Senzibilizacija policijskih službenika u radu sa LGBT populacijom

Senzibilizacija policijskih službenika u radu sa LGBT populacijom

U organizaciji Udruženja „Mreže žena MUP RS- RS WPON” u Bijeljini dana 28.7.2021. godine se danas održana je edukacija za policijske službenike policijskih uprava Bijeljina i Zvornik na temu „Senzibilizacija policijskih službenika u radu sa LGBT populacijom.

Predavači na edukaciji su predstavnici institucija Republike Srpske – Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova RS, Univerzitetsko kliničkog centra RS i Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Cilj edukacije je senzibilizacija policijskih službenika u načinu postupanja policijskih službenika prema pripadnicima LGBT populacije, a u skladu sa normativnim okvirima i zakonskim procedurama postupanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Radionica se realizuju kroz projekat „Promocija različitosti i jednakosti u BiH” koji realizuje Udruženje Mreža žena MUP RS – RS WPON” uz finansijsku podršku Evropske unije i Vijeća Evrope, a u okviru  ovih aktivnosti odštampana je i monografija „Policija i LGBT: Kriminalistički aspekt” autora Aleksandra Miladinovića, policijskog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMERIČKE AMBASADE U BIH

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMERIČKE AMBASADE U BIH

Predstavnice Mreže žena MUP RS Sanja Sumonja i Željka Mileusnić, održale su dana 30.06.2021. godine u Banjaluci radni sastanak sa predstavnicama američke ambasade u Bosni i Hercegovini Briannom Powers, direktorkom Kancelarije Banja Luka i Cassandrom Divjak, v.d. direktorke Odjela za odnose sa javnošću Ambasade SAD u BiH.
Na sastanku je razgovarano o realizaciji projekta „Jačanje kapaciteta policije za sprečavanje seksualnog uznemiravanja” koji će uz finansijsku podršku američke ambasade u BiH realizovati Udruženje „Mreža žena MUP RS – RS WPON” uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

SEMINAR ZA ŽENE U SEKTORU CARINA

SEMINAR ZA ŽENE U SEKTORU CARINA

Predstavnice Mreže Žena MUP- a Republike Srpske – RS WPON dana 23. i 24.06.2021. godine, u prostorijama hotela „Jelena“ u Banjoj Luci prisustvovale su radionici na temu „Unapređenje položaja žena u sektoru carina“.

S obzirom na odlične rezultate i iskustvo koje imaju predstavnice Mreže žena MUP-a Republike Srpske predstavnica navedene mreže Sanja Sumonja je ovom prilikom kroz kratku prezentaciju upoznala sve prisutne o rezultatima i uspjesima članica ove mreže koje su postigle tokom desetogodišeg predanog rada, problemima sa kojima su se suretale kao i o položaju i razvoju karijera policijskih i državnih službenica MUP-a Republike Srpske.

Ova radionica je jedna od aktivnosti u okviru projekta sprečavanja ilegalne trgovine i prometa oružjem (Halting Arms and Lawbreaking Trade – HALT) koji od februara 2020. godine zajednički provode UNDP i UNODC, a koja primarno ubuhvata rad sa Upravom za indiretno oporezivanje BiH.

Cilj radionice je da se ojača promocija rodne ravnopravnosti u carinskoj službi u BiH kroz afirmaciju uloge žena u ovom sektoru.

Na navedenoj radionici pored učesnica Mreže žena MUP-a RS, učešće su uzele i predstanice mreže žena policijskih službenica iz FBiH, predstavnici UNDP-a, UNODC- i Ministasrtva bezbjednosti BiH.

RADNO KONSULTATIVNI SASTANAK SA PREDSTAVNICAMA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG SEKTORA

RADNO KONSULTATIVNI SASTANAK SA PREDSTAVNICAMA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG SEKTORA

Članice Mreže žena MUP RS-RS sastale se sa predstavnicima ženskih organizacija sa područja Bijeljine i Republike Srpske koje pružaju direktnu pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Članice Mreže žena MUP RS-RS WPON su u vremenskom periodu od 22-23.06.2021. godine, učestvovale na radno konsultativnom sastanku predstavnica ženskih organizacija sa područja Bijeljine i Republike Srpske koje pružaju direktnu pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja, a koji je organizovala Fondacija „Lara” u Etno selu „Stanišići” u Bijeljini.Cilj sastanka bila je razmjena iskustava u radu na sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici, prevenciji profesionalnog sagorijevanja i druga pitanja važna za rad organizacija.

