno je i svečano obilježen završetak projekta „Sensitization of police officers and empowerment of gender based violence victims through a multi-sector approach“, koji je Mreža žena MUP RS u posljednjih 18 mjeseci provodila na teritoriji Republike Srpske. Nakon uvodnog obraćanja učesnicima edukacije i gostima, rukovodiocima Ministarstva koji su podržali projekat, predstavnicima programa ICITAP, koordinatorima timova iz svih Centara javne bezbjednosti, kao i edukatorima od strane šredsjednice Skupštine Mreže žena MUP RS podijeljene su zahvalnice za izuzetan doprinos uspješnoj realizaciji ovog projekta.

Dakle, edukacijama u okviru ovog projekta prisustvovali su predstavici pet Centara javne bezjednosti (Doboj, Bijeljina, Trebinje, Istočno Sarajevo i Banja Luka) odnosno edukaciju je prošlo ukupno 74 (39 muškaraca i 35 žena) policijskih službenika iz ukupno 58 policijskih stanica sa teritorije Republike Srpske.

Edukacijama su prisustvovale ukupno 42 žrtve nasilja (41 žena i 1 muškarac) u porodici sa teritorije Republike Srpske.

Sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova RS i direktorom programa ICITAP
Uviđajući veličinu i značaj projekta na temu nasilja u porodici koji Mreža žena MUP RS provodi uz podršku Američke ambasade u BiH, dana 24.09.2014. godine predstavnice Mreže žena MUP RS pozvane su na sastanak sa Ministrom unutrašnjih poslova RS. Sastanku su, pored ministra Radislava Jovičića te predstavnica Mreže žena prisustvovali i predstvanici programa ICITAP za BiH na čelu sa direktorom Charlesom Bennettom. Gospodin Bennett je na sastanku izrazio divljenje, zahvalnost te snažnu podršku aktivnostima koje Mreža žena MUP RS provodi, posebno kad je u pitanju rad sa žrtvama nasilja u porodici.

Ministar unutrašnjih poslova RS takođe je izrazio snažnu podršku projektnim aktivnostima, kao i opredjeljenost Ministarstva da i ubuduće podrži ovakve i slične projekte u realizaciji Mreže žena MUP RS.

Foto galerija

Uvođenje redovne obuke na temu rodne ravnopravnosti, ženskih ljudskih prava i sigurnosnih potreba žena kroz sistem stručnog usavršavanja pripadnika MUP RS

Uvođenje redovne obuke na temu rodne ravnopravnosti, ženskih ljudskih prava i sigurnosnih potreba žena kroz sistem stručnog usavršavanja pripadnika MUP RS

Uvođenje redovne obuke na temu rodne ravnopravnosti, ženskih ljudskih prava i sigurnosnih potreba žena kroz sistem stručnog usavršavanja pripadnika MUP RS

PODRŽAN OD STRANE UN Women, Organizacije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, REALIZOVAN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON
Dana 12.04.2012. godine održan je sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON sa predstavnicama Gender centra Vlade RS i međunarodne organizacije UN WOMEN. Na sastanku je dogovoreno da Mreža žena MUP RS i organizacija UN WOMEN pokrenu zajedničke aktivnosti koje će se odnositi na obuku pripadnika MUP RS na temu rodne ravnopravnosti, odnosno usvojen je prijedlog da organizacija UN WOMEN finansijski podrži više aktivnosti na promociji rodne ravnopravnosti u MUP RS, koje između ostalog uključuju sačinjavanje nastavnog plana i programa te priručnika za održivu obuku koja će biti namijenjena zaposlenima u MUP RS. Na sastanku je takođe dogovoreno da UN WOMEN finansijski podrže održavanje prve godišnje konferencije Mreže žena MUP RS – RS WPON.

Dana 03.12.2012. godine između Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ i organizacije UN WOMEN potpisan je Plan aktivnosti za saradnju na uvođenju redovne obuke na temu rodne ravnopravnosti, ženskih ljudskih prava i sigurnosnih potreba žena kroz sistem stručnog (specijalističkog) usavršavanja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Planom su određene aktivnosti, nosioci aktivnosti, odnosno osoblje predviđeno za realizaciju te određen vremenski period za realizaciju predmetnih aktivnosti. Ministar unutrašnjih poslova RS dao je saglasnost za realizaciju navedenih aktivnosti.

