Nasilje u porodici – Edukacija policijskih službenika

Nasilje u porodici – Edukacija policijskih službenika

Nasilje u porodici – Edukacija policijskih službenika

PODRŽAN OD STRANE M I S I J E O S C E U B I H, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

Dana 10.03.2016. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ na poziv organizacije Misije OSCE u BiH održale su sastanak sa predstavnicima misije OSCE u BiH. Tom prilikom Udruženju „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ upućen je poziv na saradnju u vidu realizacije projekta koji bi obuhvatio edukaciju policijskih službenika MUP-a RS iz svih Centara javne bezbjednosti na temu nasilja u porodici. Mreži žena MUP RS ponuđena je podrška u realizaciji projekta koji bi obuhvatio edukaciju određenog broja policijskih službenika iz oblasti nasilja u porodici. 

Projektne aktivnosti obuhvatile bi angažovanje kompetentnih edukatora, organizaciju i održavanje edukacija za policijske službenike na temu nasilja u porodici na teritoriji svih CJB MUP-a RS. 

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom.

O projektu

Projekat „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ na području Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovan je u vremenskom periodu od 16. juna 2016. godine do 16. decembra 2016. godine za policijske službenike 6 Centara javne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i to: CJB Trebinje, Istočno Sarajevo, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Banja Luka.

Projekat „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ uključuje tri glavna modula sa evaluacijom kroz praktični dio: 

 1. Dokumentovanje i procesuiranje slučajeva nasilja u porodici;
 2. Intervencija policijskih službenika i kontrola njihovog postupanja;
 3. Specifičnosti komunikacije policijskih službenika sa žrtvama porodičnog nasilja – Kognitivne tehnike obavljanja razgovora sa žrtvom i izvršiocem nasilja u porodici

U skladu sa Projektom, edukatori za tri modula i to tužilac Tužilaštva BiH, predstavnik Jeidnice za profesionalne standarde MUP RS kao i pedagog – psiholog.

Svi troškovi koji su nastali realizacijom ovog projekta pokriveni su iz sredstava odobrenog granta. 

Procjena potrebe za projektom

U poređenju sa bilo kojom vrstom kriminaliteta ili prekršaja, nasilje u porodici ima specifičan uticaj i dalokosežne posljedice na buduće generacije i društvo u cjelini. Stoga da bi se razbilo destruktivno djelovanje ovih djela na širu društvenu zajednicu policija se mora permanentno usavršavati u ovoj oblasti. Zato ključni fokus obuke jeste na policijskim službenicima, posebno na policijskom znanju, vještinama i sposobnostima.

Ciljna grupa projekta

Ciljnu grupu čine policijski službenici koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici sa teritorije MUP RS.

Organizovanje edukacija za policijske službenike na teritoriji MUP RS

Edukacijama za policijske službenike na temu nasilja u porodici u okviru projekta „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ koji je sprovela „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ a koji je finansijski podržan od strane misije OSCE u BiH prisustvovalo je ukupno 72 policijska službenika (54 muškog i 18 ženskog pola) koji kroz svakodnevne poslove i zadatke postupaju u slučajevima nasilja u porodici, tužioci Okružnih javnih tužilaštava Banja Luka i Doboj i stručni saradnik tužioca Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina. 

Dana 15.07.2016. godine u hotelu „Nar“ u Trebinju održana je predmetna edukacija za policijske službenike CJB Trebinje. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika pripadnika CJB Trebinje (10 policijskih službenika muškog i 2 ženskog pola). 

Dana 19.08.2016. godine u hotelu „Board“ na Jahorini, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Istočno Sarajevo. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika pripadnika CJB Istočno Sarajevo (8 policijskih službenika muškog i 4 ženskog pola). 

Dana 14.10.2016. godine u pansionu „Ima dana“ u Bijeljini, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Bijeljina. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika pripadnika CJB Bijeljina (7 policijskih službenika muškog i 5 ženskog pola). 

Dana 07.11.2016. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Doboj. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (11 policijskih službenika muškoga i 1 ženskog pola). 

Dana 18.11.2016. godine u hotelu „Monument“ na Kozari, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Prijedor. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (10 policijskih službenika muškog i 2 ženskog pola). 

Dana 05.12.2016. godine u hotelu „Palas“ u Banjoj Luci, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Banja Luka. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (8 policijskih službenika muškog i 4 ženskog pola). Edukaciji je također prisustvovao i predstavnik Misije OSCE u BiH Joeri Maas. 

Postignuti rezultati

Metodološko povezivanje tretiranja problematike nasilja u porodici kroz tri aspekta dalo je željene rezultate u obukama realizovanim za potrebe centara javne bezbjednosti MUP RS jer su ankete pokazale da će senzibilizacija policijskih službenika prilikom saslušavanja žrtvi nasilja u porodici uticati na kvalitetnije dokumentovanje prekršaja i krivičnih djela nasilja u porodici (modul: „Specifičnosti komunikacije policijskih službenika sa žrtvama porodičnog nasilja – Kognitivne tehnike obavljanja razgovora sa žrtvom i izvršiocem nasilja u porodici“).

