Kampanja „Postani prva žena pripadnica Specijalne jedinice policije MUP RS“

Kampanja „Postani prva žena pripadnica Specijalne jedinice policije MUP RS“

Pripadnice Mreže žena MUP RS – RS WPON pokrenule su tokom 2015 godine kampanju „Postani prva žena pripadnica Specijalne jedinice policije MUP RS“. Cilj navedene kampanje bio je da, po prvi put u istoriji MUP RS, Specijalna jedinica policije u svom sastavu ima pripadnice ženskog pola.

Tokom kampanje, uz finansijsku podršku UNDP BiH, ripadnice Mreže žena MUP RS pripremile su promotivne materijale koji su odštamapni i distribuirani na teritoriji cijele Republike Srpske. Ovi promotivni materijali si umali za cilj imali animiranje pripadnica ženskog pola da se prijave na konkurs. Rezultat navedene kampanje je da su, po prvi put u istoriji MUP RS, 5 (pet) osoba ženskog pola primljene na policijsku obuku za Specijalnu jedinicu policije.

Više informacija na: http://www.glassrpske.com/drustvo/vijesti/Specijalci-docekali-prve-heroine/196501.html

 

IAWP konferencija, Kardif

IAWP konferencija, Kardif

Pripadnice Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovale su na 53. godišnjoj konferenciji Međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP) koja je održana u u vremenskom peridu od 23.-27.08.2015. godine u Cardiff-u, Wales, Velika Britanija. Međunarodna asocijacija žena u policiji ujedno slavi 100. godišnjicu svog osnivanja. Na konferenciji učestvuje preko 600 žena policijskih službenika iz 72 zemlje širom svijeta.

Predstavnica MUP RS je na jednoj od panel diskusija održala izlaganje za učesnice te diskusije na kojoj je policijskim službenicama iz više zemalja svijeta prenijela iskustva uspješno realizovanih aktivnosti i projekata Mreže žena MUP RS – RS WPON. Organizacija, aktivnosti te aktivno učešće Mreže žena MUP RS u aktivnostima Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope (WPON) navedeni su kao primjer dobre prakse i modela organizovanja i umrežavanja policijskih službenica unutar policijske službe kao i na umrežavanja na regionalnom nivou.

Predstavnica MUP RS Sanja Sumonja je na ovoj konferenciji preuzela ulogu ko-koordinatora regiona 15 IAWP (centralna i istočna Evropa) te je biti imenovana za članicu Odbora direktora IAWP.

Vise informacija na: http://www.mup.vladars.net/lat/index.php?vijest=12699&vrsta

 

Seminar „Prevencija i multisektorski pristup problematici nasilja u porodici“, Sarajevo

Seminar „Prevencija i multisektorski pristup problematici nasilja u porodici“, Sarajevo

Predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“  dana 03.03.2015. godine, učestvovale su kao izlagači na seminaru „Prevencija i multisektorski pristup problematici nasilja u porodici“ koji je održan na Policijskoj akademiji u Sarajevu.

Seminar je organizovan od strane Udruženja „Mreža žena policajaca“ u BiH uz podršku programa ICITAP za članice tog Udruženja. Predstavnice Mreže žena MUP RS tokom jednočasovnog izlaganja upoznale su prisutne na seminaru sa aktivnostima i projektima koje su od osnivanja do danas provedene od strane Mreže žena MUP RS uz podršku organizacija UN WOMEN, Američke ambasade u BiH, Norveške ambasade u BiH i programa FIGAP.

Poseban akcenat u izlaganju stavljen je na rad sa policijskim službenicima MUP-a RS i žrtvama nasilja u porodici te ostale aktivnosti koje su od strane Mreže žena MUP RS, uz punu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova RS, provedene u okviru projekta „Sensitization of police officers and empowerment of gender based violence victims through a multi-sector approach“ koji je finansiran od strane Američke ambasade u BiH.

