Konferencija Mreže žena MUP RS – RS WPON 2012

Konferencija Mreže žena MUP RS – RS WPON 2012

Dana 10.12.2012. godine u prostorijama Administrativnog centra Vlade RS održana je prva međunarodna godišnja konferencija Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ sa svrhom promocije Mreže te promocije smjernica za rodno osjetljivu policijsku praksu koje su razvijene u okviru Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope (WPON) a u čijoj izradi su aktivno učestvovale predstavnice MUP RS i Mreže žena MUP RS.

Na Svečanom otvaranju Konferencije prisutnim učesnicima/učesnicama obratili su se Indira Rogić, predsjednica Skupštine Mreže žena MUP RS-RS WPON, Stanislav Čađo, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Njena ekselencija Vibeke Lilloe, ambasadorka, Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.

Izlagači na Konferenciji bili su predsjednica Međunarodnog udruženja žena u policiji (IAWP) Jane Townsley, predsjednica Evropske mreže žena u policiji (ENP) Anita Wieman, predsjednica Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope /WPON/ i predsjednica Upravnog odbora Mreže žena MUP RS Sanja Sumonja i članica Sekretarijata WPON Bojana Balon. Učesnici na Konferenciji bili su predstavnici/ce WPON-a iz regiona (MUP Srbije, MUP Crne Gore i MUP R. Hrvatske), predstavnice WPON FBiH MUP-a, predstavnici/ce relevantnih organizacija i institucija, te međunarodnih organizacija u RS i BiH, koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti (UNDP, OSCE, ICITAP, Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, Gender centar Vlade RS, Agencija za ravnopravnost polova BiH, Ministarstvo bezbjednosti BiH), predstavnici/ce nevladinih organizacija koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, kao i predstavnici/ce Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/Association-Network-of-Women-in-the-Ministry-of-Interior-of-Republic-of-Srpska-BiH-Holds-its-First-Annual-Conference/

 

Godišnji sastanak Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON), Bugarska

Godišnji sastanak Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON), Bugarska

U vremenskom periodu od 11-12.11.2012. godine odran je treći godišnji sastanak Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON) na kojem su učestvovale predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON. Cilj ovog sastanka bio je da se razmotri sporovođenje plana WPON za 2012. godinu, razvijanje plana rada WPON za 2013. godinu, izbor Izvršnog odbora WPON za 2013. godinu te omogućavanje razmjene informacija među članicama WPON o rodnim pitanjima, kao i učenje iz iskustva Evropske mreže žena u policiji.

Sastanku su prisustvovale predstavnice 9 policijskih službi iz zemalja Regiona jugoistočne Evrope (Albanija, BiH – Federacja BiH i Republika Srpska), Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija, kao i predstavnici međunarodnih organizacija – SEPCA i UNDP.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/The-3rd-Annual-Meeting-of-WPON/

Trening Žene ženama

Trening Žene ženama

U vremenskom periodu 22-23.10.2012. godine predstavnica Udruženja „mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je kao edukator na treningu za profesinalke/ce – subjekte zaštite koji je u organizaciji Udruženja Žene ženama u partnerstvu sa Komisijom za ravnopravnost polova Opštine Istočna Ilidža i u saradnji sa Gender Centrom Republike Srpske i Mrežom žena MUP-a Republike Srpske održan u Istočnom Sarajevu.

Trening je organizovan u okviru projekta kojem je cilj da se značajnihe utiče na poboljšanje kvaliteta života žena žrtava kako porodičnog, tako i ostalih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Trka za život

Trka za život

Dana 29.09.2012 godine na poziv predstavnika Udruženja žena „Iskra“, predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ prisustvovale su manifestaciji Race for the cure – Trka/šetnja za ozdravljenje koja je održana u Vilsonovom šetalištu u Sarajevu.

Cilj navedene manifestacije je podizanje svijesti o karcinomu dojke i promovisanje ranog otkrivanja bolesti.

Konferencija „Udruživanje u svrhu promjena – udruženja žena i bezbjednosni sektor“, Brisel

Konferencija „Udruživanje u svrhu promjena – udruženja žena i bezbjednosni sektor“, Brisel

U vremenskom periodu od 23.-27.09.2012. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je na konferenciji „Udruživanje u svrhu promjena – udruženja žena i bezbjednosni sektor“ koja je održana u Briselu, Kraljevina Belgija. Konferenciji je prisustvovalo oko 30 policijskih službenica iz nekoliko zemalja širom svijeta. Na konferenciji su diskutovana pitanja udruživanja žena zaposlenih u policijskim strukturama, uloge ženskih asocijacija te integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti u bezbjednosnom sektoru.

Predstavnica Mreže žena MUP RS je tokom panel diskusije koja se odnosila na promociju udruženja žena unutar policije, organizaciju, komunikaciju, rukovođenje i finansiranje udruženja žena unutar policijskih službi, održala prezentaciju na temu formiranja Mreže žena MUP RS – RS WPON. Tokom prezentacije izložila je prikaz organizacine šeme MUP RS te organe upravljanja Mreže žena MUP RS – RS WPON, način komunikacije unutar Mreže, aktivnosti te aktivnosti planirane za naredni period.

Više informacija na http://www.seesac.org/News-Gender-in-Security-Sector/WPON-Experience-Shared-as-an-Example-of-a-Good-Practice-in-Association-Building/

50. godišnja konferencija Međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP)

50. godišnja konferencija Međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP)

U vremenskom periodu od 07.-15.09.2012. godine po zaprimljenom pozivu od strane IAWP, članica Udruženja „Mreža žena MUP RS“ i predsjedavajuća Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON), Sanja Sumonja prisustvovala je 50. godišnjoj konferenciji Međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP) koja je održana u gradu St. John`s, Newfoundland and Labrador, Kanada. Konferenciji je prisustvovalo oko 700 policijskih službenica iz 54 zemlje svijeta.

