Sprečavanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece

Sprečavanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece

Sprečavanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece

PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON
O PROJEKTU

U okviru projekta „Sprečavanje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece“ realizovane su sljedeće aktivnosti:

 • izrada brošure na temu „Sprečavnje diskriminacije Roma i kršenja prava romske djece“, za potrebe policijskih službenika/ca, kadeta/kinja Policijske akademije i studenata/kinja Fakulteta bezbjednosnih nauka,
 • izrada ulaznih i izlaznih anketa za poalznike edukacija, organizacija i realizacija radionice za potrebe studenata/kinja Fakulteta bezbjednosnih nauka;
 • organizacija i realizacija radionice za potrebe policijskih službenika/ica Policijskih uprava za organizovani i teski kriminalitet, Doboj, Banja Luka i Gradiška i Policije Brčko Distrikta, MUP-a Tuzlanskog kantona, MUP-a Zenickog kantona;
 • organizacija i realizacija ulične kampanje u Doboju; organizacija i realizacija radionice za potrebe kadeta/inja Policijske akademije; organizacija i realizacija radionice za potrebe policijskih službenika/ica Policijskih uprava Istočno Sarajevo, Foča i Trebinje i Brcko distrikta; MUP-a Bosansko podrinjskog kantona, MUP-a Tuzlanskog kantona;
 • rganizacija i realizacija ulične kapmanje u Trebinju;
 • organizacija i realizacija ulične kampanje u Istočnom Sarajevu;
 • Analiza ulaznih i izlaznih upitnika – mjerenje promjene stavova kod ucesnika eduacija;
 • Analiza evaluacionih uitnika – ocjenjivanje kompetencija predavaca i izbora tema za edukacije.

Dana 22.04.2019. godine, na Fakultetu bezbjednosnih nauka u Banja Luci, održana je prva edukacija za studente/ice. Edukaciji je prisustvovalo 21 sudent, od čega 20 žena i 1 muškarac. Edukacija se realizovala tokom jednog radnog dana i sve predviđene teme su prezentovane uz predviđenu zajedničku diskusiju predavača i polaznika.

Dana 27.05.2019. godine, u Doboju, hotelu „Park“ održana edukacija za policijske službenike i službenice Policijski uprava Doboj, Banja Luka i Gradiška, kao i policijske službenice Policije Brčko Distrikta, MUP-a Tuzlanskog kantona, MUP-a Zenickog kantona. Edukaciji je prisustvovalo 20 polaznika, od čega 13 mušakaraca i 7 žena.

 Dana 28.05.2019. godine, u gradu Doboju održana je ulična kampanja.

 Dana 13.06.2019. godine, u Banja Luci, hotelu „Palas“, održana je edukacija za kadete i kadetkinje Policijske akademije.

 Dana 27.06.2019. godine, na Jahorini, hotelu „Bord“ realizovana je druga edukacija za potrebe polcijskih službenika i službenica Policijskih uprava Istočno Sarajevo, Foča i Trebinje, kao i policijske službenice Policije Brčko Distrikta MUP-a Bosansko podrinjskog kantona, MUP-a tuzlanskog kantona. Edukaciji je prisustvovalo 20 policijskih službenika/ca, od čega 6 muškaraca i 14 žena.

 Dana 30.06.2019. godine realizovana je ulična kampanja za potrebe građana i građanki Trebinja. Kampanju je organizovale predstavnice Mreže i policijski službenici i službenice Policijske uprave Trebinje.

 Dana 12.08.2019. godine, u Istočnom Sarajevu, kao posljednja aktivnost projekta, realizovana je ulična kampanja za potrebe građana i građanki Istočnog Sarajeva. Kampanju su organizovale  predstavnice Mreže i Policijske uprave Istočno Sarajevo, a prethodno je ista najavljena od strane Odjeljenja za informisanje Sluzbe Ministarstva unutrasnjih poslova RS.

CILJNA GRUPA PROJEKTA

Ciljna grupa projekta su policijski službenici, kadeti Policijske akademije MUP-a RS, studenti Fakulteta bezbjednosnih nauka, kao i građani opština Istočno Sarajevo, Doboj i Trebinje.

UTICAJ PROJEKTA

Sami početak projekta je podrazumijevao ostvarivanje partnerstva i saradnje sa NVO „Romani Ćej“, te su predstavnice udruženja, kao i druge osobe angažovane na projektu dobili priliku da bliže upoznaju program i rad romske organizacije i steknu nova znanja o romskoj zajednici. Stoga, već samo partnerstvo dovelo je do promjene stavova i podizanja nivoa senzibilizacije članica udruženja. Dodatnom uticaju i ojačavanju saradnje doprinio je proces snimanja zajedničkog video-klipa, u organizaciji menadžmenta projekta „Dijalog za budućnost“ .

Studenti i akademci – budući policijski službenici pokazali su veliku zainteresovanost za teme edukacija, postavljali su mnogo pitanja a posebno su značajnim ocijenili prisustvo predstavnice romske populacije na edukaciji. Ovakvim aktivnostima i edukacijama itekako se može uticati na podizanje nivoa i svijesti i promjenu negativnih stavova te smanjenje predrasuda prema romskoj populaciji, sto je od posebno značaja kad se radi o budućim predstavnicima društvenog sistema koji treba da postupaju u slučajevima diskriminacije romske populacije.

Na edukacijama policijski službenici međusobno su razmjenjivali iskustva, na konkretnim primjerima iz prakse nastojalo se doći do najboljeg mogućeg rješenja, kako bi se ubuduće još bolje postupalo. Veoma je značajan uticaj saradnje između MUP-a RS i predstavnika drugih MUP-ova iz Federacije BiH i Brčko Distrikta koji su imali priliku razmijeniti iskustva u radu i postupanju sa ovom populacijom.