Planom aktivnosti za saradnju pri uvođenju redovne obuke na temu rodne rvnopravnosti, ženskih ljudskih prava i sigurnosnih potreba žena kroz sistem stručnog (specijalističkog) usavršavanja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske precizno su nefinisali potrebe u okviru ponuđene podrške, aktivnosti, vremenski period za provođenje aktivnosti (rokovi), nosioci aktivnosti (članice Mreže žena MUP RS koje će biti zadužene za realizaciju utvrđenih aktivnosti), te budžet kojim će Udruženje raspolagati za svaku od predviđenih aktivnosti a koji je obezbijeđen od strane UN WOMEN.

Utvrđeno je da je opšti cilj saradnje uvođenje obuke na temu rodne ravnopravnosti, ženskih ljudskih prava i sigurnosnih potreba žena za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, prvenstveno članica Mreže žena MUP RS – RS WPON koji će u finalizaciji dovesti do podizanja svijesti, sticanja znanja, vještina i usvajanja stavova o važnosti pitanja rodne ravnopravnosti i rodnozasnovanog nasilja među pripadnicima i pripadnicama policije Republike Srpske. Predviđeno je da ova saradnja i podrška osnaži Mrežu da organizuje ove obuke, privuče što veći broj potencijalnih članica, poboljša komunikaciju između članica te eventualno kod članica razvije vještine koje se odnose na obezbjeđivanje donatorskih sredstava. Očekivani ishod je da se uloga i značaj Mreže žena poveća u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Planom aktivnosti predviđena je realizacija sljedećih aktivnosti:

 1. Izrada nastavnog plana i programa na temu „Ženska ljudska prava i siguronosne potrebe žena u bezbjednosnom sektoru-obuka instruktorica“;
 2. Izrada priručnika na temu „Ženska ljudska prava i siguronosne potrebe žena u bezbjednosnom sektoru“;
 3. Obuka budućih instruktorica;
 4. Tenička podrška Mreži žena MUP RS – RS WPON;
 5. Prva međunarodna konferencija Mreže žena MUP RS – RS WPON.

Ovako sačinjen Plan aktivnosti potpisan je dana 03.12.2012. godine između Mreže žena MUP RS – RS WPON i organizacije UN WOMEN, čime je i formalno uspostavljena saradnja između ove dvije organizacije i otvoren put za realizaciju aktivnosti dogovorenih i Planom predviđenih aktivnosti.

Nastavni plan i program
Svi nastavni planovi i programi obuka koji se sprovode u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske moraju biti u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Republike Srpske, kao i Pravilnikom o stručnom usavršavanju policijskih službenika i ostalih zaposlenih u Ministarstvu, te sačinjeni po modularnom konceptu (ovaj koncept se primjenjuje od školske 2012/2013 godine i Policijska akademija u Republici Srpskoj je prva koja ovaj koncept primjenjuje u BiH).

Takođe, svi nastavni planovi i programi obuka koji se redovno provode (osnovna i specijalistička obuka) moraju biti odobreni i potpisani od strane Ministra unutrašnjih poslova i predstavljaju pravni akt (dokument) Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Nastavnim planom i programom razrađeni su moduli na osnovu kojih će se sačiniti Priručnik za obuku instruktorica koje će dalje vršiti obuku na lokalnom nivou, odnosno u svojim organizacionim jedinicama. Preciznije, nastavni plan i program razrađen je kroz sljedeće dijelove:

1. Uvodni dio;
2. Svrha obuke;
3. Cilj obuke;
4. Ciljna grupa;
5. Ishodi obuke;
6. Specifični ishodi obuke;
7. Zadaci obuke;
8. Nastavne metode i sredstva;
9. Trajanje obuke;
10. Programske sadržaje obuke i
11. Prelazne i završne odredbe.

Nastavni Plan i program potpisan je od strane Ministra unutrašnjih poslova RS dana 05.03.2013. godine.

Priručnik za polaznike obuke instruktorica „Rodna ravnpravnost, ženska ljudska prava i sigurnosne potrebe žena
Priručnik je izrađen u skladu sa metodologijom naloženom u nastavnom planu i programu koji je u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Republike Srpske i Pravilnikom o stručnom usavršavanju, kao i sa međunarodnim standardima za zaštitu ženskih ljudskih prava, a sadržajno obuhvata zakonsku i podzakonsku regulativu i principe i standarde postupanja policijskih službenika/ca i ostalih zaposlenih u MUP RS iz oblasti definisanih modulima.

Priručnik sadržajno obuhvata sljedeće module:

Modul 1: Metodologija izvođenja nastave

Ovaj modul predviđa da buduće instruktorice usvoje potrebna znanja i vještine koje su neophodne za samostalnu realizaciju nastave odnosno obuke u svojim organizacionim jedinicama. Ovaj modul sastoji se od sljedećih modularnih jedinica:
1. Principi učenja odraslih;
2. Nastavne metode u radu sa odraslima;
3. Komunikacija i smetnje u komunikaciji.