Obuka “Profesionalni razvoj policijskih službenica”, Florida

Obuka “Profesionalni razvoj policijskih službenica”, Florida

U vremenskom periodu od 18. do 23. januara 2015. godine, predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON) učestvovale su na obuci „Profesionalni razvoj policijskih službenica“, koja je održana u Sarasoti, Florida, SAD. Obuka je organizovana od strane Centra za policijsko liderstvo i trening /Center for Police Leadership and Training/ koji egzistrira u okviru Internacionalne asocijacije šefova policije /IACP- The International Assotiation Chief of police/.

Petodnevna obuka koncipirana je na način da se kroz teoretski i praktični rad policijskim službenicama daju smjernice za dalji profesionalni razvoj. U okviru obuke održana je i panel disusija na temu liderstva.

Takođe, obuka je bila prilika da se ostvare kontakti sa predstavnicama američke policije, te da se razmijena pozitivna iskustva i prakse u oblasti profesionalnog razvoja policijskih službenica.

 

Prijem u američkoj ambasadi

Dana 09.12.2014. godine, predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON prisustvovale su prijemu povodom obilježavanja globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici koji je održan u rezidenciji Američkog ambasadora u BiH u Sarajevu. Prijemu su prisustvovale  i druge zvanice sa teritorije Bosne i Hercegovine. Tom prilikom razmijennjena su iskustva i prezentovani rezultati dosadašnjeg rada institucija na temu nasilja nad ženama.

5. godišnji sastanak WPON

5. godišnji sastanak WPON

Članice Mreže žena MUP RS učestvovale su na petom godišnjem sastanku mreže ženskih policijskih službenika u jugoistočnoj Europi (WPON) koji je održan je 3. i 4. decembra 2014. godine u Tirani, Albanija gdje je okupio predstavnike osam (8) policijskih službi iz jugoistočne Europe (SEE).

Cilj sastanka bio je omogućiti razmjenu informacija i razmjenu iskustava na promovisanju ravnopravnosti polova u policiji te omogućiti razmjenu iskustava o aktivnostima i rezultatima ostvarenih tokom godine. Pored toga, sastanak je omogućio umrežavanje i razmjenu znanja među visoko pozicioniranim ženama policijskim službenicima u regionu.

Članovi WPON-a također su razmatrali o nacrt analize podataka prikupljenih 2014. godine o zastupljenosti žena u policijskim službama u Jugoistočnoj Europi. Ovi podaci se fokusiraju na žene u policijskoj obuci, obrazovanju i različitim položajima u policijskim službama i prikupljaju ih članovi WPON-a. Analiza podataka bit će dovršena početkom 2015. godine.

Učesnici sastanka su razmijenili planove o budućim aktivnostima s ciljem daljeg jačanja rodne perspektive u policijskim službama u Jugoistočnoj Europi. Izabran je novi Izvršni odbor WPON-a za 2015. godinu, a predstavnica Mreže žena MUP RS izabrana je za zamjenicu predsjednice WPON-a.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/5th-Annual-Meeting-of-the-Women-Police-Officers-Network-in-South-East-Europe-WPON-took-place-in-Tirana/

Ženska politička akademija, Sarajevo

Ženska politička akademija, Sarajevo

Predstavnice Mreže žena MUP RS učestvovale su u radu Ženske političke akademije koja je održana u Sarajevu u vremenskom periodu od 19-22.06.2014. godine u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. Predstavice Mreže žena MUP RS su u okviru Drugog modula koji se bavio tematskom cjelinom „Rod i izgradnja mira“ održale predavanja polaznicama Ženske političke akademije na temu „Rodna pitanja u policiji“. Iste su polaznice Akademije upoznale sa položajem žena u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS, dugogodisnjim iskustvom bavljenjem policijskim poslovima, te sa aktivnostima Mreže žena policajaca JI Evrope, kao i aktivnostima Mreže žena MUP RS.