Dana 09.09.2012. godine održana je parada nacija na kojoj je ista ispod zastave Republike Srpske u svečanoj uniformi učestvovala kao predstavnica MUP-a Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine.

Na ovoj konferenciji predstavnica MUP RS i Mreže žena MUP RS učestvovala je kao izlagač na panel diskusiji, odnosno za učesnike konferencije je održala prezentaciju na temu različitosti i uključivanja većeg žena te značaja i uloge žena u policijskim službama širom svijeta. Tokom prezentacije prisutnima je izložila Smjernice za rodno osjetljivu policijsku praksu koje su razvijene u okviru WPON.

Više infomacija na http://www.seesac.org/News_1/WPON-Executive-Committee-Chair-presents-the-Guidelines-for-Gender-Sensitive-Policing-Practice-at-International-Association-of-Women-Police-Annual-Conference-in-Newfoundland-Canada/

Federalna mreža

Federalna mreža

08U periodu od 04-06.07.2012 godine u Sarajevu u Hotelu „Astra Garni“ održan je sastanak članica Udruženja “Mreža žena policajaca” u saradnji sa SEESAC/UNDP.

Istom prilikom održan je seminar pod nazivom “Rodna pitanja u oblasti sigurnosti”, na kojem su kao gosti prisustvovale predstavnice 1208Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

Udruženje žena sudija

Udruženje žena sudija

Dana 23.06.2012. godine predstavnica Mreže žena MUP RS i predsjedavajuća Mreže žena MUP RS učestvovala je kao predavač na sesiji “Introduction to advocacy and the power of women’s advocacy” na radionici “Izgradnja kapaciteta Udruženja žena sudija Bosne i Hercegovine u oblasti zagovaranja”. Ova radionica je održana u hotelu Blanka na Vlašiću, a organizovana je od strane Atlantske inicijative i DCAF u saradnji sa Udruženjem žena sudija u BiH.

Nakon izlaganja uslijedila je diskusija u kojoj su učesnice radionice pokazale veliku zainteresovanost za aktivnosti Mreže žena MUP RS i WPON. Formiranje i postojanje WPON-a kao i Mreže žena MUP RS veoma je pozitivno ocijenjeno od strane učesnika radionice, kao značajan korak u ostvarivanju principa rodne ravnopravnosti u policijskim službama.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/WPON-Chair-Shares-Experience-and-Results-of-WPON-with-the-Association-of-Women-Judges-in-BiH/

RS WPON u Holandiji

RS WPON u Holandiji

U vremenskom periodu 05-08.06.2012. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ boravile su u studijskoj posjeti MUP-u Kraljevine Holandije i Evropskoj mreži žena u policiji (ENP) na temu „Žene u policiji“.

Cilj ove posjete bio je upoznavanje sa evropskim zakonodavstvom na ovu temu, pravilima i procedurama u slučajevima polne diskriminacije, regrutovanjem i integracijom žena u agencije za prvođenje zakona, ulogom asocijacija i mreža žena u policiji i saradnjom sa nevladinim organizacijama.

Studijska posjeta je organizovana u okviru TAIEX programa (instrument Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija).

Kampanja “One su uspjele, postani i ti dio tima”

Kampanja “One su uspjele, postani i ti dio tima”

Dana 17.05.2012. godine predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON u saradnji sa portparolom MUP RS i Upravom za policijsko obrazovanje u srednjoj Poljoprivrednoj školi u Banjoj Luci održale su tribinu za učenice drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole o značaju i ulozi žena u policiji.

Tribina je održana u sklopu kampanje koju je pokrenula Mreža žena MUP RS – RS WPON na teritoriji Republike Srpske a kojom se nastoji animirati što veći broj djevojaka da se prijave te konkurišu za upis na Visoku školu unutrašnjih poslova i Policijsku akademiju.

Slične tribine će se održati na teritoriji više opština u Republici Srpskoj u cilju povećanja broja prijavljenih djevojaka za upis na Visoku školu unutrašnjih poslova i Policijsku akademiju.

Zlatibor 2012.

Zlatibor 2012.

Dana 08. – 09. maja 2012, INDP/SEESAC, DCAF, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i SEPCA (Asocijacija šefova policija jugoitočne Evrope) organizovali su obuku na temu zagovaranja za članice Savjeta WPON-a. Obuka je organizovana na Zlatiboru, Republika Srbija. Osnovni cilj ovog seminara je bio jačanje kapaciteta članica Savjeta da zagovaraju rodnu ravnopravnost u okviru svojih policijskih službi.

Navedenoj obuci prisustvovale su dvije predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/WPON-Strengthen-Capacity-to-Advocate-More-Effectively-for-Gender-Equality-within-the-Police-Services/

Bečići, april 2012.

Bečići, april 2012.

U vremenskom periodu od 24.-26.04.2012. godine predstavnica „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je na Generalnoj skupštini SEPCA (asocijacija šefova policija Jugoistočne Evrope) u svojstvu predjedavajuće WPON-a (Mreža žena policajaca Jugoistočne Evrope).

Predstavnica MUP-a RS i Mreže žena MUP RS na Generalnoj skupštini je direktorima policija JI Evrope, kao i predstavnicima drugih međunarodnih organizacija (RCC, ICITAP, EUCOM, FBI i dr.) održala prezentaciju o dosadašnjim aktivnostima Mreže žena policajaca JI Evrope, sa posebnim akcentom na dokumenat smjernice za rodno osjetljivu policijsku praksu.

Više informacija na http://www.seesac.org/News-Gender-in-Security-Sector/WPON-Presents-its-Work-to-the-South-East-Europe-Police-Chiefs-Association/