Modul 2: Mreža žena i sprovođenje Akcionog plana za implementaciju Rezolucije UN 1325

Ovaj modul predviđa da buduće instruktorice usvoje potrebna znanja i vještine koje se odnose na zadatke čiji su nosioci aktivnosti entitetska Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovaj modul sastoji se od sljedećih modularnih jedinica:
1. Osnovni pojmovi iz oblasti rodno zasnovanog nasilja;
2. Međunarodni i domaći dokumenti;
3. Akcioni plan BiH za implementaciju rezolucije UN 1325.

Modul 3: Uloga i značaj policije u istragama krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja – uvođenje principa rodne ravnopravnosti

Ovaj modul predviđa da buduće instruktorice usvoje potrebna znanja i vještine koje se odnose na krivičnopravni aspekt rodno zasnovanog nasilja, intervenciju, dokazivanje i pravilno dokumentovanje ovih krivičnih djela te vođenje razgovora sa žrtvom rodno zasnovanog nasilja. Ovaj modul sastoji se od sljedećih modularnih jedinica:

 1. Krivičnopravni aspekt rodno zasnovanog i seksualnog nasilja;
 2. Intervencija policijskih službenika/ca, dokazivanje i dokumentovanje krivičnog dijela;
 3. Psihološki aspekt vođenja razgovora sa žrtvom rodno zasnovanog nasilja.

Ovaj Priručnik je namijenjen budućim instruktoricama članicama Mreže za provođenje redovne obuke na lokalnom nivou, odnosno u svim organizacionim jedinicama Ministarstva, kao i svim pripadnicima Ministarstva čiji se redovni poslovi i zadaci odnose na programske sadržaje Priručnika.

Obuka budućih instruktorica
Planom aktivnosti predviđena je obuka za buduće instruktorice (trening trenera) nakon koje će buduće instruktorice usvojiti znanja, vještine i stavove koji se definišu u nastavnom planu i programu, a čiji sadržaj je obrađen u Pručniku. Ova znanja, vještine i stavovi neophodni su trenerima/trenericama za dalje kvalitetno prenošenje znanja ostalim zaposlenim u Ministarstvu na lokalnom nivou. Predviđeno je da se obuka provodi u svim Centrima javne bezbjednosti iz razloga ekonomičnosti, redovnosti i održivosti (ukoliko bi se obuka realizovala na Policijskoj akademiji, svaki dolazak u Banja Luku iziskuje troškove prevoza, smještaja, ishrane i sl., te višednevno odsustvovanje sa posla, što znatno umanjuje broj potencijalnih polaznika i polaznica obuke).

Takođe je predviđeno da insturktorice budu članice Mreže žena iz svih osnovnih organizacionih jedinica, odnosno Centara javne bezbjednosti. Angažovanje instruktorica – pripadnica Ministarstva koje su ujedno i članice Mreže doprinijeće tome da se kod svih članica pojača osjećaj pripadnosti Mreži, omasovljavanje i aktualizacija pitanja i problema koje su od značaja za poboljšanje uloge i statusa žena u policiji. Takođe, ovakav način realizacije obuke dovešće do veće tranparentnosti u komunikaciji među članicama Mreže i uopšteno među pripadnicima i pripadnicama Ministarstva, te će isti otvorenije i iskrenije iznijeti aktuelne probleme koji su u vezi sa rodnom perspektivom.

Dana 12.09.2013. godine, u skladu sa Planom aktivnosti, u prostorijama Uprave za policijsko obrazovanje za polaznice, za buduće instruktorice, članice Mreža žena MUP RS RS – WPON, uz podršku organizacije UN WOMEN organizovana je obuka instruktorica „Rodna ravnopravnost, ženska ljudska prava i sigurnosne potrebe žena“.

Obuka je relizovana za 14 (četrnaest) polaznica, predstavnica centara javne bezbjednosti MUP RS.

Obuku su pohađele po 3 (tri) polaznice iz CJB Bijeljina, CJB Doboj, CJB Istočno Sarajevo i CJB Trebinje i 2 (dvije) polaznice iz CJB Banja Luka.