Poseban uticaj ostvaren je uličnim kampanjama koje su prevazišle očekivanja organizatorica kampanja. O uticaju kampanja na građane, jasno govori i medijska zainteresovanost i činjenica da su aktivnosti projekta, posebno kampanje objavljivane na desetinama portala. Posmatrano sa stanovišta rodnog uticaja, uicaj je ravnopravno raspoređen kako na žene, tako i na muškarce.

Predstavnici organizacija iz drugih zemalja kontaktirali su predstavnicu partnerskog Udruženja „Romska djevojka – Romani Ćej“ te su se raspitivali o dinamici i načinu realizacije ovog projekta jer se aktivnosti ovog tipa realizuju prvi put u širem regionu.

Kao rezultat projekta, predstavnici Udruženja „Romska djevojka – Romani Ćej“ odlučili su da se više posveti i da više rade na očuvanju romske kulture, tradicije kao i da posvete više rada o slučajevima dikriminacije i predrasudama o romskoj populaciji.

Nasilje u porodici i rodno zasnovana krivična djela putem društvenih mreža– Edukacija policijskih službenika

Nasilje u porodici i rodno zasnovana krivična djela putem društvenih mreža– Edukacija policijskih službenika

Nasilje u porodici i rodno zasnovana krivična djela putem društvenih mreža– Edukacija policijskih službenika

PODRŽAN OD STRANE M I S I J E O S C E U B I H, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

Tokom 2016. i 2017. godine uz saglasnost Ministra unutrašnjih poslova i uz finansijsku podršku Misije OEBS u BiH koja je ponuđena Udruženju „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, realizovani je projekti „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ i „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika rukovodilaca“. Ovim projektom realizovano je 12 edukacija na teritoriji svih CJB, a edukaciju je prošlo ukupno 144 policijska službenika.

Analiza evaluacionih upitnika, kao i izvještaja nakon realizovanog projekta, pokazala je da su navedeni projekti veoma dobro prihvaćeni i ocijenjen, kako od strane policijskih službenika – polaznika edukacija, tako i edukatora (predstavici MUP RS i Tužilaštva), te od strane donatora – Misije OEBS u BiH. Kao rezultat kvalitetne implementacije projekta, od strane predstavnika Misije OSCE u BiH Udruženju je ponuđen nastavak saradnje i tokom 2018. godine u vidu sličnih edukacija za policijske službenike teritoriji RS.

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom.

O PROJEKTU

Projekat „Nasilje u porodici-obuka policijskih službenika i rodno zasnovana krivična djela-obuka policijskih službenika“ realizovan je kroz šest edukacija, u periodu od 20.03. do 20.11.2018. godine za policijske službenike svih 10 policijskih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.Projekat „Nasilje u porodici i rodno zasnovana krivična djela-obuka policijskih službenika“ uključivala je četiri glavna modula sa evaluacijom kroz praktični dio:

 1. Dokumentovanje i procesuiranje slučajeva nasilja u porodici;
 2. Intervencija policijskih službenika i kontrola njihovog postupanja;
 3. Specifičnosti komunikacije policijskih službenika sa žrtvama porodičnog nasilja – Kognitivne tehnike obavljanja razgovora sa žrtvom i izvršiocem nasilja u porodici i
 4. Zaprimanje prijava i istrage rodno zasnovanih djela putem društvenih mreža.

Program se sastojao od 9 časova tokom jednog radnog dana obuke, što je prošireno u odnosu na programe prethodne dvije godine uzimajući u obzir dodavanje četvrtog modula.

PROCJENA POTREBE ZA PROJEKTOM

U poređenju sa bilo kojom vrstom kriminaliteta ili prekršaja, nasilje u porodici ima specifičan uticaj i dalokosežne posljedice na buduće generacije i društvo u cjelini. Ekspanzija društvenih mreža kao komunikacionih kanala daje prostor za izvršavanje krivičnih djela i prekršaja na jedan novi, specifičan način koji posebno pogađa djecu i maloljetnike. Stoga da bi se razbilo destruktivno djelovanje ovih djela na širu društvenu zajednicu policija se mora permanentno usavršavati u ovoj oblasti. Zato ključni fokus obuke jeste na policijskim službenicima, posebno na policijskom znanju, vještinama i sposobnostima.

CILjNA GRUPA PROJEKTA

Ciljnu grupu čine policijski službenici koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici sa teritorije MUP RS.

ORGANIZOVANjE EDUKACIJA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE

Kroz šest edukacija za policijske službenike  u okviru projekta „Nasilje u porodici i rodno zasnovana krivična djela-obuka policijskih službenika MUP RS“ koji je sprovela „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ a koji je finansijski podržan od strane Misije OEBS-a u BiH prisustvovalo je ukupno 69 policijskih službenika (51 muškog i 18 ženskog pola) koji kroz svakodnevne poslove i zadatke postupaju u slučajevima nasilja u porodici i rodno zasnovanih krivičnih djela.

Dana 23.03.2018. godine u hotelu „SL Industry“ u Trebinju održana je edukacija za policijske službenike Policijske uprave Trebinje. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (9 policijskih službenika muškog i 3 ženskog pola). Predavači su bili pripadnici MUP RS i tužilaštva.

Dana 27.04.2018. godine u hotelu „Board“ na Jahorini, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike Policijske uprave Istočno Sarajevo i Foča. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (8 policijskih službenika muškog i 4 ženskog pola). Edukaciju su održali pripadnici MUP RS i tužilaštva.

Dana 22.06.2018. godine u motelu „Novak“ u Zvorniku, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike Policijske uprave Zvornik i Bijeljina. Obuci je prisustvovalo 11 policijskih službenika (10 policijskih službenika muškog i 1 ženskog pola). Edukaciji je takođe prisustvovala i predstavnica Misije OEBS-a u BiH Elmaja Bavčić.

