PODRŽAN OD STRANE M I S I J E O S C E U B I H, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

Nasilje u porodici i rodno zasnovana krivična djela putem društvenih mreža– Edukacija policijskih službenika

Tokom 2016. i 2017. godine uz saglasnost Ministra unutrašnjih poslova i uz finansijsku podršku Misije OEBS u BiH koja je ponuđena Udruženju „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, realizovani je projekti „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika“ i „Nasilje u porodici – edukacija policijskih službenika rukovodilaca“. Ovim projektom realizovano je 12 edukacija na teritoriji svih CJB, a edukaciju je prošlo ukupno 144 policijska službenika.

Analiza evaluacionih upitnika, kao i izvještaja nakon realizovanog projekta, pokazala je da su navedeni projekti veoma dobro prihvaćeni i ocijenjen, kako od strane policijskih službenika – polaznika edukacija, tako i edukatora (predstavici MUP RS i Tužilaštva), te od strane donatora – Misije OEBS u BiH. Kao rezultat kvalitetne implementacije projekta, od strane predstavnika Misije OSCE u BiH Udruženju je ponuđen nastavak saradnje i tokom 2018. godine u vidu sličnih edukacija za policijske službenike teritoriji RS.

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom.

 

O PROJEKTU

Projekat „Nasilje u porodici-obuka policijskih službenika i rodno zasnovana krivična djela-obuka policijskih službenika“ realizovan je kroz šest edukacija, u periodu od 20.03. do 20.11.2018. godine za policijske službenike svih 10 policijskih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.Projekat „Nasilje u porodici i rodno zasnovana krivična djela-obuka policijskih službenika“ uključivala je četiri glavna modula sa evaluacijom kroz praktični dio:

  1. Dokumentovanje i procesuiranje slučajeva nasilja u porodici;
  2. Intervencija policijskih službenika i kontrola njihovog postupanja;
  3. Specifičnosti komunikacije policijskih službenika sa žrtvama porodičnog nasilja – Kognitivne tehnike obavljanja razgovora sa žrtvom i izvršiocem nasilja u porodici i
  4. Zaprimanje prijava i istrage rodno zasnovanih djela putem društvenih mreža.

Program se sastojao od 9 časova tokom jednog radnog dana obuke, što je prošireno u odnosu na programe prethodne dvije godine uzimajući u obzir dodavanje četvrtog modula.

 

PROCJENA POTREBE ZA PROJEKTOM

U poređenju sa bilo kojom vrstom kriminaliteta ili prekršaja, nasilje u porodici ima specifičan uticaj i dalokosežne posljedice na buduće generacije i društvo u cjelini. Ekspanzija društvenih mreža kao komunikacionih kanala daje prostor za izvršavanje krivičnih djela i prekršaja na jedan novi, specifičan način koji posebno pogađa djecu i maloljetnike. Stoga da bi se razbilo destruktivno djelovanje ovih djela na širu društvenu zajednicu policija se mora permanentno usavršavati u ovoj oblasti. Zato ključni fokus obuke jeste na policijskim službenicima, posebno na policijskom znanju, vještinama i sposobnostima.

 

CILjNA GRUPA PROJEKTA

Ciljnu grupu čine policijski službenici koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici sa teritorije MUP RS.

 

ORGANIZOVANjE EDUKACIJA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE

Kroz šest edukacija za policijske službenike  u okviru projekta „Nasilje u porodici i rodno zasnovana krivična djela-obuka policijskih službenika MUP RS“ koji je sprovela „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ a koji je finansijski podržan od strane Misije OEBS-a u BiH prisustvovalo je ukupno 69 policijskih službenika (51 muškog i 18 ženskog pola) koji kroz svakodnevne poslove i zadatke postupaju u slučajevima nasilja u porodici i rodno zasnovanih krivičnih djela.

Dana 23.03.2018. godine u hotelu „SL Industry“ u Trebinju održana je edukacija za policijske službenike Policijske uprave Trebinje. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (9 policijskih službenika muškog i 3 ženskog pola). Predavači su bili pripadnici MUP RS i tužilaštva.

Dana 27.04.2018. godine u hotelu „Board“ na Jahorini, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike Policijske uprave Istočno Sarajevo i Foča. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (8 policijskih službenika muškog i 4 ženskog pola). Edukaciju su održali pripadnici MUP RS i tužilaštva.

Dana 22.06.2018. godine u motelu „Novak“ u Zvorniku, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike Policijske uprave Zvornik i Bijeljina. Obuci je prisustvovalo 11 policijskih službenika (10 policijskih službenika muškog i 1 ženskog pola). Edukaciji je takođe prisustvovala i predstavnica Misije OEBS-a u BiH Elmaja Bavčić.