Najveća aktivnost polaznika zapažena je tokom realizacije modula „Dokumentovanje i procesuiranje slučajeva nasilja u porodici“ od strane tužioca koji je i tokom diskusije razjasnio nedoumice policijskih službenika vezane za prikupljanje dokaza potrebnih za podizanje optužnice, dalje postupanje policijskih službenika ukoliko tužilac donese naredbu o nesprovođenju ili obustavi istrage, kao i dokazivanje u prekršajnom postupku. Kroz modul „Intervencija policijskih službenika i kontrola njihovog postupanja“, policijskim službenicima su predstavljeni konkretni predmeti u kojima je vođen unutrašnji i disciplinski postupak protiv policijskih službenika koji su se pojavljivali u ulozi izvršilaca nasilja u porodici ili disciplinski procesuiranih zbog nepravilnosti učinjenih prilikom dokumentovanja krivičnih i prekršajnih predmeta nasilja u porodici. Svrha navednog je bila direktno ukazivanje na posljedice po policijske službenike koje su izvjesne u predočenim ili sličnim slučajevima. 

Nadalje, bitno je akcentirati da je posebnost obuke postignuta zbog ostvarivanja direktnog kontakta i razmjene podataka i mišljenja između policijskih službenika i tužioca, a nivo diskusije je značajno podignut u realizovanim edukacijama za pripadnike CJB Banja Luka, Doboj i Bijeljina zbog aktivnog učešća predstavnika Okružnih javnih tužilaštava.

Zaključci i preporuke

Preporuke koje su od strane organizatora edukacija, odnosno Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ izvedene na osnovu zapisničkih bilješki tokom svake edukacije ponaosob, analize sprovednog anketiranja policijskih službenika – polaznika obuke i izdvojenih mišljenja edukatora su sljedeće:

 1. S obzirom da je poseban doprinos projektu dalo učešće tužioca u ulozi predavača, kao i sudjelovanje tužilaca na edukacijama za policijske službenike CJB Banja Luka, Doboj i Bijeljina, policijski službenici su izrazili potrebu za dužim trajanjem edukacija, po mogućnosti dvodnevnim, ili naknadnim okruglim stolovima kako bi mogli izložiti problematiku u postupanju kod konkretnih, specifičnih predmeta nasilja u porodici, te dobiti konkretne upute i sugestije za postupanja u sličnim situacijama od tužilaca lično;
 2. Iskazano je stanovište da bi se ovom problematikom trebali baviti, odnosno da bi rad na ovoj problematici dodatno unaprijedilo formiranje posebnih odsjeka u okviru policijskih stanica koji bi se bavili problematikom krivičnih djela iz oblasti braka i porodice, te maloljetnicima kao žrtvama i izvršiocima krivičnih djela, budući da su ovi segmenti rada kroz policijsku praksu veoma usko povezani;
 3. Potencirana je stresnost rada policijskog službenika u slučajevima nasilja u porodici, posebno kad su žrtve djeca, kao i nedostatak psihologa s kojim bi policijski službenici bili u mogućnosti da obave razgovor. S tim u vezi, preporuka je da se za policijske službenike u policijskim stanicama koji se bave problematikom nasilja u porodici, posebno sa maloljetnicim žrtvama ovih krivičnih djela, obezbijedi barem periodično prisustvo psihologa (zaposlenog u MUP RS ili vaninstitucionalno angažovanog) sa kojim bi policijski službenici bili u mogućnosti da povremeno obave razgovor radi psihološkog rasterećenja u vezi sa zadacima i poslovima koje obavljaju;
 4. Predloženo je da se inicira da kaznena politika prema počiniocima krivičnih djela i prekršaja nasilja u porodici bude strožija. Nije utvrđeno na koji način i od koga bi ova inicijativa potekla; 
 5. Na preporuku tužioca edukatora da policijski službenici prate sudske procese, odnosno suđenja u predmetima u kojima su isti postupali, policijski službenici su se izjasnili da oni ne prate suđenja iz objektivnih razloga koji se uglavnom odnose na to da ih od strane sudova i tužilaštava ne obavještavaju kad su suđenja zakazana, zatim zbog nedostatka vremena, udaljenosti suda od policijskih stanica (nekad i po više desetina kilometara u jednom pravcu). S tim u vezi je i preporuka da se u narednom periodu iznađe način (putem sugestije u vidu dopisa i sl.) rukovodnim radnicima da u okviru svojih policijskih stanica razmotre mogućnost uvođenja prakse da se policijskim službenicima koji rade na predmetima nasilja u porodici omogući prisustvo suđenjima u ovim predmetima;
 6. U vezi sa prethodnom preporukom, na edukacijama je od strane policijskih službenika ukazivano i na probleme u zastupanju prekršajnih predmeta, posebno u pogledu potrebne stručnosti radnika koji zastupa zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. S tim u vezi preporuka je da se u policijskim stanicama odrede policijski službenici koji će se dodatno usavršiti i koji će na najbolji mogući način zastupati prekršajne predmete iz oblasti nasilja u porodici na sudovima;
 7. Policijski službenici svih Centara javne bezbjednosti u anketama su predložili da rukovodni radnici u policijskim stanicama obavezno trebaju proći ovakav vid obuke i da bi to u mnogome dalo rezultate kod efektnosti i efikasnosti u postupanju.