Dana 31.08.2018. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike Policijske uprave Doboj. Obuci je prisustvovalo 10 policijskih službenika (7 policijskih službenika muškog i 3 ženskog pola).

Dana 24.09.2018. godine u hotelu „Monument“ na Kozari, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike Policijskih uprava Prijedor i Gradiška. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (7 policijskih službenika muškog i 5 ženskog pola).

Dana 29.10.2018. godine u hotelu „Vidović“ u Banjoj Luci, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike Policijskih uprava Banja Luka i Mrkonjić Grad. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (10 policijskih službenika muškog i 2 ženskog pola).

POSTIGNUTI REZULTATI

Što se tiče evaluacije edukacija, prvenstveno je potrebno naglasiti da je izbor modula uticao da se postigne puna svrha edukacija, te se može potvrditi da je cilj projekta ostvaren u potpunosti. Teme koje su predavači izlagali nadovezivale su se jedna na drugu a novi modul koji se odnosi na problematiku nasilja u porodici i rodno zasnovanih krivičnih djela putem društvenih mreža sa kojim se policijski službenici susreću u praksi je upotpunio tu cjelinu.

Jedan od zaključaka sa svih održanih edukacija, u kontekstu interakcije, aktivnosti učesnika i prezentacije znanja i vještina od strane edukatora jeste visok nivo profesionalizma i otvorenosti za rješavanje problematike kompleksnosti postupanja u konkretnim krivičnim i prekršajnim predmetima.

Takođe, anketirani policijski službenici su se u stoprocentnom broju izjasnili da je izborom modula, odnosno tema, postignut efekat.

Metodološko povezivanje tretiranja problematike nasilja u porodici i ronozasnovanog nasilja putem društvenih mreža i interneta, dalo je željene rezultate u obukama realizovanim za potrebe policijskih uprava MUP RS, posebno mladim kadrovima koji su tokom osnovne policijske obuke na Policijskoj akademiji dobili osnovna znanja i vještine o suzbijanju i sprečavanju nasilja u porodici i skromna znanja i vještine o istragama rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža koje je u ekspanziji sa razvojem informacionih tehnologija.

Kao i prethodne dvije godine naglašena je posebnost ovakvog vida obuke zbog ostvarivanja direktnog kontakta i razmjene podataka i mišljenja između policijskih službenika i tužilaca, kao i predstvaljanja i razvoja diskusije po konkretnim krivičnim predmetima.

Kroz četvrti modul polaznici obuka upoznati su sa zloupotrebama i međunarodnim policijskim akcijama suzbijanja organizovanih kriminalnih grupa i krivičnih djela na štetu žena i djece, kao i istragama sprovedenim od strane domaćih policijskih agencija. Predavač je ciljno poentirao specifičnosti istraga tih krivičnih djela i elemente zaštite žrtvi i svjedoka tokom sudskih postupaka.

Prema popunjenim anketama, polaznici obuka su istakli usvojena znanja i vještine s obzirom da se radi o problematici koja zahtijeva stalno praćenje zloupotreba informacionih tehnologija i primjenu novih znanja u istragama.

Novina i rezultat edukacija su svakako elementi prevencije nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja kroz praćenje komunikacije potencijalnih žrtvi i nasilnika putem društvenih mreža. Navedena problematika prema zaključcima tokom diskusija usmjerena je i na potrebu ojačavanja saradnje sa tužiocima, ali sudijama odjeljenja za prekršaje.

ZAKLjUČCI I PREPORUKE

Istaknuta je potreba nastavka daljih edukacija sa posebnim akcentom na potrebu većeg broja ovih edukacija za potrebe rukovodnog kadra, ali i eventualnim okruglim stolovima sa predstavnicima drugih relevantnih faktora koji postupaju u predmetnim slučajevima.

 Tokom diskusije, kao i kroz ankete, ali i prethodne obuke polaznici obuka su iznijeli konkretne primjere pozitivne i negativne komunikacija sa postupajućim tužiocima, te različitosti postupanja tužilaca u sličnim situacijama.

Kao i u prethodna dva projekta, ponovo su predložene obuke za veći broj rukovodilaca.

 Zaključci diskusija su da je neophodno analizu po pitanju malog broja izrečenih hitnih mjera zaštite i mjera bezbjednosti, kao i analize različitosti načina postupanja u policijskim upravama.

 Ponovna preporuka je ojačavanje saradnje sa pravosudnim institucijama

Nasilje u porodici – Edukacija policijskih službenika rukovodilaca

Nasilje u porodici – Edukacija policijskih službenika rukovodilaca

Nasilje u porodici – Edukacija policijskih službenika rukovodilaca

PODRŽAN OD STRANE M I S I J E O S C E U B I H, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON
Tokom 2016. godine uz saglasnost Ministra unutrašnjih poslova i uz finansijsku podršku Misije OSCE u BiH koja je ponuđena Udruženju „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, realizovan je projekat „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“. Ovim projektom realizovano je 6 edukacija na teritoriji svih CJB, a edukaciju je prošlo ukupno 72 policijska službenika.
Analiza evaluacionih upitnika, kao i izvještaja nakon realizovanog projekta, pokazala je da je navedeni projekat veoma dobro prihvaćen i ocijenjen, kako od strane policijskih službenika – polaznika edukacija, tako i edukatora (predstavici MUP RS i Tužilaštva), te od strane donatora – Misije OSCE u BiH. Kao rezultat kvalitetne implementacije projekta, od strane predstavnika Misije OSCE u BiH Udruženju je ponuđen nastavak saradnje i tokom 2017. godine u vidu sličnih edukacija za policijske službenike srednjeg rukovodnog kadra na teritoriji RS, budući da su polaznici prethodnih edukacija ukazali na potrebu za istim.

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom.