Dana 31.08.2018. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike Policijske uprave Doboj. Obuci je prisustvovalo 10 policijskih službenika (7 policijskih službenika muškog i 3 ženskog pola).

Dana 24.09.2018. godine u hotelu „Monument“ na Kozari, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike Policijskih uprava Prijedor i Gradiška. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (7 policijskih službenika muškog i 5 ženskog pola).

Dana 29.10.2018. godine u hotelu „Vidović“ u Banjoj Luci, u okviru istog projekta održana je edukacija za policijske službenike pripadnike Policijskih uprava Banja Luka i Mrkonjić Grad. Obuci je prisustvovalo 12 policijskih službenika (10 policijskih službenika muškog i 2 ženskog pola).

 

POSTIGNUTI REZULTATI

Što se tiče evaluacije edukacija, prvenstveno je potrebno naglasiti da je izbor modula uticao da se postigne puna svrha edukacija, te se može potvrditi da je cilj projekta ostvaren u potpunosti. Teme koje su predavači izlagali nadovezivale su se jedna na drugu a novi modul koji se odnosi na problematiku nasilja u porodici i rodno zasnovanih krivičnih djela putem društvenih mreža sa kojim se policijski službenici susreću u praksi je upotpunio tu cjelinu.

Jedan od zaključaka sa svih održanih edukacija, u kontekstu interakcije, aktivnosti učesnika i prezentacije znanja i vještina od strane edukatora jeste visok nivo profesionalizma i otvorenosti za rješavanje problematike kompleksnosti postupanja u konkretnim krivičnim i prekršajnim predmetima.

Takođe, anketirani policijski službenici su se u stoprocentnom broju izjasnili da je izborom modula, odnosno tema, postignut efekat.

Metodološko povezivanje tretiranja problematike nasilja u porodici i ronozasnovanog nasilja putem društvenih mreža i interneta, dalo je željene rezultate u obukama realizovanim za potrebe policijskih uprava MUP RS, posebno mladim kadrovima koji su tokom osnovne policijske obuke na Policijskoj akademiji dobili osnovna znanja i vještine o suzbijanju i sprečavanju nasilja u porodici i skromna znanja i vještine o istragama rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža koje je u ekspanziji sa razvojem informacionih tehnologija.

Kao i prethodne dvije godine naglašena je posebnost ovakvog vida obuke zbog ostvarivanja direktnog kontakta i razmjene podataka i mišljenja između policijskih službenika i tužilaca, kao i predstvaljanja i razvoja diskusije po konkretnim krivičnim predmetima.

Kroz četvrti modul polaznici obuka upoznati su sa zloupotrebama i međunarodnim policijskim akcijama suzbijanja organizovanih kriminalnih grupa i krivičnih djela na štetu žena i djece, kao i istragama sprovedenim od strane domaćih policijskih agencija. Predavač je ciljno poentirao specifičnosti istraga tih krivičnih djela i elemente zaštite žrtvi i svjedoka tokom sudskih postupaka.

Prema popunjenim anketama, polaznici obuka su istakli usvojena znanja i vještine s obzirom da se radi o problematici koja zahtijeva stalno praćenje zloupotreba informacionih tehnologija i primjenu novih znanja u istragama.

Novina i rezultat edukacija su svakako elementi prevencije nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja kroz praćenje komunikacije potencijalnih žrtvi i nasilnika putem društvenih mreža. Navedena problematika prema zaključcima tokom diskusija usmjerena je i na potrebu ojačavanja saradnje sa tužiocima, ali sudijama odjeljenja za prekršaje.

 

ZAKLjUČCI I PREPORUKE

Istaknuta je potreba nastavka daljih edukacija sa posebnim akcentom na potrebu većeg broja ovih edukacija za potrebe rukovodnog kadra, ali i eventualnim okruglim stolovima sa predstavnicima drugih relevantnih faktora koji postupaju u predmetnim slučajevima.

 Tokom diskusije, kao i kroz ankete, ali i prethodne obuke polaznici obuka su iznijeli konkretne primjere pozitivne i negativne komunikacija sa postupajućim tužiocima, te različitosti postupanja tužilaca u sličnim situacijama.

Kao i u prethodna dva projekta, ponovo su predložene obuke za veći broj rukovodilaca.

 Zaključci diskusija su da je neophodno analizu po pitanju malog broja izrečenih hitnih mjera zaštite i mjera bezbjednosti, kao i analize različitosti načina postupanja u policijskim upravama.

 Ponovna preporuka je ojačavanje saradnje sa pravosudnim institucijama

 

 

Sadržaj