O nama

Mreža žena MUP RS-RS WPON

Asocijacija šefova policija Jugoistočne Evrope (SEPCA) pokrenula je 2008. godine inicijativu za uspostavljanje Mreže žena policajaca Jugoistočne Evrope (WPON), čiji će ciljevi biti promovisanje i primjena principa rodne ravnopravnosti i demokratičnosti u obavljanju policijskih poslova u policijskim službama. Asocijacija šefova policija Jugoistočne Evrope (SEPCA) pokrenula je 2008. godine inicijativu za uspostavljanje Mreže žena policajaca Jugoistočne Evrope (WPON), čiji će ciljevi biti promovisanje i primjena principa rodne ravnopravnosti i demokratičnosti u obavljanju policijskih poslova u policijskim službama.

Mreža žena policajaca Jugoistočne Evrope uspostavljena je u oktobru 2010. godine nominovanjem po 2 predstavnice od strane 9 policijskih službi iz 8 zemalja regiona u Skupštinu WPON, te izborom Izvršnog odbora WPON. Policijske službe koje čine WPON su Albanija, Bosna i Hercegovina (Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine), Bugraska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Srbija i Crna Gora.

Predviđeno je da sve policijske službe, članice WPON formiraju Mreže žena policajaca na nacionalnom nivou.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (BiH) je tokom 2011. godine pristupilo formiranju Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Punu podršku ovim aktivnostima dali su Ministar unutrašnjih poslova i direktor Policije RS. Osnivačka skupština održana je 31.05.2011. godine i na njoj su izabrani organi rukovođenja (Skupština Udruženja, Upravni i Nadzorni odbor), a Udruženje Mreža žena MUP RS – RS WPON zvanično je registrovano kao udruženje građana u septembru 2011. godine u Osnovnom sudu u Banjoj Luci i to je prvo udruženje ove vrste formirano u regionu jugoistočne Evrope. Udruženje ima svoj logo, statut, pečat i žiro račun.

Skupštinu udruženja čine predstavnice svih osnovnih organizacionih jedinica Ministarstva. Broj članica Skupštine iz organizacionih jedinica uslovljen je veličinom i brojem zaposlenih u osnovnoj organizacionoj jedinici. Članice Skupštine udruženja imaju obavezu da koordiniraju aktivnostima na nivou osnovnih organzacionih jedinica čije su predstavnice, te da informišu sve članice Udruženja o aktivnostima koje se provode.

Upravni i Nadzorni odbor su formirani tako da članice dolaze iz različitih organizacionih jedinica koje pokrivaju cijelu teritoriju Republike Srpske. Upravni odbor odlučuje o svim pitanjima vezanim za rad i aktivnosti Mreže, dok nadzorni odbor vrši kontrolu poslovanja Udruženja i kontroliše rad Upravnog odbora.

Članstvo u udruženju je dobrovoljno a članica Udruženja može postati svaka žena zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske koja potpiše pristupnicu i plati simboličnu mjesečnu članarinu.

Ciljevi

 • Promovisanje i primjena principa rodne ravnopravnosti i demokratičnosti u obavljanju policijskih poslova u policijskim službama,
 • Strateški pristupu prijema žena u policiju,
 • Pitanje obrazovanja i obuke, te razvoja karijere,
 • Promocija rezultata rada, kako policijskih službenika, tako i ostalih zaposlenih u MUP RS.

Misija

Udruženje Mreža žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – RS WPON posvećeno je afirmaciji žena u policijskim strukturama i osnaživanju žena u borbi protiv rodnozasnovanog nasilja.

Vizija

Aktivno učešće u izgradnji rodnoravnopravne policijske organizacije u kojem žena može realizovati svoje potencijale i uspostavljanje sistema preventivnih mjera u borbi protiv rodnozasnovanog nasilja i zaštiti ranjivih grupa sa posebnim akcentom na žene i djecu.

Zadaci i djelatnost

Udruživanje žena zaposlenih u Ministarstvu u cilju poboljšanja njihove uloge i položaja u okviru Ministarstva u skladu sa ciljevima;

 • Podizanje svijesti žena i muškaraca u Ministarstvu o rodnoj ravnopravnosti;
 • Zagovaranje rodno osjetljivog obrazovanja i obuke za zaposlene u Ministarstvu;
 • Pružanje savjeta ženama zaposlenim u Ministarstvu na temu pitanja važnih za njihov položaj i rodnu ravnopravnost;
 • Razmjena iskustava i informacija sa istim i sličnim udruženjima, vladinim i nevladinim sektorom;
 • Saradnja sa nadležnim institucijama, organima i organizacijama, nevladinim i međunarodnim organizacijama u vezi pitanja položaja žena u oblasti bezbjednosti;
 • Stručno usavršavanje članova kroz razmjenu informacija i drugih vrsta dodatnog obrazovanja i obuka;
 • Razmjena informacija među članovima Udruženja na temu položaja žena u Ministarstvu i rodnih pitanja vezanih za njihov rad;
 • Sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja prema ženama, djeci i drugim osjetljivim kategorijama;
 • Istraživanje položaja, uloge i statusa žena i djece u društvu;
 • Prevencija i borba protiv alkoholizma, narkomanije, zloupotrebe putem društvenih mreža te ostalih društveno neprihvatljivih oblika ponašanja na štetu žena, djece i ostalih ranjivih kategorija;
 • Provođenje projekata, organizacija seminara, sastanaka, okruglih stolova, konferencija radi ostvarivanja ciljeva, zadataka i djelatnosti rada Udruženja;
 • Izdavanje knjiga, brošura, priručnika, stručne literature i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja u skladu sa zakonom;
 • Informisanje unutar Ministarstva, kao i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja,
 • Kao i druga pitanja bitna za organizovanje rada, razvoj i promociju Udruženja.