O projektu
Projekat „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika rukovodilaca“ na području Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovan je u vremenskom periodu od 01. juna 2017. godine do 30. novembra 2017. godine za policijske službenike svih Policijskih uprava na teritoriji MUP RS, i to Policijske uprave Trebinje, Istočno Sarajevo, Foča, Bijeljina, Zvornik, Doboj, Gradiška, Prijedor, Banja Luka i Mrkonjić Grad.

Projekat „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ uključuje tri glavna modula sa evaluacijom kroz praktični dio:

 1. Dokumentovanje i procesuiranje slučajeva nasilja u porodici;
 2. Intervencija policijskih službenika i kontrola njihovog postupanja;
 3. Specifičnosti komunikacije policijskih službenika sa žrtvama porodičnog nasilja – Kognitivne tehnike obavljanja razgovora sa žrtvom i izvršiocem nasilja u porodici

U skladu sa Projektom, edukatori za tri modula i to tužilac Tužilaštva BiH, predstavnik Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu MUP RS kao i pedagog – psiholog.

Svi troškovi koji su nastali realizacijom ovog projekta pokriveni su iz sredstava odobrenog granta.

Procjena potrebe za projektom
Analizom provedenih edukacija te anketnih upitnika koji su popunjavali polaznici edukacija „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ tokom 2016. godine a koji je podržan od strane Misije OSCE u BiH, utvrđeno je da je preporuka većeg broja policijskih službenika da bi istu edukaciju tokom 2017. godine trebali proći rukovodioci u policijskim stanicama. Zato ključni fokus obuke jeste na policijskim službenicima – rukovodiocima nižeg i srednjeg rukovodnog ranga, posebno na policijskom znanju, vještinama i sposobnostima.
Ciljna grupa projekta
Ciljnu grupu čine policijski službenici – rukovodioci (niži i srednji rukovodni kadar) u policijskim stanicama, odnosno neposredni rukovodioci policijskih službenika koji su postupaju u slučajevima nasilja u porodici sa teritorije MUP RS.
Organizovanje edukacija za policijske službenike na teritoriji MUP RS
Edukaciju u okviru projekta „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika rukovodilaca“ prošlo je ukupno 71 policijski službenik MUP RS – 8 žena i 63 muškarca.

Edukacijama za policijske službenike rukovodioce na temu nasilja u porodici u okviru projekta „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika rukovodilaca“ koji je sprovela „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ a koji je finansijski podržan od strane misije OSCE u BiH prisustvovalo je ukupno 71 policijski službenik (63 muškog i 8 ženskog pola), odnosno neposredni rukovodioci policijskih službenika koji kroz svakodnevne poslove i zadatke postupaju u slučajevima nasilja u porodici.

Dana 14.07.2017. godine u hotelu „SL Industry“ u Trebinju održana je edukacija za policijske službenike Policijske uprave Trebinje na temu nasilja u porodici u okviru projekta „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ koji provodi Udruženje „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ a koji je finansijski podržan od strane misije OSCE u BiH. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika nižeg i srednjeg rukovodnog kadra i inspektora pripadnika PU Trebinje. Edukaciju su održali pripadnici MUP RS i tužilaštva BiH.

Dana 18.08.2017. godine u hotelu „Board“ na Jahorini, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike PU Istočno Sarajevo i PU Foča. Obuci je prisustvovalo 11 policijskih službenika pripadnika PU Istočno Sarajevo i PU Foča. Edukaciju su održali pripadnici MUP RS i tužilaštva BiH.

Dana 04.09.2017. godine u hotelu „Novak“ u Zvorniku, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike PU Bijeljina i PU Zvornik. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika pripadnika PU Bijeljina i PU Zvornik. Edukaciju su održali pripadnici MUP RS i tužilaštva BiH.

Dana 29.09.2017. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike PU Doboj. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika pripadnika PU Doboj. Edukaciju su održali pripadnici MUP RS i tužilaštva BiH.
Dana 23.10.2017. godine u hotelu „Monument“ na Kozari, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike PU Gradiška i PU Prijedor. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika pripadnika PU Gradiška i PU Prijedor. Edukaciju su održali pripadnici MUP RS i tužilaštva BiH.

Dana 13.11.2017. godine u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike PU Banja Luka i PU Mrkonjić Grad. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika pripadnika PU Banja Luka i PU Mrkonjić Grad. Edukaciju su održali pripadnici MUP RS i tužilaštva BiH.

Postignuti rezultati
Metodološko povezivanje tretiranja problematike nasilja u porodici kroz tri aspekta dalo je željene rezultate u obukama realizovane za potrebe Policijskih uprava Trebinje, Istočno Sarajevo, Foča, Bijeljina, Zvornik, Doboj, Gradiška, Prijedor, Banja Luka i Mrkonjić Grad jer su ankete pokazale da će senzibilizacija policijskih službenika prilikom saslušavanja žrtvi nasilja u porodici uticati na kvalitetnije dokumentovanje prekršaja i krivičnih djela nasilja u porodici (modul: „Specifičnosti komunikacije policijskih službenika sa žrtvama porodičnog nasilja – Kognitivne tehnike obavljanja razgovora sa žrtvom i izvršiocem nasilja u porodici“).

Najveća aktivnost polaznika zapažena je tokom realizacije modula „Dokumentovanje i procesuiranje slučajeva nasilja u porodici“ od strane tužioca koji je i tokom diskusije razjasnio nedomuice policijskih službenika vezane prikupljanje dokaza potrebnih za podizanje optužnice, dalje postupanje policijskih službenika ukoliko tužilac donese naredbu o nesprovođenju ili obustavi istrage, kao i dokazivanje u prekršajnom postupku. Kroz modul „Intervencija policijskih službenika i kontrola njihovog postupanja“, policijskim službenicima su predstavljeni konkretni predmeti u kojima je vođen unutrašnji i disciplinski postupak protiv policijskih službenika koji su se pojavljivali u ulozi izvršioca nasilja u porodici ili disciplinski procesuiranih zbog nepravilnosti učinjenih prilikom dokumentovanja krivičnih i prekršajnih predmeta nasilja u porodici. Svrha navednog je bila direktno ukazivanje na posljedice po policijske službenike koje su izvjesne u predočenim ili sličnim slučajevima. Tokom diskusije, kao i kroz ankete, polaznici obuka su iznijeli konkretne primjere pozitivne i negativne komunikacija sa postupajućim tužiocima, te različitosti postupanja tužilaca, kao potrebu da policijski rukovodioci prođu istu ili sličnu obuku.