Foto galerija

Senzibilizacija i edukacija nastavno-pedagoškog kadra osnovnih škola u oblasti krivičnih djela protiv braka i porodice

Senzibilizacija i edukacija nastavno-pedagoškog kadra osnovnih škola u oblasti krivičnih djela protiv braka i porodice

Senzibilizacija i edukacija nastavno-pedagoškog kadra osnovnih škola u oblasti krivičnih djela protiv braka i porodice

PODRŽAN OD STRANE MINISTARSTVA PORODICE, OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRPSKE, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“ je tokom septembra 2015. godine apliciralo na konkursu koji je raspisan od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Koncept Projekta osmislile su i izradile članice Mreže u skladu sa organizacijom i potrebama dijela MUP RS, odnosno teritorija CJB Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje. Projekat je od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske u potpunosti prihvaćen, te su Mreži žena MUP RS odobrena novčana sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti u trajanju od 6 mjeseci koje se odnose na: izradu brošure za ciljnu grupu – nastavno – pedagoški kadar u osnovnim školama te organizaciju i realizaciju edukacija. 

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom. 

Dana 11.11.2015. godine doneseno je Rješenje Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske kojim se odobrava isplata Udruženju „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ isplata sredstava na ime realizacije projekta „Senzibilizacija i edukacija nastavno-pedaškog kadra osnovnih škola u oblasti krivičnih djela protiv braka i porodice“.

O projektu

Projekat „Prevencija nasilja putem interneta kao oblik zaštite djevojčica osnovnoškolskog uzrasta od seksualne eksploatacije“ na području Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovan je u vremenskom periodu od 09. septembra 2016. godine do 28. februara 2017. godine. 

U skladu sa Projektom, angažovani su autori za izradu brošure za nastavno-pedagoški kadar osnovnih škola, pripremljena je i odštampana brošura, te je u okviru projekta realizovano ukupno 6 edukativnih radionica kojima je prisustvovalo ukupno 85 osoba – nastavno pedagoškog kadra u Osnovnim školama u sljedećim gradovima: Doboj, Trebinje, Ljubinje, Bileća i Rogatica.
Na održanim radionicama prisutnima kao i ostalom školskom kadru podijeljene su informativne brošure koje su sačinjene u okviru ovog projekta. 

Svi troškovi koji su nastali realizacijom ovog projekta pokriveni su iz sredstava odobrenog granta. 
PROCJENA POTREBE ZA PROJEKTOM

Grupa krivičnih djela protiv braka i porodice, prema Krivičnom zakonu RS obuhvata sljedeća krivična djela: dvobračnost, omogućavanje zaključenja nedozvoljenog braka, vanbračna zajednica sa maloljetnim licem, oduzimanje maloljetnog lica, promjena porodičnog stanja, zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, kršenje porodičnih obaveza i izbjegavanje davanja izdržavanja.

Prema navedenom vidljivo je da su najčešće potencijalne žrtve ovih krivičnih djela upravo djeca, a prema članu 221, stav 2 Zakona o krivičnom postupku RS, normirana je obaveza nastavnicima, vaspitačima i dr. da ukoliko saznaju ili ocijene da postoji sumnja da je maloljetno lice žrtva seksualnog, fizičkog ili nekog drugog zlostavljanja, o toj sumnji odmah obavijeste ovlašćeno službeno lice ili tužioca. Ali, i pored normirane obaveze, prema izvještajima OSCE-a u BiH nije podnesena nijedna prijava protiv navedenih za neprijavljivanje nasilja u porodici. Jedan od razloga neprijavljivanja, sasvim sigurno jeste i u nedovoljnoj informisanosti i edukovanosti nastavnika i pedagoga u ovoj oblasti.

Stoga, ovakav način edukacije može direktno uticati na sprečavanje i suzbijanje pobrojanih krivičnih djela protiv braka i porodice. 

Takođe, da bi se ostvario u krajnjoj liniji očekivani rezultat u sprečavanju i suzbijanju ovih krivičnih djela, potrebno je i na ovaj način ojačati saradnju između policije i školskih ustanova.

Grupa krivičnih djela protiv braka i porodice, prema Krivičnom zakonu RS obuhvata -sljedeća krivična djela: dvobračnost, omogućavanje zaključenja nedozvoljenog braka, vanbračna zajednica sa maloljetnim licem, oduzimanje maloljetnog lica, promjena porodičnog stanja, zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, kršenje porodičnih obaveza i izbjegavanje davanja izdržavanja.

Prema navedenom vidljivo je da su najčešće potencijalne žrtve ovih krivičnih djela upravo djeca, a prema članu 221, stav 2 Zakona o krivičnom postupku RS, normirana je obaveza nastavnicima, vaspitačima i dr. da ukoliko saznaju ili ocijene da postoji sumnja da je maloljetno lice žrtva seksualnog, fizičkog ili nekog drugog zlostavljanja, o toj sumnji odmah obavijeste ovlašćeno službeno lice ili tužioca. Ali, i pored normirane obaveze, prema izvještajima OSCE-a u BiH nije podnesena nijedna prijava protiv navedenih za neprijavljivanje nasilja u porodici. Jedan od razloga neprijavljivanja, sasvim sigurno jeste i u nedovoljnoj informisanosti i edukovanosti nastavnika i pedagoga u ovoj oblasti.

