Podržan od strane Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, realizovan od strane Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON

Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža

O Projektu

Projekat „Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža“ realizovan je u vremenskom periodu od 31.12.2019. godine do 31.07.2020. godine.
Prije početka edukacija koncipirani su ulazni i izlazni testovi za potrebe polaznika edukacija, odnosno kao alati za mjerenje kako stavova, tako i usvojenih znanja i vještina tokom edukacije.
Teme koje obrađivane na predmetnoj edukaciji su sljedeće:

– „Dokumentovanje i procesuiranje slučajeva nasilja u porodici“;
– „Intervencija policijskih službenika i kontrola njihovog postupanja u predmetima rodno zasnovanog nasilja“;
– „Zaprimanje prijava i istrage rodnozasnovanih krivičnih djela putem društvenih mreža“.

Ciljna grupa projekta su polciijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ukupno 45 policijskih službenika ovog Ministarstva je pohađalo obuku kroz ovaj projekat – od toga 38 polaznica ženskog pola i 7 polaznika muškog pola.

Projektna dinamika

Edukacije su realizovane prema sljedećoj dinamici:

  • Dana 03.03.2020. godine u hotelu „Bosna“ u Banjaluci realizovana je edukacija za policijske službenike Policijskih uprava Banja Luka i Policijske uprave Mrkonjić Grad, a istu je pohađalo 15 polaznika – policijskih službenika;
  • Dana 22.06.2020. godine u hotelu „Hajdučke vode“ u Tesliću realizovana je edukacija za policijske službenike Policijskih uprava Doboj i Prijedor, a istu je pohađalo 15 polaznika – policijskih službenika;
  • Dana 10.07.2020. godine u hotelu „Board“ na Jahorini realizovana je edukacija za policijske službenike Policijskih uprava Istočno Sarajevo i Foča, a istu je pohađalo 15 polaznika – policijskih službenika;

Ciljevi projekta

Na osnosu analize ulaznih i izlaznih testova zaključeno je da je obuka ocijenjena kao veoma dobra, takođe, veoma visoko su ocijenjeni izbor tema i predavača, te se može zaključiti da je cilj obuke u potpunosti ostvaren kao i da su definisani projektni zadaci uspješno realizovani. Od strane polaznika edukacije izražena je potreba za daljim usavršavanjem policijskih službenika u oblasti rodnozasnovanog nasilja putem društvenih mreža, kao i adekvatnog dokumentovanja ovih krivičnih djela.

Sadržaj