PODRŽAN OD STRANE FONDACIJE ZA OSNAŽIVANjE ŽENA U BIH, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

One ne trpe nasilje – nemoj ni ti

Tokom 2017. godine Udruženje „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, apliciralo je na pozivu Fondacije za osnaživanje žena BiH za učešće u edukativnom programu za nevladine organizacije fokusirane na rad sa marginalizovanim ženama u lokalnoj zajednici „Odnosi sa javnošću i inicijative u zajednici – od promocije do kampanje“ sa prijedlogom projekta jednodnevne uličn kampanje protiv nasilja u porodici pod nazivom „One ne trpe nasilje – nemoj ni ti“.

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom. 

Dana 27.03.2017. godine potpisan je projekat između Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ i Fondacije za osnaživanje žena u BiH „One ne trpe nasilje – nemoj ni ti“. 

 

O projektu

Projekat „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika rukovodilaca“ realizovan je dana 27.04.2017. godine u Banjoj Luci na način da su policijski službenici Policijske uprave Banja Luka muškog i ženskog pola zajedno sa predstavnicima Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ građanima dijelili promotivne mini-brošura na temu nasilja u porodici koje su prije toga pripremljene za ovaj projekat. U brošurama su navedeni oblici nasilja u porodici (prekršaj i krivično djelo), te zakonska obaveza prijavljivanja krivičnog djela u cilju upoznavanja građana sa istim, te njihovog animiranja da policiji prijave svako sazanje o nasilju u porodici.

Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici (poglavlje III, članovima 12-17) predviđeno je osiguravanje da opšta javnost bude potpuno informisana o svim oblicima nasilja koje žene trpe, bilo da se radi o porodičnom ili nekim drugim vidovima nasilja. Članom 13. Konvencije posebno je naglašena uloga podizanja svijesti o nasilju nad ženama kroz redovno provođenje kampanja, odnosno podizanja svijesti na svim nivoima, uključujući policiju, u cilju razumijevanja šire javnosti o različitim manifestacijama svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom, njihovih posljedica po djecu i potrebi da se takvo nasilje spriječi.

Pored aktivne uloge nevladinih organizacija na prevenciji nasilja nad ženama Konvencija proširuje obavezu na širenje konkretnih informacija o dostupnim vladinim mjerama prevencije. To podrazumijeva masovnu distribuciju letaka ili postavljanje plakata s informacijama ili internetskih materijala sa informacijama o uslugama koje nude policija ili lokalna zajednica, informacije o kontaktima lokalnih, regionalnih ili nacionalnih službi kao što su telefonske linije za pomoć ili skloništa i mnoge druge. Policija dakle ima obavezu učešća u javnim kampanjama, publikovanju brošura i medijskih priloga za podizanje svijesti javnosti o oblicima nasilja nad ženama i porodičnog nasilja, kako samostalno, tako i u partnerstvu sa drugim akterima.

Cilj ovih kampanja treba da bude podizanje svijesti javnosti o potrebi prijavljivanja svake sumnje na nasilje nad ženama u bilo kojem obliku u cilju preventivnog djelovanja, kažnjavanja izvršilaca, smanjenja tzv. tamne brojke (slučajevi koji postoje ali nisu prijavljeni, odnosno skriveni su). Takođe, šira javnost i građani treba da budu upoznati o zakonskim odredbama, inkriminaciji određenih vrsta nasilja kao krivičnih djela ili prekršaja kao i obavezama postupanja, kako policije tako i drugih društvenih aktera u cilju sprečavanja nasilja nad ženama.

Ciljnu grupu čine svi građani koji imaju ili mogu imati saznanja o tome da je neko lice izloženo bilo kojem obliku nasilja u porodici.

Realizacijom ove i sličnih kampanja žrtve nasilja i građani se upoznaju sa oblicima nasilja nad ženama te zakonskom obavezom da je svaki građanin dužan da prijavi svako nasilje, odnosno svaku sumnju da je neka osoba žrtva bilo kojeg oblika nasilja.

Aktivnim učešćem policijskih službenika u ovakvim javnim kampanjama, građani, a posebno žrtve nasilja dodatno se osnažuju da svako saznanje ili svaku sumnju da je neko lice žrtva nasilja prijave policiji te tako djeluju na otkrivanje i sprečavanje nasilja. 

Poseban značaj ovakvih kampanja ima otkrivanje tzv. „tamne brojke“ nasilja – slučajeva koji postoje a koji nikad ranije nisu prijavljeni ni organima gonjenja niti bilo kojoj drugoj relevantnoj instituciji koja se bavi problematikom nasilja nad ženama.