Stoga, ovakav način edukacije može direktno uticati na sprečavanje i suzbijanje pobrojanih krivičnih djela protiv braka i porodice. 

Takođe, da bi se ostvario u krajnjoj liniji očekivani rezultat u spreč

Ciljna grupa projekta

Ciljnu grupu čine nastavno-pedagoški kadar iz 6 osnovnih škola na teritoriji CJB Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje. 

Opšti cilj projekta je sprečavanje i suzbijanje krivičnih djela iz oblasti krivičnih djela protiv braka i porodice kroz senzibilizaciju i edukaciju nastavnika i pedagoga u osnovnim školama.

Specifični ciljevi projekta su: 

 1. Prepoznavanje vrsta i oblika krivičnih djela iz oblasti djela protiv braka i porodice od strane ciljne grupe;
 2. Promjena stavova kod ciljne grupe kroz usvajanje znanja i vještina na edukacijama;
 3. Osnaživanje ciljne grupe za prijavljivanje krivičnih djela organima gonjenja ukoliko uoče da su učenici ili članovi njihovih porodica žrtve;
 4. Zaštita djece – žrtava krivičnih djela iz oblasti braka i porodice kroz adekvatnu reakciju institucija i procesuiranje izvršilaca ovih krivičnih djela.
Organizovanje edukacije za nastavno pedagoški kadar u osnovnim školama na teritoriji CJB Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje

Edukativnim radionicama u okviru ovog projekta prisustvovalo je ukupno 85 osoba – nastavno pedagoškog kadra u Osnovnim školama u sljedećim gradovima: Doboj, Trebinje, Ljubinje, Bileća i Rogatica.

Distribuirano je ukupno 200 brošura koje su u okviru ovog projekta izrađene za potrebe realizacije projekta.

Zaključci i preporuke

Ciljevi projekta u potpusnosti su ostvareni. Zbog velikog interesovanja realizovan je veći broj radionica od onog koji je predviđen projektom, i veći broj nastavno-pedagoškog kadra je prisustvovao radionicama od broja koji je projektom bio predviđen.

Pored upoznavanja nastavno-pedagoškog kadra sa krivičnim djelima iz oblasti braka i porodice i načinima postupanja u slučaju da posumnjaju da je dijete žrtva istog, Osnovnim školama u kojima je projekat realizovan podijeljene su informativne brošure, tako da će i ostali nastavno-pedagopki kadar koji nije prisustvovao radionicama biti u prilici da se upozna sa ovom problematikom.

Pored ovoga, uspostavljen je kontakt i očekujemo razvijanje bolje saradnje između pripadnika policije i Osnovnih škola u kojima je projekat realizovan, a što treba da rezultira boljom krivično-pravnom zaštitom djece i maloljetnika, posebno u situacijama kad postoji sumnja da su isti žrtve ili svjedoci nekog od krivičnih djela.

Foto galerija

Prevencija seksualnog nasilja putem interneta nad djevojčicama prigradskih područja

Prevencija seksualnog nasilja putem interneta nad djevojčicama prigradskih područja

Prevencija seksualnog nasilja putem interneta nad djevojčicama prigradskih područja

PODRŽAN OD STRANE G R A D A B A Nj A L U K A, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“ je sredinom 2015. godine apliciralo na konkursu koji je raspisan od strane grada Banja Luka sa prijedlogom projekta „Prevencija seksualnog nasilja putem interneta nad djevojčicama prigradskih područja“. Koncept Projekta osmislile su i izradile članice Mreže u skladu sa organizacijom i potrebama dijela MUP RS, odnosno teritorije grada Banja Luka. Projekat je od strane grada Banja Luka u potpunosti prihvaćen, te su Mreži žena MUP RS odobrena novčana sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti u trajanju od 4 mjeseca koje se odnose na: angažovanje autora za izradu brošure, izradu brošure za učenike, izradu ulaznih i izlaznih testova za učenike, angažovanje predavača – edukatotara za realizaciju nastave, realizaciju predavanja u osnovnim školama prigradskog područja grada Banja Luka, analizu ulaznih i izlaznih anketnih testova te finalnuuevaluacija projekta. 

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom. 

Dana 26.08.2015. godine potpisan je projekat između Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ i grada Banja Luka „Prevencija seksualnog nasilja putem interneta nad djevojčicama prigradskih područja“. 

O projektu

Projekat „Prevencija seksualnog nasilja putem interneta nad djevojčicama prigradskih područja“ na području grada Banja Luka realizovan je u vremenskom periodu od 01. septembra 2015. godine do 31. decembra 2015. godine. 

U skladu sa Projektom, angažovani su autori za izradu brošure za učenice osnovnih škola na temu prevencije seksualnog nasilja putem interneta, brošura je pripremljena i odštampana; sačinjeni su ulazni i izlazni testova za učenice koje su prisustvovle edukaciji. Angažovani su predavači – edukatori za realizaciju nastave u osnovnim školama, te su predavanja za učenice održana u 6 prigradskih osnovnih škola na teritoriji grada Banja Luka. Po završennim edukacijama izvršena je analiza projekta, odnosno kvalitativna i kvantitativna analiza ulaznih i izlaznih anketa te finalna evaluaciju projekta. 