Pored polaznica, svečanom otvaranju obuke prisustvovali su Ministar unutrašnjih poslova RS Radislav Jovičić, Direktor policije Gojko Vasić i Regionalni projektni menadžer za žene, mir i bezbjednost na zapadnom Balkanu (UN WOMEN) Edwin Berry, autorke Priručnika, te predstavnici više medijskih kuća iz Republike Srpske, koji su o ovom događaju izvijestili putem televizije i novinskih članaka.

Tehnička podrška
Planom aktivnosti predviđeno je da se Mreži žena MUP RS za realizaciju cjelokupnog projekta od strane organizacije UN WOMEN obezbijedi tehnička podrška koja se odnosi na nabavku i dodjelu:

 • Pet (5) laptop kompjutera (za svaki Centar javne bezbjednosti);
 • Jedan (1) projektor (za potrebe održavanja obuka na Policijskoj akademiji);
 • Jedan (1) digitalni fotoaparat i
 • Petnaest (15) USB stikova.

Pred početak obuke u prisusutvu Ministra unutrašnjih poslova RS i Direktora policije RS, Mreži žena MUP RS uručena je tehnička oprema, kao što je Planom aktivnosti i predviđeno.

Oprema je distribuirana po organizacionim jedinicama MUP RS na način na koji je to predviđeno Planom aktivnosti.

Prva međunarodna konferencija Mreže žena MUP RS – RS WPON
Dana 10.12.2012. godine u prostorijama Administrativnog centra Vlade RS održana je prva međunarodna godišnja konferencija Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

Osnovna svrha Konferencije je promocija Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ te promocija smjernica za rodno osjetljivu policijsku praksu. Mreža žena policajaca jugoistočne Evrope (WPON) razvila je smjernice za rodno osjetljivu policijsku praksu sa posebnim osvrtom na privlačenje, selekciju i profesionalni razvoj žena u policiji. Smjernice su zamišljene kao priručnik za rukovodioce svih nivoa u policiji i identifikuju niz konkretnih mjera i predlažu poboljšane načine postupanja u oblasti regrutovanja, selekcije i profesionalnog razvoja žena u policiji, prvenstveno uz korišćenje postojećih resursa i bez velikih organizacionih promjena.

Konferenciju su otvorili gđa Indira Rogić, predsjednica Skupštine Mreže, ministar unutrašnjih poslova RS Stanislav Čađo i gđa Vibeke Lilloe, ambasadorka Kraljevine Norveške u BiH.

Prezentacije su održale Jane Townsley, predsjednica međunarodnog udruženja žena u policiji (IAWP), Anita Wieman, viša savjetnica (koordinatorka) u Evropskoj Mreži žena u policiji (ENP), Bojana Balon, koordinatorka projekta Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope (WPON) i Sanja Sumonja, predsjednica Upravnog odbora Mreže žena MUP RS – RS WPON. Izlagači na konferenciji su ujedno i osobe koje su u i izvan granica svojih država prepoznate u zalaganju za promovisanje ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prije svega za jačanje uloge žene u sistemu bezbjednosti i izgradnji mira. One su i profesionalno angažovane na ovom polju, a prepoznate su po svom angažmanu kako na evropskom tako i na međunarodnom planu.

Pored predstavnika međunarodnih udruženja IAWP, ENP i WPON, ambasade Norveške u BiH, konferenciji su prisustvoali predstavnici i predstavnice MUP-a Republike Srbije, Vlade RS, Gender centra Vlade RS, Ministarstva bezbjednosti BiH, grada Banja Luka, NVO „Žene ženama“ iz Sarajeva i „Budućnost“ iz Modriče, UNDP/SEESAC, ICITAP, OSCE, UN WOMEN, predstavnici odbora jednakih mogućnosti te MUP-a RS.

Konferencija je bila izvrsna prilika da se saslušaju iskustva sličnih afirmisanih udruženja iz inostranstva, a samim tim i usvoje primjeri pozitivne prakse.
Konferencija je, prije svega, pomogla domaćoj i međunarodnoj afirmaciji Mreže žena MUP RS kao nedavno formiranom Udruženju. Bila je to izvrsna prilika da se susretnu predstavnici/ce različitih institucija, udruženja, međunarodnih i nevladinih organizacija iz BiH, regiona i inostranstva koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, da se razmijene iskustva na ovom polju, razmotre mogućnosti i uspostave kontakti za buduću saradnju.

Za sve učesnike/ce konferencije obezbijeđeni su promotivni materijali (kese, flajeri, olovke, blokovi, majice i USB stikovi). Sve troškove konferencije (organizacija, usluge prevođenja, ručak i osvježenje za učesnike i učesnice, promotivni materijali) obezbijedile su organizacije UN WOMEN i UNDP/SEESAC.

Foto galerija