Tokom trajanja edukacija zapažena je izuzetna aktivnost polaznika edukacija, uključivanje u izlaganje, aktivan pristup, postavljanje pitanja, iznošenje primjera iz prakse čija grupna analiza od strane edukatora i polaznika doprinosi unapređenju postupanja u narednim sličnim situacijama. Tokom edukacija uočeno je primjetno kvalitetnije animiranje polaznika edukacija, što je vjerovatno posljedica iskustva stečenog na realizaciji projekta tokom 2016. godine a koji je podržan od strane Misije OSCE u BiH.

Zaključci i preporuke
Zaključci koji su od strane organizatora edukacija, odnosno Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ izvedeni na osnovu zapisničkih bilješki tokom svake edukacije ponaosob, analize sprovednog anketiranja policijskih službenika – polaznika obuke i izdvojenih mišljenja edukatora su sljedeće:

 1. Iako je članom 12 stav 4 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici predviđeno da o izvršenom nasilju policija odmah obavještava nadležnog tužioca i uz izvještaj dostavlja prikupljene dokaze i obavještenja o tome, predstavnici nekih OJT smatraju da o nasilju u porodici nema potrebe da se odmah obavještava tužilac, posebno kad su u pitanju kasni noćni sati, što kod postupajućih policijskih službenika stvara problem odgovornosti o tome da isti „sami sebi daju za pravo da sude o težini počinjenog nasilja i kvalifikovanja istog“;
 2. Gore navedena situacija dovodi i do problema prilikom lišenja slobode lica koje je počinilo nasilje u porodici – da li je razlog lišenja slobode prekršaj ili krivično djelo što dovodi do praktičnih problema – ako lice lišeno slobode zbog okolnosti koje ukazuju da će ponoviti prekršaj ili dovršiti pokušani prekršaj, policija ne može odmah privesti u sud, počinilac prekršaja se može zadržati najduže do 12 časova. Kad je u pitanju izvršenje krivičnog djela, lice lišeno slobode može se zadržati do 24 časa;
 3. Dakle problem je u nedostatku komunikacije između tužilaštva i policije, u smislu da policajci jednostavno ne znaju kada i u kojim situacijama treba da odmah zovu tužioce a kada ne. Prijedlog rješenja je sastanak šefova tužilaštva i policije, da se dogovori ujednačeno postupanje;
 4. Najveći problem policije je kvalifikovanje NuP kao KD ili prekršaja, zbog činjenice da je to u našem zakonodavstvu riješeno na takav način. Tu dilemu trebaju otkloniti tužilaštva i policija, odnosno tužilaštva treba da preciziraju policiji razlike između KD i prekršaja;
 5. Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, potpisanim protokolom subjekata zaštite, Pravilnicima i drugim podzakonskim aktima, jasno i precizno su definisane obaveze i uloge subjekata zaštite, između ostalih i pripadnika MUP-a RS od samog početka odnosno zaprimanja prijave do realizacije zaštitnih mjera. I pored navedenog a kroz realizovane seminare i obuke policijskih službenika, evidentno je različito postupanje koje se manifestuje od jedne do druge policijske uprave, odnosno od policijske stanice do policijske stanice različitih gradova;
 6. Kroz prisutnu ineterakciju sa polaznicima seminara (srednji i niži rukovodni kadar) uočava se neprincipijelnost u postupanju a koja se prvenstveno ogleda u sledećem: po prijavama nasilja u porodici negdje postupaju uniformisani policijski službenici a negdje kriminalistički inspektori, o zaprimljenoj prijavi i utvrđenim činjenicama negdje se obaviještava OJT a negdje ne obavještava telefonom već se isti obavještavaju podnošenjem izvještaja, policijski službenici samostalno vrše procjenu i donose odluke da li se radi o prekršaju ili krivičnom djelu, u skladu sa tim bez obaviještavanja tužilaštva podnose Zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka.

Preporuke koje su od strane organizatora edukacija, odnosno Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ izvedene na osnovu zapisničkih bilješki tokom svake edukacije ponaosob, analize sprovednog anketiranja policijskih službenika – polaznika obuke i izdvojenih mišljenja edukatora su sljedeće:

 1. Iz prisutne interakcije vidljivo je da policijski službenici žude za ovakvim vidovima obuka koje moraju imati elemente kontinuiranosti, gdje se istima pruža neograničena mogućnost razgovora sa tužiocima i drugim predavačima na seminaru u cilju neposrednog razjašnjenja nedoumica koje su imali u dosadašnjem radu i razmjenu iskustava koja je od neprocjenjivog značaja;
 2. Obavezno održati ili po potrebi održavati sastanke između glavnih tužilaca, šefova odjeljenja u tužilaštvima i rukovodnih radnika policijskih uprava, kako bi se u direktnoj koordinaciji razriješile nedoumice u postupanju policijskih službenika te formirala uniformna pravna praksa;
 3. Organizovati edukacije policijskih službenika po raznim linijama rada, gdje bi isključivi predavači bili tužioci iz nadležnih tužilaštava a koji inače najčešće postupaju po izvještajima koje podnose pojedine organizacione jedinice MUP-a (edukaciju za inspektore sa krvnih i seksualnih delikata da drže tužioci koji najčešće rade po tim predmetima i sl.);
 4. Organizovati i insistirati na obaveznom prisustvu policijskih službenika suđenjima koja se održavaju, naročito u situacijama kada je optužnica podignuta na osnovu izvještaja određene organizacione jedinice. Sve ovo je bitno kako bi policijski službenici u sudnicama mogli vidjeti gdje najčešće griješe i na koji način branioci napadaju njihov rad, kako bi kasnije preduprijedili takve ili slične greške;
  5. Podsticati neposredniju saradnju između tužilaca i policijskih inspektora u smislu iznalaženja mogućnosti da tužioci, što je češće moguće prisustvuju istražnim radnjama koje obavljaju policijski službenici po njihovim naredbama (npr. prisustvovanje prepoznavanjima lica i predmeta organizovanim u sjedištima policijskih uprava, saslušanjima svjedoka i uzimanjima izjava od osumnjičenih i slično) a sve kako bi tužioci na licu mjesta bili u mogućnosti da nadgledaju zakonitost i efikasnost provođenja pojedinih mjera te da sugerišu na koje načine da se popravi preduzimanje istih. Sve ovo bi bilo od velikog značaja u uspostavljanju jednake prakse u postupanju;
  6. Licima kojima se izreknu novčane kazne zbog prekršaja Nasilja u porodici, kada navedenu ne plate ista se evidentira u registru neplaćenih kazni i poslije pet godina se briše, tako da faktička sankcija izvršiocima za navedeni prekršaj bude nemogućnost registrovanja vozila, produženja vozačke dozvole itd. Da bi se ovo izbjeglo i da bi izrečena novčana sankcija postigla svoju svrhu treba predložiti izmjene zakonskih propisa u smislu da sudovi kod izricanja novčane kazne određuju rok u kojem je istu obavezno platiti uz prijetnju da će se ista nakon navedenog roka zamijeniti kaznom zatvora;
  7. S obzirom na činjenicu da nad izvršiocima prekršaja nasilja u porodici koji imaju prebivalište u Federaciji BiH a navedeni prekršaj izvrše na teritoriji Republike Srpske, nije moguće prinudno izvršiti novčanu kaznu jer to odbijaju nadležni organi FBiH, zbog neusklađenosti zakonskih propisa koji to ne dozvoljavaju u FBiH, potrebno je uputiti inicijativu nadležnim organima FBiH radi izmjene propisa kako bi navedeni problem bio prevaziđen.

Foto galerija

One ne trpe nasilje – nemoj ni ti

One ne trpe nasilje – nemoj ni ti

One ne trpe nasilje – nemoj ni ti

PODRŽAN OD STRANE F O N D A C I J E Z A O S N A Ž I V A Nj E Ž E N A U B I H, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

Tokom 2017. godine Udruženje „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, apliciralo je na pozivu Fondacije za osnaživanje žena BiH za učešće u edukativnom programu za nevladine organizacije fokusirane na rad sa marginalizovanim ženama u lokalnoj zajednici „Odnosi sa javnošću i inicijative u zajednici – od promocije do kampanje“ sa prijedlogom projekta jednodnevne uličn kampanje protiv nasilja u porodici pod nazivom „One ne trpe nasilje – nemoj ni ti“.

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom. 

Dana 27.03.2017. godine potpisan je projekat između Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ i Fondacije za osnaživanje žena u BiH „One ne trpe nasilje – nemoj ni ti“. 

O projektu

Projekat „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika rukovodilaca“ realizovan je dana 27.04.2017. godine u Banjoj Luci na način da su policijski službenici Policijske uprave Banja Luka muškog i ženskog pola zajedno sa predstavnicima Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ građanima dijelili promotivne mini-brošura na temu nasilja u porodici koje su prije toga pripremljene za ovaj projekat. U brošurama su navedeni oblici nasilja u porodici (prekršaj i krivično djelo), te zakonska obaveza prijavljivanja krivičnog djela u cilju upoznavanja građana sa istim, te njihovog animiranja da policiji prijave svako sazanje o nasilju u porodici.

Procjena potrebe za projektom

Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici (poglavlje III, članovima 12-17) predviđeno je osiguravanje da opšta javnost bude potpuno informisana o svim oblicima nasilja koje žene trpe, bilo da se radi o porodičnom ili nekim drugim vidovima nasilja. Članom 13. Konvencije posebno je naglašena uloga podizanja svijesti o nasilju nad ženama kroz redovno provođenje kampanja, odnosno podizanja svijesti na svim nivoima, uključujući policiju, u cilju razumijevanja šire javnosti o različitim manifestacijama svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom, njihovih posljedica po djecu i potrebi da se takvo nasilje spriječi.

Pored aktivne uloge nevladinih organizacija na prevenciji nasilja nad ženama Konvencija proširuje obavezu na širenje konkretnih informacija o dostupnim vladinim mjerama prevencije. To podrazumijeva masovnu distribuciju letaka ili postavljanje plakata s informacijama ili internetskih materijala sa informacijama o uslugama koje nude policija ili lokalna zajednica, informacije o kontaktima lokalnih, regionalnih ili nacionalnih službi kao što su telefonske linije za pomoć ili skloništa i mnoge druge. Policija dakle ima obavezu učešća u javnim kampanjama, publikovanju brošura i medijskih priloga za podizanje svijesti javnosti o oblicima nasilja nad ženama i porodičnog nasilja, kako samostalno, tako i u partnerstvu sa drugim akterima.

Cilj ovih kampanja treba da bude podizanje svijesti javnosti o potrebi prijavljivanja svake sumnje na nasilje nad ženama u bilo kojem obliku u cilju preventivnog djelovanja, kažnjavanja izvršilaca, smanjenja tzv. tamne brojke (slučajevi koji postoje ali nisu prijavljeni, odnosno skriveni su). Takođe, šira javnost i građani treba da budu upoznati o zakonskim odredbama, inkriminaciji određenih vrsta nasilja kao krivičnih djela ili prekršaja kao i obavezama postupanja, kako policije tako i drugih društvenih aktera u cilju sprečavanja nasilja nad ženama.