Svi troškovi koji su nastali realizacijom ovog projekta pokriveni su iz sredstava odobrenog granta. 

Procjena potrebe za projektom

U današnje vrijeme nasilje putem interneta za djecu uopšte, a posebno za djevojčice predstavlja normalan vid komunikacije i oni uopšte i ne prepoznaju da se radi o jednoj vrsti nasilja (cyberbullying) čime doprinose sopstvenoj viktimizaciji. Obrazovni sistem se, na žalost, još uvijek ne bavi ovom problematikom, a posebno ne sadrži prevenciju od zloupotreba putem interneta. U najvećem broju slučajeva djeca su informatički pismenija od njihovih roditelja, a često i učitelja i nastavnika, pogotovo u prigradskim područjima. Zbog nepostojanja dovoljne prevencije, ovom problematikom se uglavnom bave policijski organi i to u vrijeme kad je već nastupila posljedica po dijete odnosno kad je potrebno djelovati represivno prema počiniocu nasilja. Policijska praksa je pokazala da u velikom broju slučajeva roditelji prijavljuju događaj tek kad su maloljetnim djevojčicama upućene prijetnje ili zahtjevi za ostvarivanje intimnog kontakta od strane nepoznate osobe putem neke od drušvtenih mreža. Do tog momenta često je već kod djevojčice nastupila neka vrsta traume.

Osnovni cilj projekta je smanjenje broja zloupotreba interneta i društvenih mreža kod djevojčica koje putem društvenih mreža i informaciono komunikacionih tehnologija objavljuju svoje, najčešće obnažene fotografije i lične podatke. Specifični ciljevi projekta su osnaživanje djevojčica i formiranje stavova o opasnostima i zaštiti putem društvenih mreža kroz edukaciju od strane stručnjaka za sajber kriminal. 

Ciljna grupa projekta

Ciljnu grupu čine djevojčice osnovnoškolskog uzrasta koje pohađaju škole u prigradskim područjima grada Banja Luka. Ciljna grupa je odabrana na osnovu analize anketa prethodnih sličnih projekata.

Posredni korisnici ovog projekta su zaposleni u obrazovnim institucijama (školsko osoblje, učitelji, nastavnici, pedagoško-psihološka služba škole) kao i roditelji ciljne grupe odnosno učenica osnovnoškolskog uzrasta.

ORGANIZOVANjE EDUKACIJA ZA DJEVOJČICE U OSNOVNIM PRIGRADSKIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA BANjA LUKA

U skladu sa prijedlogom projekta, u 6 osnovnih škola u prigradskim naseljima u Banjoj Luci održana su predavanja za djevojčice petih i šestih razreda osnovnih škola, te za neke od nastavnika u osnovnim školama na temu Prevencije seksualnog nasilja nad djevojčicama putem interneta. Edukacije su održane u sljedećim osnovnim školama: oš „Milan Rakić“ u Karanovcu, OŠ „Milan Rakić“ u Novoseliji, OŠ „Branislav Nušić“ u Srpskim toplicama, OŠ „Petar Kočić „ u Kolima, OŠ „Petar Kočić“ u Stričićima, OŠ „Đura Jakšić“ u Šargovcu. 

Učesnicima edukacija podijeljene su brošure namijenjene djeci, roditeljima i učenicima.

Učenicama koje su prisustvovale edukaciji podijeljeni su ulazni i izlazni upitnici, te je na osnovu analize istih utvrđen nivo znanja o opasnostima putem interneta koje su iste usvojile na edukacijama. 

Edukacijama je prisustvovalo 210 učenica i 21 osoba – nastavni kadar u osnovnim školama u kojima su edukacije realizovane.

Kratak prikaz rezultata

Projekat je uticao na podizanje svijesti kod djevojčica osnovnih škola iz prigradskih naselja grada Banjaluka da shvate opasnosti koje potencijalno prijete sa društvene mreže Facebook, ukoliko se neoprezno koristi. Čak 93% anketiranih djevojčica ima otvoren profil na ovoj društvenoj mreži, pa je samim tim značaj ovog vida prevencije izuzetno značajan, posebno ako se ima u vidu činjenica da će djevojčice koje prelaskom iz osnovne u srednju školu prelaze iz prigradske u gradsku sredinu, gdje će biti dalje od roditelja i samim tim izložene većoj mogućnosti eksploatacije putem interneta.

Zaključci i preporuke

Ovaj vid direktnog prevetnivnog rada sa maloljetnicima u vidu radionica je veoma bitan i nezamjenjiv u prevenciji društveno neprihvatljivog ponašanja mladih. Pored veoma pozitivno ocijenjenih predavanja od strane samih korisnica, tj. učenica, predavanja su izuzetno pozitivno ocijenjena i od strane rukovodstva škola u kojima su realizovana sa napomenom da je potrebno održati kontinuitet ovakvog preventivnog rada i sa narednim generacijama.

Realizoane aktivnosti su u skladu sa članom 17 Konvencije o pravima djeteta UN, te u skladu sa članom 9 stav 2 Fakultativnog protokola o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji uz konvenciju o pravima djeteta.