Predstavnice Fondacije „Lara” su takođe predstavile rad Sigurne kuće, unutrašnju organizaciju i program rada sa ženama i djecom žrtvama nasilja, te rezultate u osnaživanju korisnica/ka Sigurne kuće.
Sastanak je organizovan u okviru projekta „Jačanje institucionalne podrške za zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja” koji je podržan od švedske fonadacije “Kvinna till kvinna”, a finansira ga Švedska vlada.

Cilj ukupnog projekta, kao i navedene aktivnosti je da doprinese boljoj zaštiti žena i djece od nasilja u por

OKRUGLI STO “Postupanje sa maloljetnicima – žrtvama krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta“

OKRUGLI STO “Postupanje sa maloljetnicima – žrtvama krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta“

Dana 21.06.2021. godine, u organizaciji udruženja „Mreža Žena MUP RS – RS WPON“, uz finansijsku podršku „Trag“ fondacije iz Beograda održan je okrugli sto na temu “Postupanje sa maloljetnicima – žrtvama krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta“.
Na okruglom stolu učešće su uzeli policijski službenici koji se u praksi bave ovom problematikom iz svih policijskih uprava na teritoriji Republike Srpske.
Povod za održavanje okruglog stola su izazovi koji prate subjekte zaštite djece žrtava najtežih oblika krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, koji su brojni i svakom danom složeniji imajući u vidu sve češću prisutnost djece na internetu sa malo ili potpuno izvan kontrole roditelja. Kada se tome doda i nerijetka pojava predatora u okruženju a ponekad i u porodici, iskustva iz prakse govore u prilog tome da djeca vrlo lako iz znatiželje i lakovjernosti postaju žrtve seksualnog i drugih oblika zlostavljanja koja ostavljaju trajne i nesagledive posledice. Mnogi subjekti koji učestvuju u zaštiti djece i maloljetnika primarno se bave preventivnim aktivnostima, međutim ono na šta se svakako ne obraća dovoljno pažnje je šta slijedi kada dijete već postane žrtva krivičnog djela. Na koji način provesti krivični postupak bez dodatnog traumatizovanja žrtve ili da se eventualne traume svode na najmanju moguću mjeru, a vodeći pri tome računa da se formalno ispoštuju zakonom predviđene regulative i da se u potpunosti rasvetli krivično djelo.
Poseban osvrt Okruglog stola bilo je unapređenje postupanja policijskih službenika tokom saslušanja djece i maloljetnika žrtava krivičnog djela.
Na okruglom stolu su analizirane presude sudova u konkretnim slučajevima te smjernice u cilju unapređenja kvaliteta istrage vodeći računa prvenstveno o psihičkom zdravlju djeteta bez dodatne traume. Nakon konstruktivne diskusije svi učesnici okruglog stola su se usaglasili da je nepohodno u narednom periodu održati više tematskih sastanaka sa ostalim subjektima zaštite, prvenstveno Okružnim javnim tužilaštvima, Sudovima, Zdravstvenim ustanovama i Centrima za socijalni rad u cilju iznalaženja što boljih rješenja te prevazilaženja problema koji se susreću u praksi.

Žena sa plavom beretkom

Žena sa plavom beretkom

Mreža žena MUP RS-RS WPON, uz podršku Fondacije Trag iz Beograda, realizuje projekat „Institucionalne podrške“ putem kojeg provodi aktivnosti sa ciljem jačanja uloge žene u bezbjednosnom sektoru i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Kao rezultat uspješne realizacije izdvaja se objavljivanje monografije „Žena sa plavom beretkom“ autorke i članice Mreže žena MUP RS Iskre Stojčinović o doprinosu i iskustvu policijskih službenica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u mirovnim misijama. „Žena sa plavom beretkom“ na životopisan način otkriva, do sada, skriven doprinos policijskih službenica podršci mira i bezbjednosti, ali i različita iskustva tokom misija u Južnom Sudanu i Kipru.
Policijske službenice u mirovnim misijama Ujedninjenih nacija