Više informacija dostupno na: http://hcabl.org/zavren-drugi-modul-enske-akademije/

Globalni samit Sprečavanja seksualnog nasilja u konfliktnim situacijama

Globalni samit Sprečavanja seksualnog nasilja u konfliktnim situacijama

U vremenskom periodu od 09.-14.06.2014. godine, predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON i članica međunarodnog udruženja žena u policiji (IAWP) Sanja Sumonja učestvovala je na Globalnom samitu Sprečavanja seksualnog nasilja u konfliktnim situacijama koji je održan u Londonu, Velika Britanija. Domaćini Samita bili su Sekretar Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije William Hague  i UN-ov posebni izaslanik za izbjeglice Angelina Jolie.

Na Samitu je pored konferencije tokom koje je održano više simultanih sesija bio organizovan i Fringe event (propratni događaj) na kojem je Međunarodno udruženje žena u policiji IAWP predstavilo svoju organizaciju i rezultate rada.

Na otvaranju Fringe eventa predstavnica MUP RS I Mreže žena MUP RS učestvovala je u predstavljanju IAWP domaćinima Samita, nakon čega je učestvovala u panel diskusiji koja je organizovana za studente na temu promovisanja važnosti koncepta rodno osjetljive politike.

Na sesijama tokom trajanja Samita je uglavnom bilo riječi i disusije o Međunarodnom protokolu o dokumentovanju i istragama seksualnog nasilja u konfliktima koji je tokom zadnje dvije godine razvijan od strane međunarodnih eksperata a  čije prvo izdanje je objavljeno u junu 2014. godine.

Više informacija na:
https://www.gov.uk/government/topical-events/sexual-violence-in-conflict

http://www.mup.vladars.net/lat/index.php?vijest=10803&vrsta=novosti

 

Radionice u okviru IPA 2010 u CJB Trebinje, Bijeljina i Banja Luka

U toku marta 2014. godine u okviru IPA projekta 2010, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i udruženja Mreža žena MUP RS-RS WPON, u CJB Bijeljina (5. mart 2014. godine), Banja Luka (6. mart 2014. godine) i Trebinje (26.mart 2014. godine),  realizovane su radionice na temu “Rodna ravnopravnost, ženska prava i bezbjednosne potrebe žena”. Na ovim radionicama učestvovalo je po 12 predstavnika iz svakog od tri navedena centra.

U svojstvu predavača na radionicama učestvovali su predstavnici MUP-a RS, kao i predstavnice nevladinog sektora.

4. godišnji sastanak WPON

4. godišnji sastanak WPON

U vremenskom period od održan od 3 – 5. decembra 2013. u Beogradu, Srbija, održan je 4. godišnji sastanak Mreže žena policajaca JI Evrope koji je imao sljedeće ciljeve:

  1. da se omogući razmjena informacija među članicama WPON-a o aktivnostima koje su
   sprovodile policijske službe i asocijacije policijskih službenica u toku 2013;
  2. da se uradi evaluacija tri godine rada WPON i da se procjene njeni uticaji;
  3. da se porazgovara o budućim aktivnostima WPON mreže;
  4. da se izabere Izvršni odbor WPON-a za 2014.

Četvrtom godišnjem sastanku WPON-a prisustvovalo je 15 članica Saveta WPON-a iz ministarstava unutrašnjih poslova/policijskih službi: Albanije, BiH Federacije, BiH-Republike Srpske (RS), Bugarske, Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Moldavije, Crne Gore i Srbije.

Članice WPON-a prikazale su najvažnije aktivnosti koje su se odvijale u policijskim službama ili
lokalnoj asocijaciji žena u policiji, u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u policijskoj praksi. Ciljnovog dijela sastanka bio je da se omogući razmjena informacija i stečenog znanja kao i da se uči na iskustvu drugih.