Foto galerija

Projekat „Opremanje kancelarije za rad policije sa ranjivim grupama (djeca, žene, žrtve nasilja, manjinske grupe)

Projekat „Opremanje kancelarije za rad policije sa ranjivim grupama (djeca, žene, žrtve nasilja, manjinske grupe)

Projekat „Opremanje kancelarije za rad policije sa ranjivim grupama (djeca, žene, žrtve nasilja, manjinske grupe)

PODRŽAN OD STRANE N O R V E Š K E A M B A S A D E U B I H, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“ je sredinom 2014. godine apliciralo na konkursu koji je raspisan od strane norveške ambasade u BiH a koji se odnosio na pomoć ove Ambasade poplavljenim područjima u BiH 2014. godine Koncept Projekta osmislile su i izradile članice Mreže u skladu sa potrebama poplavljenog CJB Doboj, a odnosio se na opremanje jedne kancelarije u CJB Doboj za rad policije sa ranjivim grupama stanovništva. Projekat je od strane norveške ambasade u BiH u potpunosti prihvaćen, te su Mreži žena MUP RS odobrena novčana sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti u trajanju od 4 mjeseca koje se odnose na: nabavku kancelarijskog namještaja i tehničke opreme, angažovanje radnika za čišćenje i krečenje kancelarije, nabavka i postavljanje laminata, te opremanje kancelarije i stavljanje u upotrebu.

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom. 

Dana 17.10.2014. godine potpisan je projekat između Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ i norveške ambasade u BiH pod nazivom „Opremanje kancelarije za rad policije sa ranjivim grupama (djeca, žene, žrtve nasilja, manjinske grupe)“. 

O projektu

Projekat „Opremanje kancelarije za rad policije sa ranjivim grupama (djeca, žene, žrtve nasilja, manjinske grupe)“ na području CJB Doboj realizovan je u vremenskom periodu od 01. novembra 2014. godine do 28. februara 2015. godine. 

U skladu sa Projektom, nabavljen je kancelarijski namještaj i tehnička oprema. Predviđena kancelarija je oprana, očišćena, okrečena, postavljen je laminat, klima, unesen namještaj i oprema te je kancelarija stavljena u funkciju. 

Svi troškovi koji su nastali realizacijom ovog projekta pokriveni su iz sredstava odobrenog granta. 

Procjena potrebe za projektom

U poplavama koje su pogodile BiH tokom maja 2014. godine poplavljeni su objekti MUP RS – CJB Doboj. Veći dio ovih prostorija još uvijek nije renoviran i osposobljen za stavljanje u redovnu funkciju. Zbog toga su policijskim službenicima MUP-a RS znatno otežani uslovi rada (veliki broj policijskih službenika radi sa velikim broj stranaka na malom prostoru u malom broju kancelarija, nije omogućena privatnost tokom obavljanja razgovora, problem je sa vremenom koje je potrebno odvojiti za veliki broj stranaka i sl.). 

Realizacijom ovog projekta tj. opremanjem jedne kancelarije u CJB Doboj olakšali bismo i unaprijedili rad policijskih službenika sa ranjivim grupama (djeca, maloljetnici, žene i manjinske grupe žrtve nasilja i zločina iz mržnje). 

Rad sa ovim kategorijama žrtava odnosno oštećenih lica zahtijeva poseban pristup; odvajanje potrebnog vremena za obavljanje razgovora, omogućavanje privatnosti tokom obavljanja razgovora koju trenutno nije moguće obezbijediti zbog objektivnih okolnosti (u jednoj kancelariji istovremeno sjedi i radi veći broj policijskih službenika), rad sa maloljetnicima zahtijeva prisustvo roditelja, te branioca i predstavnika organa starateljstva i sl. Prvi korak u ovom procesu je obezbjeđivanje elementarnih uslova za ostvarivanje kontakta, obavljanje razgovora i uzimanje izjava na zapisnik u kancelarijama koje su uredno namještene, očišćene i u kojima je moguće odvojiti onoliko vremena koliko je potrebno za rad sa ovim licima.

Realizacijom ovog projekta omogućen je uslovniji i kvalitetniji rad policijskih službenika CJB Doboj sa populacijom koja je navedena kao ciljna grupa ovog projekta.

Foto galerija

Prevencija nasilja putem interneta kao oblik zaštite djevojčica od seksualne eksploatacije

Prevencija nasilja putem interneta kao oblik zaštite djevojčica od seksualne eksploatacije

Prevencija nasilja putem interneta kao oblik zaštite djevojčica od seksualne eksploatacije

PODRŽAN OD STRANE F I G A P programa, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON
Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“ je sredinom 2014. godine apliciralo na konkursu koji je raspisan od strane Agencije za ravnopravnost polova BiH. Koncept Projekta osmislile su i izradile članice Mreže u skladu sa organizacijom i potrebama dijela MUP RS, odnosno teritorija gradova Banja Luka i Prijedor. Projekat je od strane Agencije za ravnopravnost polova BiH u potpunosti prihvaćen, te su Mreži žena MUP RS odobrena novčana sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti u trajanju od 9 mjeseci koje se odnose na: angažovanje autora za izradu brošure za učenice osnovnih škola na temu zaštite djevojčica od iskorišćavanja na internetu, izradu brošure, pripremu i izradu ulaznih i izlaznih testova za učenice koje će prisustvovati edukaciji, angažovanje predavača – edukatora za realizaciju nastave u osnovnim školama na području gradova Banja Luka i Prijedor, analizu ulaznih i izlaznih anketa te finalnu evaluaciju projekta.