Policijske službenice u mirovnim misijama Ujedninjenih nacija

Mreža žena MUP RS-RS WPON, uz podršku Fondacije Trag iz Beograda, kroz realizaciju projekta „Institucionalne podrške“ , dana 21. oktobra 2020. godine, u hotelu Bord na Jahorini održala je okrugli sto na temu „Policijske službenice u mirovnim misijama“. Učesnice okruglog stola bile su policijske službenice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zainteresovane za informacije o procedurama učešća u mirovnim misijama Ujedninjenih nacija, a uputstva i iskustva prenijeli su im predavači Srđan Stojaković, Gordana Mitrović i Iskra Stojčinović.
Radionica „ Procjena i upravljanje rizicima bezbjednosti u situacijama nasilja u porodici“

Radionica „ Procjena i upravljanje rizicima bezbjednosti u situacijama nasilja u porodici“

Predstavnica Mreže žena-RS WPON Željka Mileusnić učestvovala je 13./14. i 19./20. oktobra 2020. godine, u hotelu Kardijal, Teslić u svojstvu predavača na radionici „ Procjena i upravljanje rizicima bezbjednosti u situacijama nasilja u porodici“. Radionica je održana u organizaciji Fondacije „Lara“ iz Bijeljine, a realizovana je kao interaktivni trening sa predstavnicma subjekata zaštite, odnosno policije, centara za socijalni rad, tužilaštava i nevladinog sektora. Pored imenovane članice Mreže, predavači su bili tužilac Okružnog tužilaštva Bijeljina i psiholog Amela Bašić-Tomić iz Fondacije „Udružene žene“ iz Banja Luke.
SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNDP BIH

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNDP BIH

Dana 16.10.2020. godine u prostorijama Ministartva unutrašnjih poslova Republike Srpske održan je sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS sa predstavnicima UNDP BiH. Na sastanku je dogovorena saradnja Udruženja Mreža žena MUP RS sa organizacijom UNDP u BiH na realizaciji projekta „PILLAR“ koji će se implementirati u vremenskom periodu od januara 2021. do juna 2023. godine a kroz koji koji će se dati podrška osnaživanju žena i jačanju uloge Mreže žena i žena policijskih službenika, te unapređenju jednakosti polova u bezbjednosnom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža

Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža

Dana 22.06.2020. godine u hotelu „Hajdučke vode“ u Tesliću za policijske službenike PU Doboj i PU Prijedor održana je edukacija „Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža“. Edukacija je realizovana u okviru istiomenog projekta koji realizuje Udruženje „Mreža žena MUP RS – RS WPON“  uz finansijsku podršku Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske.

Edukacija je realizovana uz potpuno pridržavanje preporuka Instututa za javno zdravstvo Republike Srpske.

Projekat je Finansijski podržan iz sredstava FIGAP II programa.

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“

A

Okrugli sto u hotelu “Bosna”

Okrugli sto u hotelu “Bosna”

Dana 18.006.2020. godine u hotelu Bosna u Banjoj Luci održan je okrugli sto “Novi standardi i izazovi u primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj”. Predstavnica Mreze zena MUP RS-RS WPON, Zeljka Mileusnic ucesvovala je, u svojstvu uvodnicara na ovom okruglom stolu. Okrugli sto organizovala je Fondacija Udruzene zene iz Banja Luke, a namijenjen je predstavnicima svih subjekata zastite na koje odnose izmjene i dopune Zakona o zastiti od nasilja u porodici Republike Srpske.

Seminar Banja Luka mart 2020. godine

Seminar Banja Luka mart 2020. godine

Dana 03.03.2020. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna održana je edukacija za 15 policijskih službenika pripadnika PU Banja Luka i PU Mrkonjić Grad na temu rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža. Edukacija je realizovana u okviru projekta „Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža“, koji Finansira Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske u okviru FIGAP II programa. Edukatori na navedenoj edukaciji bili su policijski službenici MUP-a Republike Srpske, eksperti iz oblasti nasilja u porodici, policijskih poslova i visokotehnološkog kriminaliteta. Edukaciji su prisustvovale predstavnice Gender centra Mirjana Lukač, direktorica, koja je dala uvodnu riječ i Tanja Slijepac, koordinatorica projekta. „Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa“ Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“