PODRŽAN OD STRANE MINISTARSTVA PORODICE, OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRPSKE, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

Senzibilizacija i edukacija nastavno-pedagoškog kadra osnovnih škola u oblasti krivičnih djela protiv braka i porodice

Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“ je tokom septembra 2015. godine apliciralo na konkursu koji je raspisan od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Koncept Projekta osmislile su i izradile članice Mreže u skladu sa organizacijom i potrebama dijela MUP RS, odnosno teritorija CJB Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje. Projekat je od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske u potpunosti prihvaćen, te su Mreži žena MUP RS odobrena novčana sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti u trajanju od 6 mjeseci koje se odnose na: izradu brošure za ciljnu grupu – nastavno – pedagoški kadar u osnovnim školama te organizaciju i realizaciju edukacija. 

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom. 

Dana 11.11.2015. godine doneseno je Rješenje Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske kojim se odobrava isplata Udruženju „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ isplata sredstava na ime realizacije projekta „Senzibilizacija i edukacija nastavno-pedaškog kadra osnovnih škola u oblasti krivičnih djela protiv braka i porodice“.

 

O projektu

Projekat „Prevencija nasilja putem interneta kao oblik zaštite djevojčica osnovnoškolskog uzrasta od seksualne eksploatacije“ na području Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovan je u vremenskom periodu od 09. septembra 2016. godine do 28. februara 2017. godine. 

U skladu sa Projektom, angažovani su autori za izradu brošure za nastavno-pedagoški kadar osnovnih škola, pripremljena je i odštampana brošura, te je u okviru projekta realizovano ukupno 6 edukativnih radionica kojima je prisustvovalo ukupno 85 osoba – nastavno pedagoškog kadra u Osnovnim školama u sljedećim gradovima: Doboj, Trebinje, Ljubinje, Bileća i Rogatica.
Na održanim radionicama prisutnima kao i ostalom školskom kadru podijeljene su informativne brošure koje su sačinjene u okviru ovog projekta. 

Svi troškovi koji su nastali realizacijom ovog projekta pokriveni su iz sredstava odobrenog granta. 


Procjena potrebe za projektom

Grupa krivičnih djela protiv braka i porodice, prema Krivičnom zakonu RS obuhvata sljedeća krivična djela: dvobračnost, omogućavanje zaključenja nedozvoljenog braka, vanbračna zajednica sa maloljetnim licem, oduzimanje maloljetnog lica, promjena porodičnog stanja, zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, kršenje porodičnih obaveza i izbjegavanje davanja izdržavanja.

Prema navedenom vidljivo je da su najčešće potencijalne žrtve ovih krivičnih djela upravo djeca, a prema članu 221, stav 2 Zakona o krivičnom postupku RS, normirana je obaveza nastavnicima, vaspitačima i dr. da ukoliko saznaju ili ocijene da postoji sumnja da je maloljetno lice žrtva seksualnog, fizičkog ili nekog drugog zlostavljanja, o toj sumnji odmah obavijeste ovlašćeno službeno lice ili tužioca. Ali, i pored normirane obaveze, prema izvještajima OSCE-a u BiH nije podnesena nijedna prijava protiv navedenih za neprijavljivanje nasilja u porodici. Jedan od razloga neprijavljivanja, sasvim sigurno jeste i u nedovoljnoj informisanosti i edukovanosti nastavnika i pedagoga u ovoj oblasti.

Stoga, ovakav način edukacije može direktno uticati na sprečavanje i suzbijanje pobrojanih krivičnih djela protiv braka i porodice. 

Takođe, da bi se ostvario u krajnjoj liniji očekivani rezultat u sprečavanju i suzbijanju ovih krivičnih djela, potrebno je i na ovaj način ojačati saradnju između policije i školskih ustanova.