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom.

Dana 02.10.2014. godine potpisan je projekat između Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH pod nazivom „Prevencija nasilja putem interneta kao oblik zaštite djevojčica osnovnoškolskog uzrasta od seksualne eksploatacije“.

O projektu
Projekat „Prevencija nasilja putem interneta kao oblik zaštite djevojčica osnovnoškolskog uzrasta od seksualne eksploatacije“ na području Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovan je u vremenskom periodu od 01. oktobra 2014. godine do 30. juna 2015. godine.

U skladu sa Projektom, angažovani su autori za izradu brošure za učenice osnovnih škola na temu zaštite djevojčica od iskorišćavanja na internetu, brošura je pripremljena i odštampana; sačinjeni su ulazni i izlazni testova za učenice koje su prisustvovle edukaciji. Angažovani su predavači – edukatori za realizaciju nastave u osnovnim školama, te su predavanja za učenice održana u 10 osnovnih škola na teritoriji gradova Banja Luka i Prijedor. Po završennim edukacijama izvršena je analiza projekta, odnosno kvalitativna i kvantitativna analiza ulaznih i izlaznih anketa te finalna evaluaciju projekta sa preporukama za naredni period.

Svi troškovi koji su nastali realizacijom ovog projekta pokriveni su iz sredstava odobrenog granta.

Procjena potrebe za projektom
U MUP RS evidentiran je neznatan broj krivičnih djela iz oblasti zloupotreba maloljetnih lica putem interneta i društvenih mreža. Takođe, uočen je sve veći broj prijava različitih oblika zloupotreba maloljetnih lica putem društvenih mreža, posebno djevojčica sa akcentom na seksualno zlostavljanje od strane njima poznatih ili nepoznatih lica. Praksa, javno mnenje, te informacije kako iz medija tako i iz obrazovnih institiucija ukazuju na orgoman društveni problem po pitanju zloupotreba djevojčica osnovnoškoslkog uzrasta putem informaciono komunikacionih tehnologija. Pravna regulativa nedovoljno reguliše ovu oblast, a prevencija u smislu direktonog rada sa populacijom osnovnoškolskog uzrasta gotovo da i ne postoji.

Kvalitativnom analizom prijavljenih slučajeva u MUP RS uočljivo je da su, u najvećem broju prijavljenih slučajeva, žrtve maloljetne djevojčice. Daljom analizom te obavljenim infomativnom razgovorima sa istima dolazimo do zaključka da žrtve prilikom objavljivanja predmetnih fotografija i sadržaja na društvenim mrežama nisu shvatale opasnosti kojima su potencijalno izložene uzimajući u obzir brzinu kojom se šire informacije dostupne na internetu.

Žrtve najčešće nisu bile svjesne širokog dijapazona manipulacija ličnim podacima od strane velikog broja njima poznatih ili nepoznatih osoba (hakovanje profila, fotomontaže, objavljivanje video klipova, snimaka sačinjenih mobilnim telefonima, animacije, itd.).

Sve ukazuje na činjenicu da djevojčice osnovnoškolskog uzratsta doprinose sopstvenoj viktimizaciji eksploatacijom svojih nedoličnih fotografija na društvenim mrežama. Navedenom u prilog govori i formirana Facebook stranica “Drolje osnovnih i srednjih škola” koja je izazvala burnu rekaciju javnosti ali i trauma kod djevojčica i njihovih porodica čije su fotografije objavljene na navedenoj stranici. Shodno tome, može se konstatovati da je humana sigurnost ove rizične grupe na izuzetno niskom nivou i da su neophodni projekti ove vrste koji će za rezultat imati povećanje humane sigurnosti, odnosno podizanje nivoa svijesti kod djevojčica o opasnostima manipulacije njihovim ličnim podatacima na društvenim mrežama a koje one same čine dostupnim javnosti kao i potencijalnim opasnostima da iste postanu žrtve trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije.

Ciljna grupa projekta
Ciljnu grupu čine djevojčice osnovnoškolskog uzrasta.

Posredni korisnici ovog projekta su zaposleni u obrazovnim institucijama (školsko osoblje, učitelji, nastavnici, pedagoško-psihološka služba škole) kao i roditelji ciljne grupe odnosno učenica osnovnoškolskog uzrasta.

Organizovanje edukacije za djevojčice u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Banja Luke i Prijedora
Predavanje „Zaštita djevojčica od seksualnog iskorišćavanja na internetu“ je održano za 463 djevojčice petog razreda u osnovnim školama na teritoriji Banje Luke i Prijedora.

Nakon završenih izlaganja predavača slijedile su diskusije u kojima su učesnici edukacija imali priliku da iznesu svoja iskustva u sa zloupotrebama putem interneta te da postave pitanja predavačima o svemu što bi ih eventualno interesovalo iz ove oblasti.
Svim učesnicima edukacija podijeljene su brošure na temu „Zaštita djevojčica od iskorišćavanja na internetu“ koja je sačinjena za potrebe ovih edukacija kroz projekat.