Ciljna grupa projekta

Ciljnu grupu čine svi građani koji imaju ili mogu imati saznanja o tome da je neko lice izloženo bilo kojem obliku nasilja u porodici.

Postignuti rezultati

Realizacijom ove i sličnih kampanja žrtve nasilja i građani se upoznaju sa oblicima nasilja nad ženama te zakonskom obavezom da je svaki građanin dužan da prijavi svako nasilje, odnosno svaku sumnju da je neka osoba žrtva bilo kojeg oblika nasilja.

Aktivnim učešćem policijskih službenika u ovakvim javnim kampanjama, građani, a posebno žrtve nasilja dodatno se osnažuju da svako saznanje ili svaku sumnju da je neko lice žrtva nasilja prijave policiji te tako djeluju na otkrivanje i sprečavanje nasilja. 

Poseban značaj ovakvih kampanja ima otkrivanje tzv. „tamne brojke“ nasilja – slučajeva koji postoje a koji nikad ranije nisu prijavljeni ni organima gonjenja niti bilo kojoj drugoj relevantnoj instituciji koja se bavi problematikom nasilja nad ženama.

Foto galerija

Nasilje u porodici – Edukacija policijskih službenika

Nasilje u porodici – Edukacija policijskih službenika

Nasilje u porodici – Edukacija policijskih službenika

PODRŽAN OD STRANE M I S I J E O S C E U B I H, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

Dana 10.03.2016. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ na poziv organizacije Misije OSCE u BiH održale su sastanak sa predstavnicima misije OSCE u BiH. Tom prilikom Udruženju „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ upućen je poziv na saradnju u vidu realizacije projekta koji bi obuhvatio edukaciju policijskih službenika MUP-a RS iz svih Centara javne bezbjednosti na temu nasilja u porodici. Mreži žena MUP RS ponuđena je podrška u realizaciji projekta koji bi obuhvatio edukaciju određenog broja policijskih službenika iz oblasti nasilja u porodici. 

Projektne aktivnosti obuhvatile bi angažovanje kompetentnih edukatora, organizaciju i održavanje edukacija za policijske službenike na temu nasilja u porodici na teritoriji svih CJB MUP-a RS. 

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom.

O projektu

Projekat „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ na području Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovan je u vremenskom periodu od 16. juna 2016. godine do 16. decembra 2016. godine za policijske službenike 6 Centara javne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i to: CJB Trebinje, Istočno Sarajevo, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Banja Luka.

Projekat „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ uključuje tri glavna modula sa evaluacijom kroz praktični dio: 

 1. Dokumentovanje i procesuiranje slučajeva nasilja u porodici;
 2. Intervencija policijskih službenika i kontrola njihovog postupanja;
 3. Specifičnosti komunikacije policijskih službenika sa žrtvama porodičnog nasilja – Kognitivne tehnike obavljanja razgovora sa žrtvom i izvršiocem nasilja u porodici

U skladu sa Projektom, edukatori za tri modula i to tužilac Tužilaštva BiH, predstavnik Jeidnice za profesionalne standarde MUP RS kao i pedagog – psiholog.

Svi troškovi koji su nastali realizacijom ovog projekta pokriveni su iz sredstava odobrenog granta. 

Procjena potrebe za projektom

U poređenju sa bilo kojom vrstom kriminaliteta ili prekršaja, nasilje u porodici ima specifičan uticaj i dalokosežne posljedice na buduće generacije i društvo u cjelini. Stoga da bi se razbilo destruktivno djelovanje ovih djela na širu društvenu zajednicu policija se mora permanentno usavršavati u ovoj oblasti. Zato ključni fokus obuke jeste na policijskim službenicima, posebno na policijskom znanju, vještinama i sposobnostima.

Ciljna grupa projekta

Ciljnu grupu čine policijski službenici koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici sa teritorije MUP RS.

Organizovanje edukacija za policijske službenike na teritoriji MUP RS

Edukacijama za policijske službenike na temu nasilja u porodici u okviru projekta „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ koji je sprovela „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ a koji je finansijski podržan od strane misije OSCE u BiH prisustvovalo je ukupno 72 policijska službenika (54 muškog i 18 ženskog pola) koji kroz svakodnevne poslove i zadatke postupaju u slučajevima nasilja u porodici, tužioci Okružnih javnih tužilaštava Banja Luka i Doboj i stručni saradnik tužioca Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina. 

Dana 15.07.2016. godine u hotelu „Nar“ u Trebinju održana je predmetna edukacija za policijske službenike CJB Trebinje. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika pripadnika CJB Trebinje (10 policijskih službenika muškog i 2 ženskog pola). 

Dana 19.08.2016. godine u hotelu „Board“ na Jahorini, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Istočno Sarajevo. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika pripadnika CJB Istočno Sarajevo (8 policijskih službenika muškog i 4 ženskog pola). 

Dana 14.10.2016. godine u pansionu „Ima dana“ u Bijeljini, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Bijeljina. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika pripadnika CJB Bijeljina (7 policijskih službenika muškog i 5 ženskog pola). 

Dana 07.11.2016. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Doboj. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (11 policijskih službenika muškoga i 1 ženskog pola). 

Dana 18.11.2016. godine u hotelu „Monument“ na Kozari, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Prijedor. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (10 policijskih službenika muškog i 2 ženskog pola). 

Dana 05.12.2016. godine u hotelu „Palas“ u Banjoj Luci, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike CJB Banja Luka. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (8 policijskih službenika muškog i 4 ženskog pola). Edukaciji je također prisustvovao i predstavnik Misije OSCE u BiH Joeri Maas. 