Grupa krivičnih djela protiv braka i porodice, prema Krivičnom zakonu RS obuhvata -sljedeća krivična djela: dvobračnost, omogućavanje zaključenja nedozvoljenog braka, vanbračna zajednica sa maloljetnim licem, oduzimanje maloljetnog lica, promjena porodičnog stanja, zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, kršenje porodičnih obaveza i izbjegavanje davanja izdržavanja.

Prema navedenom vidljivo je da su najčešće potencijalne žrtve ovih krivičnih djela upravo djeca, a prema članu 221, stav 2 Zakona o krivičnom postupku RS, normirana je obaveza nastavnicima, vaspitačima i dr. da ukoliko saznaju ili ocijene da postoji sumnja da je maloljetno lice žrtva seksualnog, fizičkog ili nekog drugog zlostavljanja, o toj sumnji odmah obavijeste ovlašćeno službeno lice ili tužioca. Ali, i pored normirane obaveze, prema izvještajima OSCE-a u BiH nije podnesena nijedna prijava protiv navedenih za neprijavljivanje nasilja u porodici. Jedan od razloga neprijavljivanja, sasvim sigurno jeste i u nedovoljnoj informisanosti i edukovanosti nastavnika i pedagoga u ovoj oblasti.

Stoga, ovakav način edukacije može direktno uticati na sprečavanje i suzbijanje pobrojanih krivičnih djela protiv braka i porodice. 

 

Ciljna grupa projekta

Ciljnu grupu čine nastavno-pedagoški kadar iz 6 osnovnih škola na teritoriji CJB Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje. 

Opšti cilj projekta je sprečavanje i suzbijanje krivičnih djela iz oblasti krivičnih djela protiv braka i porodice kroz senzibilizaciju i edukaciju nastavnika i pedagoga u osnovnim školama.

Specifični ciljevi projekta su: 

  1. Prepoznavanje vrsta i oblika krivičnih djela iz oblasti djela protiv braka i porodice od strane ciljne grupe;
  2. Promjena stavova kod ciljne grupe kroz usvajanje znanja i vještina na edukacijama;
  3. Osnaživanje ciljne grupe za prijavljivanje krivičnih djela organima gonjenja ukoliko uoče da su učenici ili članovi njihovih porodica žrtve;
  4. Zaštita djece – žrtava krivičnih djela iz oblasti braka i porodice kroz adekvatnu reakciju institucija i procesuiranje izvršilaca ovih krivičnih djela.

 

Organizovanje edukacije za nastavno pedagoški kadar u osnovnim školama na teritoriji CJB Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje

Edukativnim radionicama u okviru ovog projekta prisustvovalo je ukupno 85 osoba – nastavno pedagoškog kadra u Osnovnim školama u sljedećim gradovima: Doboj, Trebinje, Ljubinje, Bileća i Rogatica.

Distribuirano je ukupno 200 brošura koje su u okviru ovog projekta izrađene za potrebe realizacije projekta.

 

Zaključci i preporuke

Ciljevi projekta u potpusnosti su ostvareni. Zbog velikog interesovanja realizovan je veći broj radionica od onog koji je predviđen projektom, i veći broj nastavno-pedagoškog kadra je prisustvovao radionicama od broja koji je projektom bio predviđen.

Pored upoznavanja nastavno-pedagoškog kadra sa krivičnim djelima iz oblasti braka i porodice i načinima postupanja u slučaju da posumnjaju da je dijete žrtva istog, Osnovnim školama u kojima je projekat realizovan podijeljene su informativne brošure, tako da će i ostali nastavno-pedagopki kadar koji nije prisustvovao radionicama biti u prilici da se upozna sa ovom problematikom.

Pored ovoga, uspostavljen je kontakt i očekujemo razvijanje bolje saradnje između pripadnika policije i Osnovnih škola u kojima je projekat realizovan, a što treba da rezultira boljom krivično-pravnom zaštitom djece i maloljetnika, posebno u situacijama kad postoji sumnja da su isti žrtve ili svjedoci nekog od krivičnih djela.

Sadržaj