Prije početka edukacije učenici su popunjavali ulazne ankete, a po završetku edukacije većina učesnici su ispunili izlazne upitnike, odnosno anketne upitnike za evaluaciju obuke koji čine sastavni dio ukupne evaluacije svih obuka kao i projekta u cjelini. Kreirane su dvije vrste anketnih upitnika – ulazni i izlazni.

Ulazni upitnik je popunilo 228 djevojčica koje su pohađale predavanje.

Kratak prikaz rezultata
 • Sve anketirane djevojčice imaju otvoren profil na fejsbuku (64% duže od pola godine, 14% između pola godine i godinu a 22% duže od godinu dana) iako iste imaju oko 10 godina a fejsbuk zabranjuje otvaranje profila mlađima od 14 godina;
 • Oko 20% anketiranih djevojčica ne poznaje sve osobe koje ima za „prijatelje“ na fejsbuku;
 • 99% anketiranih djevojčica izjavile su da njihovi roditelji znaju da one imaju ovoren profil na fejsbuku;
 • 10% anketiranih djevojčica izjasnilo se da njihovi roditelji nikad ne pregledaju njihov profil, 35% da rodielji redovno pregledaju njihov profil, 32% povremeno a 24% možda, ali one to ne znaju;
 • Oko 73% anketiranih djevojčica provodi do sat vremena dnevno, oko 17% do dva sata, a oko 10% anketiranih provodi preko dva sata dnevno na fejsbuku;
 • Oko 7% anketiranih djevojčica izjasnilo se da ne zna da postoje opasnosti na fejsbuku;
 • Oko 11% djevojčica saznalo je za opasnosti putem fejsbuka tako što su im drugarice ispričale da im se nešto neugodno desilo;
 • Oko 10% anketiranih djevojčica doživjelo je neku neprijatnost na fejsbuku i da su dobile neku poruku koja ih je uplašila;
 • Oko 93% djevojčica izjavile su da ne znaju šta znače pojmovi SEKSTING i GRUMING;
 • 99% anketiranih djevojčica izjasnile su se da im je predavanje pomoglo da shvate da fejsbuk ima loših strana te da će ubuduće biti opreznije;
 • 95% anketianih učenica su na predavanjima naučile šta znači SEKSTING i GRUMING;
 • Na pitanje, koliko ti je predavanje o Zaštiti privatnosti ograničavanjem vidljivosti fotografija pomoglo da naučiš kako to uraditi i da shvatiš da postoji potreba za ograničavanjem vidljivosti, 72% anketiranih izjasnilo se da im je mnogo pomoglo, 27% da im je pomoglo, a oko 1% da im nije pomoglo;
 • 97% djevojčica će ubuduće za prijatelje prihvatati samo osobe koje lično poznaju;
 • 97% anketiranih djevojčica su se izjasnile da neće prihvatiti sastanak o druženje u gradu sa nepoznatom osobom koju su upoznali putem fejsbuka;
 • 96% anketiranih djevojlica su se izjasnile da će prijaviti neprijatnosti ukoliko im se dogode putem fejsbuka (rodieljima, drugaricama, nastavnicima) a 4% su se izjasnile da neće prijavljivati i da će problem riješiti same;
 • 93% anketiranih predavanja su ocijenile ocjenom „odličan“, 3% „vrlo dobar“, 2% „dobar“, a 2% ocjenom „zadovoljava“ i „loše“;
Zaključci i preporuke
 • Predavanju na temu „Zaštita djevojčica od seksualnog iskorišćavanja na internetu“ je pohađalo – su prisustvovale 463 djevojčice petog razreda osnovnih škola na teritoriji gradova Banje Luka i Prijedor;
 • Do 50 prijatelja na fejsbuku ima 45,77%, anketiranih djevojčica, od 50 do 100 prijatelja ima 18,66%, do 150 prijatelja ima 20%, a preko 150 prijatelja ima 15,55% anketiranih djevojčica;
 • 93,42% anketiranih zna da postoje opasnosti na internetu, najveći broj je rekao da su ih na opasnosti upozorili roditelji;
 • Značajno je istaći da su djevojčice shvatile da korisničko ime i lozinku ne treba dati svakom. Samo 2,55% njih je reklo da će ih dati prijateljima sa fejsbuka ili drugaricama iz razreda;
 • Imajući u vidu odgovore djevojčica i činjenicu da je samo 1,26% djevočica reklo da im predavanje nije pomoglo da shvate loše strane Fejsbuka, može se zaključiti da je u potpunosti ostvaren cilj predavanja, a samin tim i postavljeni zadaci;
 • O kvalitetu održanog predavanja govore ocjene predavača i predavanja, a odlučnu ocjenu dalo 93,28% djevojčica;

Obzirom na rezultate izlazne ankete i postignute ciljeve, možemo zaključiti da je cilj projekta u potpunosti ostvaren te da je u cilju prevencije nasilja putem interneta i seksualnog zlostavljanja maloljetnica potrebno nastaviti sa edukacijom ciljne grupe na temu zaštite od iskorišćavanja putem interneta!!!

Foto galerija