Postignuti rezultati

Metodološko povezivanje tretiranja problematike nasilja u porodici kroz tri aspekta dalo je željene rezultate u obukama realizovanim za potrebe centara javne bezbjednosti MUP RS jer su ankete pokazale da će senzibilizacija policijskih službenika prilikom saslušavanja žrtvi nasilja u porodici uticati na kvalitetnije dokumentovanje prekršaja i krivičnih djela nasilja u porodici (modul: „Specifičnosti komunikacije policijskih službenika sa žrtvama porodičnog nasilja – Kognitivne tehnike obavljanja razgovora sa žrtvom i izvršiocem nasilja u porodici“).

Najveća aktivnost polaznika zapažena je tokom realizacije modula „Dokumentovanje i procesuiranje slučajeva nasilja u porodici“ od strane tužioca koji je i tokom diskusije razjasnio nedoumice policijskih službenika vezane za prikupljanje dokaza potrebnih za podizanje optužnice, dalje postupanje policijskih službenika ukoliko tužilac donese naredbu o nesprovođenju ili obustavi istrage, kao i dokazivanje u prekršajnom postupku. Kroz modul „Intervencija policijskih službenika i kontrola njihovog postupanja“, policijskim službenicima su predstavljeni konkretni predmeti u kojima je vođen unutrašnji i disciplinski postupak protiv policijskih službenika koji su se pojavljivali u ulozi izvršilaca nasilja u porodici ili disciplinski procesuiranih zbog nepravilnosti učinjenih prilikom dokumentovanja krivičnih i prekršajnih predmeta nasilja u porodici. Svrha navednog je bila direktno ukazivanje na posljedice po policijske službenike koje su izvjesne u predočenim ili sličnim slučajevima. 

Nadalje, bitno je akcentirati da je posebnost obuke postignuta zbog ostvarivanja direktnog kontakta i razmjene podataka i mišljenja između policijskih službenika i tužioca, a nivo diskusije je značajno podignut u realizovanim edukacijama za pripadnike CJB Banja Luka, Doboj i Bijeljina zbog aktivnog učešća predstavnika Okružnih javnih tužilaštava.

Zaključci i preporuke

Preporuke koje su od strane organizatora edukacija, odnosno Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ izvedene na osnovu zapisničkih bilješki tokom svake edukacije ponaosob, analize sprovednog anketiranja policijskih službenika – polaznika obuke i izdvojenih mišljenja edukatora su sljedeće:

 1. S obzirom da je poseban doprinos projektu dalo učešće tužioca u ulozi predavača, kao i sudjelovanje tužilaca na edukacijama za policijske službenike CJB Banja Luka, Doboj i Bijeljina, policijski službenici su izrazili potrebu za dužim trajanjem edukacija, po mogućnosti dvodnevnim, ili naknadnim okruglim stolovima kako bi mogli izložiti problematiku u postupanju kod konkretnih, specifičnih predmeta nasilja u porodici, te dobiti konkretne upute i sugestije za postupanja u sličnim situacijama od tužilaca lično;
 2. Iskazano je stanovište da bi se ovom problematikom trebali baviti, odnosno da bi rad na ovoj problematici dodatno unaprijedilo formiranje posebnih odsjeka u okviru policijskih stanica koji bi se bavili problematikom krivičnih djela iz oblasti braka i porodice, te maloljetnicima kao žrtvama i izvršiocima krivičnih djela, budući da su ovi segmenti rada kroz policijsku praksu veoma usko povezani;
 3. Potencirana je stresnost rada policijskog službenika u slučajevima nasilja u porodici, posebno kad su žrtve djeca, kao i nedostatak psihologa s kojim bi policijski službenici bili u mogućnosti da obave razgovor. S tim u vezi, preporuka je da se za policijske službenike u policijskim stanicama koji se bave problematikom nasilja u porodici, posebno sa maloljetnicim žrtvama ovih krivičnih djela, obezbijedi barem periodično prisustvo psihologa (zaposlenog u MUP RS ili vaninstitucionalno angažovanog) sa kojim bi policijski službenici bili u mogućnosti da povremeno obave razgovor radi psihološkog rasterećenja u vezi sa zadacima i poslovima koje obavljaju;
 4. Predloženo je da se inicira da kaznena politika prema počiniocima krivičnih djela i prekršaja nasilja u porodici bude strožija. Nije utvrđeno na koji način i od koga bi ova inicijativa potekla; 
 5. Na preporuku tužioca edukatora da policijski službenici prate sudske procese, odnosno suđenja u predmetima u kojima su isti postupali, policijski službenici su se izjasnili da oni ne prate suđenja iz objektivnih razloga koji se uglavnom odnose na to da ih od strane sudova i tužilaštava ne obavještavaju kad su suđenja zakazana, zatim zbog nedostatka vremena, udaljenosti suda od policijskih stanica (nekad i po više desetina kilometara u jednom pravcu). S tim u vezi je i preporuka da se u narednom periodu iznađe način (putem sugestije u vidu dopisa i sl.) rukovodnim radnicima da u okviru svojih policijskih stanica razmotre mogućnost uvođenja prakse da se policijskim službenicima koji rade na predmetima nasilja u porodici omogući prisustvo suđenjima u ovim predmetima;
 6. U vezi sa prethodnom preporukom, na edukacijama je od strane policijskih službenika ukazivano i na probleme u zastupanju prekršajnih predmeta, posebno u pogledu potrebne stručnosti radnika koji zastupa zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. S tim u vezi preporuka je da se u policijskim stanicama odrede policijski službenici koji će se dodatno usavršiti i koji će na najbolji mogući način zastupati prekršajne predmete iz oblasti nasilja u porodici na sudovima;
 7. Policijski službenici svih Centara javne bezbjednosti u anketama su predložili da rukovodni radnici u policijskim stanicama obavezno trebaju proći ovakav vid obuke i da bi to u mnogome dalo rezultate kod efektnosti i efikasnosti u postupanju.

Foto galerija