Memorandum o razumijevanju NVO 2013

Memorandum o razumijevanju NVO 2013

Dana 29.10.2013. godine, u zgradi UN, u Sarajevu, predstavnica Mreze zena MUP RS prisustvovala je potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između Koordinacionog odbora za praćenje provođenja Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini i sljedećih nevladinih organizacija: Medica Zenica, Žene ženama – Sarajevo, Forum žena Bratunac, HORIZONTI Tuzla, Žena BiH- Mostar, Žene s Une – Bihać, Lara, Bijeljina, Budućnost, Modriča, Mreža žena policajaca BiH, Mreža žena Ministarstva unutrašnjih poslova RS, KULT, Sarajevo, Vive žene, Tuzla.

Definisano je da su strane potpisnice Memoranduma o razumijevanju saglasne su da se njihova saradnja zasniva na principu uzajamnog dogovaranja, razumijevanja i potrebe zajedničkog rada baziranog na provođenju Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini za period 2014 – 2017 (u daljem tekstu 1325 Akcioni plan).

Strane potpisnice Memoranduma o razumijevanju su se saglasile da će u okviru dogovorenih  aktivnosti na implementaciji  1325 Akcionog plana u svemu poštivati dogovoreno partnerstvo.

Partnerstvo i saradnja ogledaće se u praksi dogovorenog djelovanja i obaveznoj razmjeni informacija koje se odnose na sadržaj ugovorenog partnerstva i prema potrebi informacija koje su vezane za sve ostale aktivnosti na implementaciji 1325 Akcionog plana.

Međusobna saradnja naročito će se ogledati i postojat će u slijedećim poljima djelovanja

 • Redovne konsultacije, minimalno dva puta godišnje, će se održavati između Koordinacionog odbora i nevladinih Organizacija potpisnica ovog Memoranduma pogotovo prilikom izrade izvještaja za Vijeće ministara BiH o provedbi 1325 Akcionog plana
 • Nevladine organizacije će dobiti poziv od Koordinaciog odbora sa relevantnim uputstvima i materijalima minimum xx dana prije održavanja redovnih konsultacija
 • Po potrebi, uz redovne konsultacije dodatne konsultacije se mogu obaviti i elektronskim putem
 • Nevladine organizacije će na redovnoj osnovi, godišnje, slati informacije o provedenim aktivnostima relevantnim za provedbu 1325 Akcionog plana
 • 1325 Akcioni plan web stranica će biti ažurirana redovno po primitku informacija od nevladinih organizacija o provedbi aktivnosti vezanim za 1325 Akcioni plan
 • Nevladine organizacije potpisnice Memoranduma se obavezuju da će održavati redovan kontakt sa ostalim relevantnim nevladinim organizacijama u svojim regijama kako bi ih periodično informisali o konsultacijama sa Koordinacionim odborom i kako bi dodatni prikupljali relevantne informacije o njihovim aktivnostima koje doprinose provođenju 1325 Akcionog plana.
Seminar “Evropska mreža žena policajaca o razvoju karijere”

Seminar “Evropska mreža žena policajaca o razvoju karijere”

U periodu od 14.-18.10.2013. godine predstavnica MUP-a RS i Mreže žena u MUP-u RS prisustvovala je seminaru na temu „Evropske mreže žena policajaca o razvoju karijere“, koji je održan u Beču u Austriji, a koji je organizovala Evropska mreža žena policajaca-ENP i Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije.

Tokom četverodnevnog angažovanja seminarom su bile obuhvaćene teme koje se odnose na vrednosti i potrebe u ličnoj karijeri, prisutni izazovi, moguće barijere i razvijanje načina za njihovo prevazilaženje. Tokom seminara, organizovane su različite panel diskusije i ispunjavani različiti upitnici među učesnicama kako bi lično spoznale sebe kao pojedinca, kao i svoje kvalitete. Seminarom je bila obuhvaćena razmjena policijskih iskustava i poslova među članicama, te uočavanje najbolje prakse i pitanja o umrežavanju žena u policiji, kao dio politike.